Визначення критеріїв оцінки ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання

Матеріали по педагогіці » Теоретичні основи впровадження рейтингової системи педагогічного контролю у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання » Визначення критеріїв оцінки ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання

Страница 1

Однією з найскладніших проблем у науково-педагогічних дослідженнях завжди була й залишається проблема оцінки їх якості з точки зору вирішуваних завдань. У найзагальнішому вигляді передбачається відповідь на два питання: “Що оцінювати?” і “Як оцінювати?”.

Об’єктом оцінки виступає (у даному випадку) технологічна модель професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (процесуальний компонент) і кінцевий її результат – особистість фахівця. Центральним же питанням є безпосередня процедура оцінювання, що передбачає теоретико-методологічне обґрунтування критеріального апарату, формування системи критеріїв та їх показників, які повинні бути конструктивно вимірюваними, а також необхідними й достатніми для оцінки якостей, що підлягають означеній процедурі. На такий підхід до оцінки якості науково-педагогічних досліджень вказує, зокрема, В. М. Полонський.

Для вирішення одного із завдань мого дослідження потребує уточнення змістовна сторона поняття «критерій», наскільки співпадає це поняття як загальнонаукова категорія з його розумінням у педагогіці. Тобто, наскільки критерії, висунуті у педагогічній літературі, відповідають певним вимогам і можуть бути використані в діагностичному комплексі. У спеціальній літературі поняття «критерій» означає правило, згідно з яким визначається оцінка або конкретний вибір після процедури вимірювання. У цьому правилі відбито певну сукупність параметрів і характеристик, які беруться до уваги. Енциклопедичний словник пропонує таке визначення поняття «критерій»: …це відмітна ознака, мірило, на підставі якого дається оцінка будь-якої дії, явища, ідеї».

У педагогіці означене поняття, як правило, трактується більш широко й не завжди коректно. Зокрема, в історії педагогіки відомо, які вимоги у якості критеріїв визначалися щодо особистості педагога – «здоровий глузд», «добре вподобання», «чуйне серце». Така ситуація має місце й у багатьох сучасних дослідженнях. Наприклад, одним із критеріїв психологічної готовності керівників до управлінської діяльності визначено такий (за рівнями):

- «повністю правильні» знання,

- «частково правильні» знання,

- «неправильні» знання,

- «відсутність знань».

У наведеному посиланні, по-перше, викликає сумнів коректність формулювання критеріїв, а, по-друге, – можливість визначення об’єктивних (вимірюваних) показників. Отже, наведений приклад ще раз підкреслює необхідність виваженого підходу до формування критеріального апарату дослідження.

Вирішуючи проблему оцінки ефективності модульно-рейтингової технології підготовки майбутніх учителів фізичного виховання (на прикладі спортивно-педагогічних дисциплін), я враховувала описані у літературі теоретичні вимоги до побудови критеріального апарату, практичний стан проблеми й зробила спробу на основі системного та діяльнісного підходів обґрунтувати цілісну систему діагностично вимірюваних критеріїв.

З точки зору психологічної теорії щодо ефективності навчальної діяльності її оцінювання здійснюється по психічних змінах і новоутвореннях, які формуються в керованому педагогічному процесі. Але це є загальним посиланням на психологічний продукт як головний критерій ефективності навчання, тому в кожному конкретному випадку потребує конкретизації.

Для вищої професійної школи психологічний результат уособлюється, перш за все, із йбутнього фахівця. На думку деяких дослідників, продуктивність (результатсформованими професійно й соціально значущими якостями особистості маивність), висловлена в професійній компетентності й майстерності, вважається одним з універсальних критеріїв оцінки успішного функціонування будь-якої соціальної системи.

Ще одним універсальним критерієм ефективності соціального управління за різними джерелами вважають задоволеність працею членів соціальної організації. У сфері освіти цей критерій виступає у специфічному відбитті – професійній спрямованості студента, що розглядається як його відношення до обраної спеціальності та професії й виступає як кінцева мета навчання. Однією з головних цілей навчання й у більш широкому розумінні – набуття соціального досвіду – є переведення учня з об'єкта управління в суб'єкт управлінської діяльності. А провідною характеристикою людини як суб'єкта діяльності, на думку В. Д. Небиліцина, виступає активність, яка виявляється в ініціативному, самостійному, творчому ставленні до навколишнього світу й самого себе.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Спеціалізовані зорові ігри для дітей молодшого шкільного віку
«Кольорові сни». Гpy проводять в положенні сидячи після напруженої зорової роботи. За вказівкою вчителя діти закривають очі, прикриваючи їх долонями і опускають голову. Вчитель називає колір, а гравці прагнуть із закритими очима «побачити» в чомусь заданий колір (синє небо, зелена трава і так далі) ...

Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах
Одним з найважливіших ресурсів суспільства є його інтелектуальний потенціал, представлений соціалізованими соціально-рольовими групами, які знайшли своє місце у житті, повною мірою реалізували власні творчі здібності й професійні можливості. Саме вони є головним рушієм прогресу у всіх сферах діяльн ...

Реалізація діяльністного підходу в шкільній екологічній освіті на уроці географії
Безумовно, теоретичні знання повинні супроводжуватися формуванням відповідних умінь, застосуванням одержаних знань в практичній діяльності. На думку В.П. Голова, кінцева мета екологічної освіти не може бути досягнута вербальними засобами . У розробленій їм моделі екологічного утворення, він виділяє ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com