Кваліметрія знань як компонент концепції неперервної освіти в Україні

Матеріали по педагогіці » Теоретичні основи впровадження рейтингової системи педагогічного контролю у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання » Кваліметрія знань як компонент концепції неперервної освіти в Україні

Страница 1

Оцінювання якості (кваліметрія) знань – одна з головних проблем, вирішення яких передбачене Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті. Як і в кожному технологічному процесі, так і в процесі навчання місце й характеристики контрольних операцій впливають на самі технологічні операції – зміст, форми й методи організації навчального процесу. Уведення концепції неперервної освіти з базових дисциплін і перехід до ступеневої системи підготовки спеціалістів потребує впровадження державного стандарту знань на кожному з етапів ступеневої підготовки, нових технологій навчання й форм контролю успішності.

Модульна технологія навчання у вищій школі, зокрема, у системі професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання – це система соціальних, психологічних і дидактичних заходів, що дає якісно нові результати навчально-виховного процесу. Означені заходи забезпечують високу якість професійно-педагогічної підготовки випускників інститутів фізичного виховання і спорту шляхом комплексного включення всіх компонентів навчального процесу: цілей, організації та методики навчання, його гуманізації, тісної педагогічної взаємодії викладачів і студентів.

У модульному навчанні, в тому числі в модульних програмах і окремих модулях реалізується циклічне управління, тобто управління зі зворотним зв’язком і регуляцією руху керованого процесу з боку керуючої системи. За даними П. А. Юцявічене, циклічне управління може здійснюватися як за принципом “чорної скриньки”, коли зворотний зв’язок, а разом з ним і регуляція процесу реалізуються в кінці процесу, так і за принципом “білої скриньки”, коли зворотний зв’язок і регуляція здійснюються на різних етапах протікання процесу. Н. Ф. Тализіна, у зв’язку з цим, відмічає, що “…педагогіка повинна шукати шляхи контролю пізнавальної діяльності в цілому, а не тільки її результатів”.

Безумовно, що в основному засобі модульного навчання – модульній програмі та в окремих модулях управління повинно здійснюватися за принципом “білої скриньки”. Загальна теорія управління передбачає систему вимог щодо реалізації означеного принципу. За даними П. А. Юцявічене ці вимоги такі:

1) означити цілі управління;

2) визначити вихідний стан керованого процесу;

3) визначити програму впливу, яка передбачає основні перехідні стани процесу;

4) забезпечити отримання інформації про стан керованого процесу за визначеною системою параметрів;

5) переосмислити інформацію, що отримана по каналу зворотного зв’язку, розробити систему регулюючого впливу ти реалізувати її.

Бібліографічні дослідження питань управління навчальним процесом висвітлили різні погляди науковців на трактування поняття “зворотний зв’язок” (основного засобу управління за принципом “білої скриньки”).

Так С. І. Архангельский під основною функцією зворотного зв’язку розуміє усунення неузгоджень шляхом регулювання системи, послідовне розширення дій за рахунок використання поточної інформації і контроль системи шляхом виходу інформації.

А. А. Ляпунов, С. В. Яблонський, Н. Ф. Тализіна під зворотним зв’язком розуміли лише отримання свідчень про хід керованого процесу. З метою запобігання невизначеності в аналізі управління процесом модульного навчання доцільно, на наш погляд, кожен етап управління аналізувати окремо. У такому випадку поняття “зворотний зв’язок” буде відбивати тільки один етап управління – отримання даних про хід керованого процесу.

Науковий досвід дослідження питань організації модульного навчання свідчить, що для здійснення зворотного зв’язку у модульному навчанні необхідно вирішити таке коло завдань:

1) визначити зміст зворотного зв’язку (окреслити характеристики, що мають бути контрольовані);

2) розробити діагностику якості засвоєння;

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Проектування уроку в інтерактивній формі
Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроку, який, за О. Пометун, складається із п'яти елементів: 1. мотивації; 2. оголошення, представлення теми й очікуваних результатів; 3. надання необхідної інформації для розв'язання завдань; 4. інтерактивної вправи – центральн ...

Позакласна робота з природознавства
Позакласна діяльність базується на добровільності, інтересі та бажанні дітей її виконувати, тому вона необов’язкова для всіх учнів класу. Ця робота організовується за спеціально розробленою програмою, оскільки її зміст виходить за межі шкільної програми з навчального предмета. Однак під час складан ...

Процес формування природничих знань молодших школярів
Сучасний рівень вимог суспільства до загальноосвітньої школи обумовлює необхідність якісного покрашення навчально-виховного процесу в початковій школі. Одним із напрямків у розв’язанні цього завдання є формування дієвих природничих знань молодших школярів. Тому сьогодні перед початковою школою стої ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com