Використання різних форм срс при вивченні дисципліни «Методика професійного навчання»

Матеріали по педагогіці » Дидактичне проектування самостійної роботи студентів з дисципліни "Методика професійного навчання" » Використання різних форм срс при вивченні дисципліни «Методика професійного навчання»

Страница 1

Дисципліна МПН – є однією із заключних дисциплін психолого – педагогічної підготовки інженерно – педагогічних кадрів. Вона викладається студентам гуманітарно – педагогічного факультету 3-4 курсів денної форми навчання та студентам 5-их курсів заочної форми навчання спеціальності 7.010104 «Професійне навчання». Дисципліна базується на наукових даних педагогіки, психології і сучасних досягнень в області техніки та технології виробництва. Зв'язок МПН з іншими дисциплінами можна зобразити на рисунку 3.

Загальна та вікова психологія

Методика професійного навчання

Теорія та історія педагогіки

Професійна педагогіка

Технічні засоби навчання

Рис.3 Міжпредметні зв’язки МПН з іншими навчальними дисциплінами

Методика як предмет вивчення розглядає особливості і закономірності процесу навчання конкретних навчальних дисциплін (наприклад, для спеціалізації моделювання, конструювання та технологія швейних виробів вивчається методика дисциплін швейного профілю). Вона розглядає структурні елементи діяльності інженера – педагога, зміст інженерно – педагогічної освіти, вивчає проблеми технології педагогічного проектування у професійних навчальних закладах, методику відбору навчального матеріалу, дидактичний аналіз загальнотехнічних та спеціальних дисциплін.

Дана дисципліна має свої особливості, які вирізняють її з ряду інших дисциплін педагогічного профілю, а саме:

1) вивчає зміст та дидактичні особливості навчального процесу;

2) розглядає системи методів, організаційних форм та засобів навчання;

3) досліджує взаємозв’язки та взаємодію методик з технологіями професійного навчання;

4) вивчає основні питання та проблеми технології та методики здійснення процесу практичного професійного навчання студентів на різних етапах;

5) розкриває шляхи та основні способи формування та розвитку педагогічної кваліфікації майстрів професійного (виробничого) навчання;

6) вивчає зміст та організацію методичної роботи в професійних навчальних закладах, а також основи методики викладання дисциплін;

7) пропонує конкретні методичні розробки та технології конструювання різних засобів навчання: предметно – знакових систем, логічних регуляторів навчальної діяльності викладачів та форм організації та навчально – виробничої діяльності студентів.

У педагогічній науці методику поділяють на загальну і спеціальну. Загальні закономірності навчання є предметом вивчення дидактики і були розглянуті в курсі професійної педагогіки, а спеціальні – методики кожного навчального предмета. Методика має свій об’єкт, завдання і методи дослідження.

В навчанні розрізняють три сторони процесу: зміст навчання, діяльність педагога (викладання), діяльність студентів – учіння. Курс передбачає організацію і проведення навчального процесу у професійних навчальних закладах різного рівня акредитації. Завданням курсу методики професійного навчання є дослідження закономірних зв’язків між трьома сторонами навчання і на підставі встановлених закономірностей розробити вимоги до змісту навчальних дисциплін, викладання та учіння.

Основною метою даного курсу є навчити майбутніх інженерів – педагогів проектувати модель навчального процесу на різних рівнях та реалізувати його в реальних умовах.

В результаті аналізу робочої програми навчальної дисципліни МПН, розробленої відповідно до галузевого стандарту ОПП, спеціальності «Професійне навчання» на кафедрі ТМ та ТПН ХНУ, к.т.н., доц. Красильниковою Г.В., встановлено повний перелік інформації про дисципліну: форми навчання, курс, семестр, кількість тижневого навантаження в тому числі (аудиторні заняття, лекції та лабораторні роботи), а також СРС і форму підсумкового контролю з дисципліни (табл.2.1).

Таблиця 2.1 - Робоча програма навчальної дисципліни МПН для студентів спец. 6.010104 «Професійне навчання»

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього

Аудиторні заняття, год

СРС

Курсова робота

Залік

Іспит

Всього

Лекцій

Лаб. робіт

Практ. занять

Інд

Денна

ІІІ

6

108

72

36

36

-

-

36

6

Денна

IV

7

108

44

22

22

64

КР

7

Заочна

V

9,10

216

38

20

18

178

КР

Іспит

Страницы: 1 2 3 4 5

Більше про педагогіку:

Лексико-семантичні групи назв кольорів в українській мові
Серед лексичних шарів, які складають основний словниковий фонд мови, належне місце займає лексико-семантична група назв кольорів. Лексико-семантична група слів – це об’єднання слів, що семантично співвідносяться одне з одним і належить до однієї частини мови. Одним з найважливіших завдань вивчення ...

Дослідження наявності розуміння поняття волі й вольових якостей дітьми
Мета: З’ясувати, як молодші школярі розуміють поняття „Воля”. Кого вважають вольовою або безвольною людиною. Що потрібно, щоб виховувати й розвивати волю, на думку дітей. Метод: Анкетування Запитання анкети: На вашу думку, що таке воля? Для чого вона людині? Яку людину ви назвали б безвольною і чом ...

Викладач та студенти: рівні взаємодії
Головною одиницею учбово-виховного процесу є педагогічна взаємодія, котра передбачає розвиток якостей особистостей викладача та студентів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у спільній діяльності. Мета педагога не тільки надати інформацію, але й закріпити духовні начала та розвинути тво ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com