Структуризація тестів

Матеріали по педагогіці » Тестова перевірка знань з англійської мови для учнів старших класів » Структуризація тестів

Одним із трудоємних етапів у розробці тестів є етап складання завдань. Тест повинен повністю відображати матеріал, що контролюється, не містити надлишкових завдань, відповідати цілям тестування. Тому спочатку потрібно визначити предметну область: розбити її на окремі теми, підтеми і т. д. до понять, які включені в тему. Далі встановлюються зв’язки між елементами, один елемент може використовуватися при визначенні іншого, елементи можуть бути пов’язані за своїми якостями або особливостями. Таким чином, вся предметна область покривається мережею учбових елементів, які пов’язані між собою.

Після визначення такої мережі для кожного учбового елементу розроблюється своє завдання. В цілому для кожного елементу можна створити декілька однотипних завдань або, навпаки, декілька завдань можуть відображати один і той самий елемент із різних боків. Далі, в залежності від мети тестування, завдання групуються у відповідний тест.

Виходячи алгоритму, що використовується для опитування при проходженні тесту кількість завдань, що входять до тесту, може бути різною. Ідеальним випадком є повне включення в тест усіх завдань із даної теми, але при цьому збільшується час проходження тесту. Тому, як правило, з усього набору питань обирається випадковим чином деяка підмножина завдань, що охоплює основні учбові елементи предметної області, яка пропонується учням. При цьому слід узяти до уваги те, що завдання, обрані випадковим чином, повинні охоплювати предметну область повністю.

Для оптимізації проведення опитування можна також використати структуру предметної області, тобто за відповіддю на запропоноване питання врахувати і відповідь на всі завдання, що структурно пов’язані з ним.

Структуру тесту можна побудувати відповідно до методики викладання учбового матеріалу, або відповідно до структури предметної області. При такому підході викладач виступає в ролі експерту – спеціалісту предметної області. Це поширений та часто використовуваний підхід. Ще один підхід будується на аналізі відповідей тестованих, які бачать перед собою тільки набір завдань: якщо вдасться якимось чином визначити зв’язок завдань у тесті за відповідями, то можна спробувати побудувати структуру цього тесту. Структура тесту – це визначений порядок зв’язку завдань у тесті: завдання вважаються пов’язаними, якщо вірна (невірна) відповідь на одне питання передбачає вірну (невірну) відповідь на інше. В цьому випадку при відповіді на одне завдання враховуються відповіді на всі завдання, які структурно пов’язані з ним. Для такої структури можливо побудувати всі завдання тесту за рівнем складності та встановити зв'язки між ними.

Для оцінки зв’язків між завданнями можна використовувати коефіцієнти кореляції. Для цього будуються таблиці спряженості вірних та невірних відповідей для всеможливих пар завдань тесту, за якими обраховуються тетрахоричні коефіцієнти кореляції. Далі всі завдання тесту розбиваються за ступенем складності, яка визначається частотою вірних відповідей. Структура тесту виводиться на основі виділення достовірних зв’язків між завданнями сусідніх груп складності.

Більше про педагогіку:

Проведення моніторингу в рамках навчальної теми
Аналіз результатів моніторингу Дані моніторингу доцільно аналізувати по наступних аспектах: · успішність учнів; · якість засвоєння навчального матеріалу. Успішність учнів визначається за формулою: Р = А С Р - успішність учнів (максимально - 1); А - кількість учнів, що мають середній, достатній і ви ...

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчальної роботи з використанням комп'ютерної техніки
Головна ідея охорони праці в Україні закладена статтями Конституції України, відповідно до яких: людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (Ст.3); кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітн ...

Сутність та структура мотиваційної сфери молодших школярів
Учіння, як і будь-яка інша діяльність, здійснюється під впливом певних стимулів, спонукань, що є рушійними силами навчально-пізнавальної активності учня. Такими спонукальними стимулами є потреби, інтереси, переконання, ідеали, уявлення учня про себе, цінність орієнтації тощо. Вони утворюють мотивац ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com