Застосування навчального моделювання у процесі вивчення географії материків та океанів

Матеріали по педагогіці » Наочні засоби вивчення географії материків та океанів » Застосування навчального моделювання у процесі вивчення географії материків та океанів

Страница 1

Особливістю сучасної школи є активне впровадження прогресивних навчальних технологій, які перебувають у стадії формування та конкретизації. У шкільній практиці навчання географії широко використовуються різноманітні графічні сигнальні схеми, їх застосування базується на особливостях психічних пізнавальних процесів: відчутті та сприйнятті, увазі, уяві та мисленні. Сприйняття графічної схеми, як результат дії зорових, слухових та тактильних аналізаторів, формує цілісні образи графічних об'єктів та явищ. Але в більшості випадків ці схеми застосовуються тільки як мнемонічний засіб, а можливості активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів ігноруються. Більшість графічних схем перевантажена фактичною інформацією, одноманітно структурована, недостатньо висвітлює причинно-наслідкові зв'язки в географії. Це спонукає подальший пошук оптимальних та ефективних форм навчального моделювання.

Такою формою є використання фреймів. Автором теорії фреймів став американський вчений в області штучного інтелекту М.Мінський. Термін „фрейм", що в перекладі з англійської означає „кадр", був особливо популярним у середині 70-тих років, коли існувало багато його тлумачень. У наш час фрейми активно застосовують у вищій школі. Шкільним учителям фреймові технології мало знайомі.

Фрейми - це графічне зображення цілісних „шматків" інформації, сприйняття та засвоєння якої базується на раніше сформованих знаннях. Іншими словами це цілісний фрагмент знань якісно та кількісно обмежений можливостями та мстою навчального процесу.

Кожний фрейм можна розглядати як графічну опорну схему, що складається з елементів відомих раніше та нових співвідношень між ними. Складні географічні об'єкти та явища уявляються комбінацією кількох фреймів. Кожний фрейм доповнюється учителем навчальними процедурами, які забезпечують участь учнів у пізнавальному процесі.

Таким чином, фрейми - це графічні неподільні блоки, які можуть бути відтворені в пам'яті учня. За допомогою цих моделей навчальний матеріал можна стискувати, структурувати та систематизувати в матриці, які передбачають обов'язкову самостійну діяльність учнів.

Навчальне моделювання на основі застосування фреймів має багатоступеневий характер. На першому етапі учитель пропонує учням одиничні окремі фрейми, в яких фіксує знайдені раніше зв'язки між природними або господарськими об'єктами, інтерпретує їх разом з дітьми, демонструючи легкість запам'ятовування та відтворення знань.

На другому етапі за допомогою кількох фреймів учитель разом з учнями розглядає складні географічні процеси і явища, стимулюючи участь дітей у виборі модельних засобів, читанні створених схем, їх альтернативній видозміні.

При систематичному застосуванні фреймових моделей вони можуть використовуватись як засіб організації самостійної пізнавальної діяльності учнів та взаємонавчання. Для цього учитель пропонує фрейми з ,дірками", „білими плямами". На цьому етапі навчальне моделювання включає елементи інтерактивного навчання.

Формування індивідуальної здатності до навчального моделювання - процес повільний і залежить від багатьох компонентів, вимагає від учителя організації особистістю орієнтованого навчання. На цьому етапі учні винаходять та застосовують свої прийоми навчального моделювання, які дозволяють учителеві зрозуміти та оцінити шляхи і рівень пізнавального руху учнів.

Таким чином, регулярне застосування графічних моделей сприяє:

1) системному засвоєнню програмного матеріалу;

2) активізації пізнавальних інтересів школярів;

3) інтенсифікації навчального процесу;

4) формуванню причинно-наслідкових завдань;

5) якісній підготовці домашніх завдань.

Навчальні моделі допомагають зрозуміти процеси та явища, які важко безпосередньо спостерігати в природі або суспільстві. Так, на уроках географії можна застосувати, наприклад, модель формування понять «земна кора» та «літосфера» («Загальна географія», 6 клас).

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Застосування продуктивних методик для формування компетентностей учнів
Як показує практика сучасна молода людина, яка прагне бути успішною, повинна володіти наступними якостями – мобільність знань, гнучкість методів, критичність мислення. Безсумнівно, людина, яка уособлює в собі такі якості, буде вельми компетентним спеціалістом. Але механізм досягнення такого результ ...

Аудіальні засоби навчання
Особливу групу засобів навчання складають екранні посібники – діапозитиви, діафільми, кінофільми, відеофільми, транспаранти. Цільова спрямованість діафільмів і діапозитивів зводиться до того, щоб ілюструвати вивчення визначеної теми шкільної географії. Транспаранти для графопроекта можна розглядати ...

Аналіз ідей батьківської педагогіки В. Сухомлинського
Сухомлинський ще у вступі до книги наголошує на тому, що діти живуть своїми власними уявленнями про добро та зло, у власному світі, тому вчителю самому треба стати дитиною, щоб діти не відносилися до нього, як до чужинця, саме тоді відбувається контакт між вчителем і учнем. Автор «Батьківської педа ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com