Психолого-дидактичні засади застосування навчальних моделей як наочних засобів навчання

Матеріали по педагогіці » Наочні засоби вивчення географії материків та океанів » Психолого-дидактичні засади застосування навчальних моделей як наочних засобів навчання

Страница 1

Для вітчизняної психолого-педагогічної та методичної літератури поняття моделювання як дидактичного інструменту є порівняно новим. Найчастіше аналізуються моделі організації навчального процесу, концептуальні моделі уроку. Інколи авторські модифікації навчальних технологій розглядаються як моделі навчання. Зокрема С. Пальчевський свою авторську модифікацію сугостопедичної технології розглядає як модель художньо-емоційної творчої діяльності. Досить глибокий аналіз навчального моделювання дає В. Паламарчук у посібнику «Як виростити інтелектуала», моделі формування географічних понять аналізує Г. Камерилова. Незважаючи на те, що опис та аналіз моделей навчання географії у фаховій літературі трапляється дуже рідко, вчителі географи використовують на своїх уроках навчальне моделювання, про що свідчать їхні публікації.

На нашу думку, навчальна модель - це динамічна дидактична структура, побудована на основі сполучення дидактичних інструментів (методів, методичних прийомів, засобів та форм організації навчання), застосування якої спрямоване на формування географічних компетенцій. Модель, на основі якої будується процес навчання, відтворює в схематичній формі структуру, взаємозв'язки та логіку пізнавального процесу. Вона забезпечує ефективне засвоєння географічних знань шляхом активного опрацювання навчального матеріалу учнями. У процесі такого опрацювання відбувається стиснення та згортання інформації, створення алгоритмізованих структур, забезпечує переробку навчального матеріалу, яка необхідна для засвоєння логічних зв'язків між елементами географічних знань. Наступне розгортання алгоритмізованої інформації учнями та її аналіз є основою формування географічних компетенцій, які включають в себе як змістові (географічні знання), так і процесуальні (уміння, навички) компоненти. Формування географічних компетенцій є одночасно й метою навчання, й засобом формування навичок самостійної діяльності учнів.

В основі графічного моделювання лежить знакова система, яка передбачає наявність розвинутого словесно-логічного мислення, тобто мислення у формі абстрактних понять. У учнів шостого-сьомого класів таке мислення тільки формується. Починаючи навчати географії учнів шостого класу, учитель спирається на їхнє понятійне мислення різного рівня сформованості: використовує переважно знаки-символи, які мають образний характер, близький до зображення натуральних природних об'єктів. Упродовж вивчення шкільного курсу географії вчитель повинен усіляко сприяти переходу від понятійно-конкретного до абстрактно-понятійного мислення учнів.

У середньому та старшому шкільному віці школярам стають доступними більш складні пізнавальні завдання. У процесі їх розв'язання мисленєві операції вдосконалюються. Для учнів восьмого - дев'ятого класів вводяться умовні позначення абстрактного характеру. У процесі систематичного використання сигнально-знакових схем, які моделюють причинно-наслідкові зв'язки у природі та господарстві, учні розвивають здатність міркувати, обґрунтовувати свої думки, усвідомлювати та контролювати процес мислення.

Графічне моделювання складається з двох основних складових:

1) моделювання процесу навчання, в основі якого лежить пізнавальна діяльність учнів;

2) моделювання навчального матеріалу: його логічне упорядкування, побудова структурно-логічної графічної схеми, в якій навчальний матеріал подається у наочній формі.

У моделюванні навчального процесу відображається та відтворюється у простій і схематичній формі пізнавальний процес, його структура, взаємозв'язки та внутрішня логіка. Вчитель ініціює та спонукає таким чином пізнавальну діяльність учнів. Він веде учня шляхом пізнання, усіляко сприяючи формуванню навичок самостійного добування знань.

Навчальна модель забезпечує ефективне засвоєння географічних знань шляхом активного опрацювання навчального матеріалу учнями. Саме в такому процесі відбувається стиснення та графічне кодування інформації, створення алгоритмів виконання певних дій. А також переробка навчального матеріалу, під час якої відбувається засвоєння логічних зв'язків між структурними частинами географічних знань. Наступне розгортання алгоритмізованої інформації учнями та її аналіз являється основою формування географічних компетенцій. Важливою вимогою до навчальної графічної моделі є відповідність віковим особливостям учнів. Пояснення та формулювання повинні бути коректними щодо інтелектуальних та психолого-педагогічних особливостей учнів. Застосовуючи графічне моделювання вчителю надається змога використовувати різноманітні засоби і прийоми та форми організації навчання, під час реалізації кожного етапу навчального моделювання, залежно від його досвіду та індивідуальних особливостей. Графічне моделювання на уроках географії має включати повний цикл пізнавальних дій учнів - від усвідомлення значущості оволодіння навчальним матеріалом до кінцевого засвоєння прийомів пізнавальної діяльності: визначення суті понять, порівняння, з'ясування причинно-наслідкових зв'язків, розуміння закономірностей, розуміння підпорядкованості понять, класифікація, виявлення системності. Використовуючи на практиці графічні моделі, а також видозмінення та вдосконалення їх сприяє виробленню власної педагогічної технології навчання, реалізація принципів якої завжди буде приносити плідні результати.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Хімічні властивості металів
Характерною властивістю металів є їхня здатність лише віддавати електрони й утворювати вільні позитивно заряджені йони. Для металів не характерне утворення сполук, в яких вони мають негативний ступінь окиснення. Метали здатні заміщувати Гідроген у кислотах і утворювати солі. Отже, метали можуть бут ...

Методика проведення демонстраційних дослідів при вивченні теми «Магнітне поле»
Аналіз шкільних підручників, навчальної програми та науково-методичної літератури показує, що при вивченні магнітних явищ в основній школі потребують вирішення наступні проблеми: • поняття магнітного поля (МП) вводять на основі досліду Ерстеда. Методика вивчення явища пропонує спочатку ввести доста ...

Реформування вищої освіти України з урахуванням інтеграційних європейських процесів
Міф про те, що вітчизняна вища освіта, яка збереглась ще з часів існування СРСР, є кращою у світі, поступово розвіюється в освітянському середовищі. Радянська система вищої освіти, яка здійснювала якісну підготовку фахівців у тоталітарній державі для індустріальної економіки, не спроможна так ефект ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com