Аудіальні засоби навчання

Матеріали по педагогіці » Наочні засоби вивчення географії материків та океанів » Аудіальні засоби навчання

Особливу групу засобів навчання складають екранні посібники – діапозитиви, діафільми, кінофільми, відеофільми, транспаранти.

Цільова спрямованість діафільмів і діапозитивів зводиться до того, щоб ілюструвати вивчення визначеної теми шкільної географії.

Транспаранти для графопроекта можна розглядати як великомасштабні діапозитиви, що випускаються серіями. Кожен транспарант несе фрагмент зображення, останнє з’являється на екрані цілком при одночасній проекції декількох транспарантів, накладених один на одного.

Транспаранти дають можливість відтворити складне зображення об’єкта чи явища на екрані поетапно. Існують два типи транспарантів: карти-транспаранти і транспаранти-схеми. Перші використовуються при формуванні прийомів і навичок роботи з картою, зокрема – прийомів зіставлення і накладення карт. Серія транспарантів дозволяє показати з різним об’єктом інформації.

Транспаранти-схеми знаходять застосування при формуванні загальних географічних понять, розкриваючи склад, структуру,різні види зв’язків географічних об’єктів і явищ.

Наступна група відрізняється динамічністю в подачі матеріалу і звуковим оформленням. До неї відносимо навчальне кіно, кінофрагменти. телепередачі, відеозаписи, відеофільми.

Навчальне кіно – найбільш значний наочний засіб навчання, який дозволяє учням найближче підійти до безпосереднього сприйняття дійсності.

Фільми призначені для повідомлення нових знань, ілюструють слово вчителя, підтверджують його візуально. Більшість з них побудовані спираючись на пояснювально-ілюстративний метод, а також на частково-пошуковий.

На даному етапі швидкими темпами відбувається інформатизація школи – це не просто впровадження в навчальний процес відповідних технологій, це зміна змісту, методів та організаційних форм загальноосвітньої підготовки учнів на етапі переходу до освіти в умовах розширеного доступу до інформації.

Інформатизація суспільства вимагає широкого застосування сучасних технологій у вивченні географії. Останнього часу створюють цілу систему комп’ютерних засобів навчання: електронні атласи (6-10 класи), ППЗ «Соціальна та економічна географія. 10 клас». Вчитель може використовувати їх з метою:

демонстрація і розкриття особливостей і закономірностей розвитку географічних явищ;

показу певної території, її комплексної характеристики і виділення характерних особливостей;

демонстрація різних схем, карт, графіків, таблиць тощо;

контролю рівня навчальних досягнень учнів;

проведення географічних ігор.

Програмне забезпечення в Україні на сьогодні:

СD атласи з географії;

українські підручники з географії, що перебувають у стадії розробки;

СD «конструктор тестів», який дозволяє створити власні тести;

створено інтегрований електронний комплекс «Економічна географія»(10 клас).

Комп’ютерні програми сприяють розумінню і засвоєнню учнями головного, істотного в змісті матеріалу, виявленню причинно-наслідкових зв’язків, формуванню знань про географічні закономірності.

Але, не зважаючи на ефективність застосування аудіовізуальних засобів навчання є одна важлива проблема – забезпечення необхідними технічними засобами, а особливо комп’ютерами, але зараз ця проблема починає вирішуватися на державному рівні.

Більше про педагогіку:

Самостійна робота учнів з підручником та робота під керівництвом вчителя
Готуючи учнів до роботи з книгою, вчитель вказує, з яким раніше вивченим матеріалом необхідно зіставити, або об'єднати новий навчальний матеріал. Якщо з підручником працюють на уроці, то весь процес вивчення матеріалу по книзі розбивається на окремі частини, виконання яких контролюється вчителем. П ...

Організація лабораторно-практичних занять в землеробстві
А) Організація лабораторно-практичних робіт в Землеробстві починається з планування. Викладач визначає теми, за якими буде їх проводити. Зважаючи на те, що навчальні програми тепер допускають певний вільний вибір викладачем тем і часу на їхнє вивчення, істотного значення набуває визначення основних ...

Поняття та сутність компетентності
Традиційно мета шкільної освіти визначалася набором знань, умінь і навичок, якими має оволодіти учень. Сьогодні такий підхід виявився недостатнім. Науковці з упевненістю говорять про кризу "зунівської" моделі освіти, називаючи серед причин те, що в сучасних умовах "старіння" інф ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com