Математичні здібності – основа формування математичної грамотності

Матеріали по педагогіці » Формування математичної культури учнів » Математичні здібності – основа формування математичної грамотності

Страница 1

«Освіта, – зазначає Н.О. Пруель, – як духовне благо представляється результатом досить тривалої історичної еволюції матеріальної і духовної практики суспільства. Освіта відбиває і фіксує пізнавальні універсальні властивості індивіда, задовольняє найважливіші соціальні потреби людини» .

Розвиток інтелектуальних і, зокрема, математичних здібностей зумовлює постійне зростання потреб суспільства. Володіння математичними методами необхідно у всіх галузях народного господарства. Тому підвищення рівня математичної освіти, формування творчого, дослідницького мислення – важливі завдання сучасної освіти, зокрема середньої школи.

Проблема здібностей є однією з найбільш складних і найменш розроблених у психології.

Значний внесок у розробку загальної теорії здібностей вніс вітчизняний науковець Борис Михайлович Теплов. Він був переконаний, що здібності не можуть існувати інакше, як у постійному процесі розвитку, а та здатність, яка не використовується людиною в практичній діяльності, з часом втрачається. Міркуючи про природу здібностей, Б.М. Тєплов незмінно підкреслював, що успішність виконання конкретної діяльності залежить не від однієї, а від поєднання різних здібностей. В основі здібностей лежать задатки, за відсутності яких неможливий розвиток здібностей. Важливим відкриттям Б.М. Теплова стали його обґрунтування того, що дефіцит одних здібностей може бути заповнений за рахунок розвитку інших. Ефект компенсації одних здібностей іншими, встановлений і описаний вітчизняним ученим, найістотнішим чином вплинув на розробки в галузі педагогічної психології, психології праці, педагогіки.

Досліджували проблему здібностей Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн, В.Д. Шадріков, В.М. Дружинін, М.А. Холодна та багато інших відомих вітчизняних психологів. Завдяки їх зусиллям у вітчизняній психології створений ряд стійких класифікацій здібностей людини. У цих класифікаціях в якості основних представлені природні (біологічно обумовлені) здібності і специфічні здібності, що мають історичне та культурне походження.

Серед деяких психологів існує думка про те, що здібності людей залежать від соціальних умов у суспільстві. Так, наприклад, результати досліджень інтелектуальних здібностей у представників ізольованих культур свідчать: рівень їх розвитку значно нижчий, ніж у громадян розвинутих країн світу (Дж. Брунер; М. Коул, С. Скрібнер; А. Лурія; П. Тульвісте). Проте слід врахувати, що в обох випадках він був достатнім для діяльностей, які обслуговували ці здібності. Тому йдеться не стільки про «відставання» представників ізольованих від цивілізації культур за рівнем розвитку здібностей, скільки про своєрідність такого розвитку за певних соціальних умов.

У психології не існує єдиного означення здібностей.

За Б.М. Тепловим, здібності − це індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої .

Г.С. Костюк визначав здібності як «… істотні психічні властивості людської особистості, що виявляються в її цілеспрямованій діяльності і зумовлюють її успіх» . Провідними видами діяльності, в яких проявляються здібності, вчений вважав навчання та працю.

Психологічний словник визначає здібність як якість, можливість, вміння, досвід, майстерність, талант.

У підручнику із загальної психології наводиться таке означення:

«Здібності − це своєрідні властивості людини, її інтелекту, що виявляються в навчальній, трудовій, науковій та іншій діяльності і є необхідною умовою її успіху» .

Найбільш вдалим та влучним нам здається останнє означення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Естетика графічної культури. Графічна грамотність
Формування графічної грамотності, на нашу думку, є довгим та складним процесом. Графічні навички відпрацьовуються протягом постійних тренувань. Важливість формування графічної грамотності полягає у тій ролі, яку вона відіграє у розвитку мислення, пізнавальних здібностей, просторових уявлень і прост ...

Можливості проведення педагогічних досліджень у трудовому навчанні
Розв'язуючи намічені завдання, МТН, як і інші навчальні дисципліни, використовує різноманітні методи досліджень. Під методом дослідження розуміють спосіб досягнення певної мети, розв'язання конкретного завдання, а також сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного засвоєння (пізнанн ...

Види і форми науково-дослідної роботи студентів
Існує і застосовується два основних види науково-дослідної роботи студентів (НДРС). Навчальна науково-дослідна робота студентів, передбачена діючими навчальними планами. До цього виду НДРС можна віднести курсові роботи, виконувані протягом усього терміну навчання у вузі, а так само дипломну роботу, ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com