Математичні здібності – основа формування математичної грамотності

Матеріали по педагогіці » Формування математичної культури учнів » Математичні здібності – основа формування математичної грамотності

Страница 1

«Освіта, – зазначає Н.О. Пруель, – як духовне благо представляється результатом досить тривалої історичної еволюції матеріальної і духовної практики суспільства. Освіта відбиває і фіксує пізнавальні універсальні властивості індивіда, задовольняє найважливіші соціальні потреби людини» .

Розвиток інтелектуальних і, зокрема, математичних здібностей зумовлює постійне зростання потреб суспільства. Володіння математичними методами необхідно у всіх галузях народного господарства. Тому підвищення рівня математичної освіти, формування творчого, дослідницького мислення – важливі завдання сучасної освіти, зокрема середньої школи.

Проблема здібностей є однією з найбільш складних і найменш розроблених у психології.

Значний внесок у розробку загальної теорії здібностей вніс вітчизняний науковець Борис Михайлович Теплов. Він був переконаний, що здібності не можуть існувати інакше, як у постійному процесі розвитку, а та здатність, яка не використовується людиною в практичній діяльності, з часом втрачається. Міркуючи про природу здібностей, Б.М. Тєплов незмінно підкреслював, що успішність виконання конкретної діяльності залежить не від однієї, а від поєднання різних здібностей. В основі здібностей лежать задатки, за відсутності яких неможливий розвиток здібностей. Важливим відкриттям Б.М. Теплова стали його обґрунтування того, що дефіцит одних здібностей може бути заповнений за рахунок розвитку інших. Ефект компенсації одних здібностей іншими, встановлений і описаний вітчизняним ученим, найістотнішим чином вплинув на розробки в галузі педагогічної психології, психології праці, педагогіки.

Досліджували проблему здібностей Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн, В.Д. Шадріков, В.М. Дружинін, М.А. Холодна та багато інших відомих вітчизняних психологів. Завдяки їх зусиллям у вітчизняній психології створений ряд стійких класифікацій здібностей людини. У цих класифікаціях в якості основних представлені природні (біологічно обумовлені) здібності і специфічні здібності, що мають історичне та культурне походження.

Серед деяких психологів існує думка про те, що здібності людей залежать від соціальних умов у суспільстві. Так, наприклад, результати досліджень інтелектуальних здібностей у представників ізольованих культур свідчать: рівень їх розвитку значно нижчий, ніж у громадян розвинутих країн світу (Дж. Брунер; М. Коул, С. Скрібнер; А. Лурія; П. Тульвісте). Проте слід врахувати, що в обох випадках він був достатнім для діяльностей, які обслуговували ці здібності. Тому йдеться не стільки про «відставання» представників ізольованих від цивілізації культур за рівнем розвитку здібностей, скільки про своєрідність такого розвитку за певних соціальних умов.

У психології не існує єдиного означення здібностей.

За Б.М. Тепловим, здібності − це індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої .

Г.С. Костюк визначав здібності як «… істотні психічні властивості людської особистості, що виявляються в її цілеспрямованій діяльності і зумовлюють її успіх» . Провідними видами діяльності, в яких проявляються здібності, вчений вважав навчання та працю.

Психологічний словник визначає здібність як якість, можливість, вміння, досвід, майстерність, талант.

У підручнику із загальної психології наводиться таке означення:

«Здібності − це своєрідні властивості людини, її інтелекту, що виявляються в навчальній, трудовій, науковій та іншій діяльності і є необхідною умовою її успіху» .

Найбільш вдалим та влучним нам здається останнє означення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Реалізація розвивальної методики формування взаємин між дітьми дошкільного віку засобами вправ, завдань, ігор у різних видах діяльності дітей
Мета формуючого експерименту: використовувати розвивальну методику «Школа спілкування» у формуванні взаємин між дітьми дошкільного віку. Завдання формуючого експерименту: Формувати вміння встановлювати і підтримувати позитивні стосунки з однолітками. Розвивати вміння регулювати свою поведінку. Вчит ...

Обґрунтування ефективних шляхів і засобів патріотичного виховання молодших школярів
У процесі всебічного гармонійного розвитку особистості чільне місце займає патріотичне виховання, що здійснюється в навчально-трудовій діяльності молодших школярів. Одне з основних завдань, що стоїть перед учителем – на основі народних трудових традицій виховувати в учнів позитивне ставлення до пра ...

Доцільність та актуальність креативних методів навчання
У дидактиці прийнятне визначення метода навчання, як певного способу цілеспрямованої реалізації процесу навчання, досягнення поставленої мети. Правильний підбір методів відповідно до мети та змісту навчання, вікових особливостей учнів сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей, озброєнню їх умін ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com