Використання ідей Г. Ващенка про виховання молоді на засадах християнської моралі

Матеріали по педагогіці » Ващенко про виховання молоді на засадах християнської моралі » Використання ідей Г. Ващенка про виховання молоді на засадах християнської моралі

Страница 1

Метою життя професора Г. Ващенка було створення української національної педагогіки, чому він присвятив своє життя. Увібравши ідеї Платона і Арістотеля виховні принципи епохи середньовіччя і Відродження, а також погляди Коменського, Руссо, Песталоцці та інших мислителів, педагогічні засоби Української княжої держави і козацтва, він створив яскравий образ виховного ідеалу, визначив шлях, мету виховання, а саме – виховання свідомих патріотів своєї землі і нації, що є основою розбудови величі і могутності України.

Критикуючи марксизм-ленінізм та освітню систему в СРСР, Г. Ващенко відзначав парадоксальність ідей безкласовості радянського суспільства і рівночасно створення нових класів і кастовості соціалістичного суспільства, тобто повернення до того, що засуджувалося і таврувалося більшовиками і в нових формах знову з'явилося. Він виступав проти інтернаціоналізму в російському розумінні, проти недостатньої гуманізації освіти в УРСР, що зводилася до технічно-професійного спрямування. Існуюча в Радянській Україні система навчання, на думку Ващенка, не могла відповідати потребам українського народу, який століттями зберігав і створював духовні вартості, високу культуру, літературу, а також характерні для української нації традиції і звичаї.

З огляду на вище сказане, Г. Ващенко приходить до глибокого переконання, що українська система освіти може бути створена тільки на ідеалістичному світосприйманні та утвердженні християнської моралі шляхом опанування і перетворення у внутрішні переконання кожної людини віри в Бога, Царство небесне на землі і на небі. Нещадно тавруючи матеріалізм, християнська мораль, доповнена високим рівнем педагогічних наук, повинна стати основою родини і здорового суспільства.

Глибоко вивчивши історичні і соціальні умови виникнення релігії та її ролі в розвитку цивілізації, минулі світлі сторінки письменництва княжої доби Київської Русі, філософські твори Г. Сковороди, учнів Могилянської Академії, К. Ушинського та інших видатних педагогів і філософів, Г. Ващенко обґрунтовує необхідність глибокого знання педагогіки і дитячої психології, без чого не можна виховати підростаюче покоління, яке відповідало б національним ідеям відродження української державності, суверенності і соборності України. Для ефективного виховного процесу мусить бути міцним зв'язок між школою і родиною, а також між школою, родиною і молодіжними організаціями, які разом мають справляти на дитину педагогічний вплив, побудований на релігійній моралі, виховувати волю, характер і патріотизм. Суспільство, що не визнає твердих моральних законів, розкладається, а сама нація зазнає руйнації, аж до самознищення.

В основу виховання української молоді професор Г. Ващенко ставить загальнолюдські і національні цінності, виплекані протягом віків, головними серед яких є моральний закон творення Добра і боротьби зі злом, визнання Правди і побудова справедливого ладу.

Побудований на цій основі світогляд людини веде її на шлях служіння подвійній високій меті: Богові і своїй нації; Богові як абсолютній Правді, Красі, Справедливості й Любові, і нації як реальній земній спільності, для якої ці абсолютні вартості мають знайти своє втілення. Звідси ідеал служби Богові і Україні, який професор Г. Ващенко пропонує для виховання української молоді.

Саме поняття виховного ідеалу розглядається як образ ідеальної людини, на котрий має орієнтуватися педагог, виховуючи молоде покоління. Такий ідеал витримав пробу історії, найбільше відповідає психології народу та його призначенню, увійшов у психіку народних мас і виражений у народній творчості і в творах кращих митців і письменників, що стали духовними провідниками свого народу.

Традиційною в Україні є українська гостинність, любов до краси і добра, до мистецької творчості, музики, співу, танців. Мрійливе романтичне ставлення до життя, що поєднується з природною працьовитістю та практичним підходом, любов до ближнього і доброзичливість у стосунках поєднуються з деякими рисами індивідуаліста. До традицій належить також побут з його вірністю в коханні, статевою стриманістю і здоровим сімейним життям. Всі ці ознаки дають підставу Г. Ващенку стверджувати, що світогляд української людини -ідеалістичний.

Аналізуючи філософські і педагогічні ідеї Г. Ващенка, форми і методи їх практичного застосування в новій Україні, доходимо до думки, що в своїй любові до Батьківщини та релігійному світосприйманні цей видатний учений не міг передбачити реальні труднощі і проблеми, що виникнуть з поваленням радянського устрою та проголошенням суверенітету України.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Проблема використання народної ігришки як засобу виховання дітей в творах педагогів світової і вітчизняної науки
В Законі України про дошкільну освіту вказано, що одним із завдань дошкільної освіти є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і н ...

Засвоєння поняття таборової зміни, її основних етапів, логіки їх розвитку
Таборова зміна як надзвичайно концентрований за змістом та виховною ефективністю період діяльності дитячого чи юнацького тимчасового колективу. Етапи таборової зміни: підготовчий, організаційний, основний, підсумковий. Підготовка табору, приміщень до прийому дітей. Створення святкової, доброзичливо ...

Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини
Проблема з’ясування сутності обдарованості та виявлення обдарованих індивідів (у тому числі обдарованої студентської молоді) є досить складною та багатогранною. Упродовж століть філософи, психологи та педагоги шукають шляхи її вирішення. Отримані результати дозволяють констатувати певні здобутки, в ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com