Педагогічні умови формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів

Матеріали по педагогіці » Виховання толерантності у майбутніх соціальних педагогів » Педагогічні умови формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів

Страница 1

Наше дослідження пов’язане з виявленням педагогічних умов формування толерантності майбутніх соціальних педагогів. Без урахування специфіки особистості вихованців неможливо говорити про дієвість педагогічних засобів, проектувати виховні стратегії, передбачати їх результативність. Очевидно, що характер діяльності педагога повинен визначатися специфікою віку людини. Тому необхідно з’ясувати особливості студентів як вікової категорії.

Молодість, у вікових межах якої перебуває переважна більшість студентства, - період, коли людина досягає піку у своєму фізичному розвитку. Вона знаходиться у розквіті сил, енергії, здоров'я, здатності до відтворення потомства та витривалості. На цей час людина оволодіває стійкою статевою ідентичністю, сформованими формами статевої активності.

У цей період розвитку активно збагачується психологічний досвід, відбувається включення людини у всі види соціальної активності та оволодіння багатьма соціальними ролями. Як визначає Щотка О.П., розвиток особистості молодої людини визначається перш за все особливостями сімейного та професійного контексту. Одночасно з налагодженням близьких стосунків та утворенням сім'ї молодь розбудовує образ власної професійної кар'єри та активно спрямовується на досягнення професійного успіху. На думку Левінсона, щоб повністю стати дорослою, молода людина, як чоловік чи жінка, повинна вирішити чотири завдання, що виникають у процесі розвитку: пов'язати мрії з реальністю; знайти наставника; забезпечити собі кар'єру; налагодити інтимні стосунки. Зробивши свій перший професійний вибір, молода людина переходить у фазу професійного розвитку, яка називається фазою адепта і часто пов'язується із навчанням у вищій школі.

На думку Ананьєва Б.Г., розвиток одних і тих же психофізіологічних функцій людини має двохфазний характер. Перша фаза - загальний, фронтальний прогрес функцій у ході дозрівання і ранніх еволюційних змін зрілості (в юності, в молодості та на початку середнього віку). У цій зоні, на яку і припадає період навчання у вищій школі, спостерігається пік тієї чи іншої функцій в найбільш загальному стані. Друга фаза (спеціалізація функцій щодо певних об'єктів, операцій діяльності та більш-менш значних по масштабу сфер життя) настає лише на найвищому рівні функціональних досягнень у першій фазі і "накладається" на неї.

Молодість - важливий етап розвитку розумових здібностей. З особливостями мисленнєвих процесів, розвитком операцій мислення пов'язане і сприймання навчальної інформації. Тому важливо враховувати значення логічної побудови та продуманої структури навчачльних дисциплін.

На думку Перрі, у процесі навчання студентське мислення виходить на рівень власної позиції в судженнях. Спочатку юнак опирається на прості альтернативи, потім формується здатність виявляти толерантність до точок зору, які суперечать одна одній, і, нарешті, формується здатність брати на себе відповідальність за вибір власних цінностей, поглядів і власного способу життя. На основі формування інтелектуальних здібностей формується новий тип ставлення до світу, нова система цінностей, нове ставлення до себе.

Молода людина стає перед необхідністю пристосування того, що дано минулим, до можливостей та вимог прийдешнього, завдяки чому набуває здатності успішно вирішувати життєві, сімейні та професійні суперечності.

Характерна риса морального розвитку в цьому віці - посилення свідомих мотивів поведінки. Разом з тим спеціалісти в галузі вікової психології та фізіології відзначають, що здатність людини до свідомої регуляції своєї поведінки у 17-19 років розвинута не у повній мірі. Нерідко трапляються невмотивований ризик, невміння передбачити наслідки своїх вчинків, в основі яких не завжди найкращі мотиви. У юнацькому віці бажання і устремління розвиваються раніше, ніж воля та характер. Через нестачу життєвого досвіду студентська молодь інколи плутає ідеали з ілюзіями, романтику з екзотикою тощо. Юність - пора самоаналізу та самооцінок. Самооцінка здійснюється шляхом співставлення ідеального "я" з реальним. Тут існує одна із суперечностей розвитку особистості, бо ідеальне "я" ще не вивірене, і може бути випадковим, а реальне "я" іще всебічно не оцінене особистістю. Ця суперечність, згідно з твердженням А.В. Петровського, може викликати внутрішню невпевненість у собі, супроводжується іноді зовнішньою агресивністю, розв'язністю чи почуттям власної неповноцінності. Часто спостерігаються зрушення у настрої студентів - від захвату у перші місяці навчання до скептичного при оцінці вузівського режиму, викладання та ін.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Програмне забезпечення дошкільнят у сфері „Природа”
Компетентність дошкільника у сфері «Природа» — складник його загальної життєвої компетентності. Матеріали Змістового блоку, як і Базового компонента дошкільної освіти, не випадково починаються з аналізу мети, завдань та напрямів педагогічної роботи, пов'язаної з освоєнням маленькою дитиною природно ...

Шляхи й засоби підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії
Перед навчальними закладами освіти стоїть завдання - всебічно вдосконалювати навчально-виховний процес, який би забезпечував розширення обсягу й підвищення міцності знань, умінь і навичок учнів, розвиток їх індивідуальних та творчих здібностей. Навчання хімії служить загальним цілям виховання підро ...

Методичне забезпечення та контроль самостійної роботи студентів
Провідним завданням викладача, для вирішення якого необхідні як глибокі педагогічні, так і загальні навчально–технічні знання та уміння, є підготовка високоякісного навчально–методичного забезпечення процесу навчання. Пояснювально–ілюстративна діяльність викладача під час занять, яка сама по собі у ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com