Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду виховання толерантності

Матеріали по педагогіці » Виховання толерантності у майбутніх соціальних педагогів » Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду виховання толерантності

Страница 1

У 1995 р. Організація Об’єднаних Націй прийняла "Декларацію принципів толерантності”, у якій не тільки були проголошені принципи толерантності в сучасному та майбутньому світі, але й визначені шляхи їх реалізації. Вагомим є той факт, що в цьому документі вирішальна роль у реалізації принципів толерантності відводиться освіті як системі формування людини. А найбільш ефективним засобом попередження нетерпимості є виховання.

"Виховання в дусі толерантності починається з навчання людей тому, в чому полягають їхні загальні права і свободи, щоб забезпечити здійснення цих прав і зміцнити прагнення до захисту прав інших. Виховання в дусі толерантності варто розглядати в якості невідкладного найважливішого завдання. Воно повинно бути спрямоване на протидію впливу, що викликає почуття страху і відчуження стосовно інших. Воно повинно сприяти формуванню у молоді навичок незалежного мислення, критичного осмислення і вироблення суджень, що грунтуються на моральних цінностях".

Але мало проголосити виховання і навчання толерантності, необхідно знайти відповідні методики, які дозволяють втілити те, що декларується, у життя. Аналіз чинних досліджень дає підстави стверджувати, що виховання толерантності передбачає розв’язання комплексу конкретних завдань, які складають два блоки.

1. Виховання в підростаючого покоління толерантності як ненасилля: формування негативного ставлення до війни, гуманного ставлення до інших і до самого себе, вміння толерантними шляхами розв’язувати міжособистісні та внутрішньоособистісні конфлікти, розвиток здібності до сприйняття й розуміння іншої людини, незалежно від її нації та расової належності.

2. Всебічна гуманітаризація навчально-виховного процесу: існуючих методів і форм роботи; системи стосунків дорослих і дітей; розробка й упровадження форм і методів педагогічної діяльності на основі ідей толерантності; реформування підготовки майбутніх учителів, формування в них особистісних якостей і спеціальних умінь для виховання дітей у напрямку толерантності.

Перший блок завдань педагогіки толерантності охоплює вміння і навички вихованців у напрямку полікультурного виховання і толерантності як його складової. У світовій практиці накопичений цінний досвід розв’язання цих завдань.

У багатьох розвинутих країнах діють програми з виховання у дусі миру й міжнародної співпраці. Так у Німеччині виховання у дусі миру здійснюється як частина антивійськового руху, як навчання у дусі взаємозбагачення культур. Це навчання дітей вміння розбиратися у складних ситуаціях, шукати шляхи виходу з них без застосування сили, бути активними у справі підтримки миру на Землі. Виховання поваги до дітей і літніх людей, до хворих і інвалідів; це толерантне ставлення до всіх, незалежно від їх національності, мови, культури, це прагнення до встановлення повного взаєморозуміння між усіма народами.

У Японії виховання в дусі миру здійснюється у рамках теорії "хейва кейку" (японський еквівалент поняття "освіта у дусі миру”). Теорія "хейва кейку" трактується у двох значеннях. Перше - це поняття миру як відсутність війни, що є фундаментом антивоєнної, антиядерної освіти. Друге - це такий погляд на проблему, згідно з яким навіть при відсутності війни мир неможливий у суспільстві, де існує нерівність між людьми різної національності, між чоловіками та жінками, де недостатньо приділяється уваги боротьбі з забрудненням навколишнього середовища, де росте кількість правопорушень у школах.

У США проблемою виховання підростаючого покоління в дусі миру займаються неурядові організацій: "Педагоги за соціальну відповідальність”, "Союз стурбованих учених”, "Організація учнів та учителів за запобігання ядерної війни" тощо. Видана велика кількість навчальних посібників з проблеми миру та ядерної війни.

Виховання толерантної особистості зведене у Росії в ранг державної політики. Особливою віхою у пошуку шляхів побудови толерантного суспільства стала Федеральна програма "Формування установок толерантної свідомості і профілактика екстремізму в російському суспільстві”. Це одна з найбільш дорогих на сьогодні програм, у якій задіяні усі провідні відомства Росії: економіки, освіти, внутрішніх справ, військове, інформації тощо. Програмою передбачені великі завдання з профілактики різних видів екстремізму і формування толерантної свідомості у населення, що продиктовано складністю етнополітичної ситуації в Росії, нерозв’язаністю "чеченського" питання, міжнаціональними і міжконфесійними конфліктами, а також погрозою світового тероризму.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Засоби активізації розумової діяльності учнів
На практиці гіпотеза служить учителю засобом активізації розумової діяльності учнів. Для учня вона є прийомом творчої уяви і принципом розв'язання навчальної проблеми. Проблемні завдання можуть бути виражені у вигляді запитань, задачі, практичного завдання. Проблемне запитання відображає деяке непі ...

Історичний підхід при вивченні різних тем інформатики
Шкільний предмет інформатики будується за такими змістовими лініями: Інформація та інформаційні процеси Моделювання Інформаційні технології Інформаційна система Технологія розв’язування задач з використанням засобів ІКТ Алгоритмізація і програмування Обов'язковий мінімум змісту освіти з інформатики ...

Корекційно-розвивальна робота зі сліпоглухими дітьми
Ряд специфічних освітніх умов, які повністю задовольняють потреби дитини в отриманні освіти: 1. Організація ранньої діагностики та корекції (виявлення первинного порушення у розвитку як можна раніше; початок цілеспрямованого спеціального навчання відразу ж після діагностики первинного порушення в р ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com