Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Динаміка поступального і обертального руху"

Матеріали по педагогіці » Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Динаміка поступального і обертального руху"

Страница 1

Реформування загальної середньої освіти відповідно закону України «Про загальну середню освіту» передбачає реалізацію основних принципів, таких як гуманізація освіти, її демократизація, методологічна профорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей.

Найбільш важливим показником якості освіти завжди була об'єктивна оцінка учбових досягнень учнів. Цей показник важливий як для всієї системи освіти, так і для кожного окремого учня. Об'єктивна оцінка учбових досягнень здійснюється, як правило стандартизованими процедурами, при проведенні яких все учні знаходяться у однакових (стандартних) умовах і використовують приблизно однакові по властивостям вимірювальні матеріали (тести). Таку стандартизовану процедуру оцінки учбових досягнень називають тестуванням. Правильно складений тест є сукупність збалансованих тестових завдань. Кількість завдань в тесті по різних розділам повинно бути таким, щоб пропорційно відобразити основний зміст предмету. Комбінації тестових завдань різних труднощів повинні забезпечити равноскладність різних варіантів тестів. Диференціюючі сили використовуваних тестових завдань, у свою чергу, повинні забезпечувати надійну диференціацію рівня підготовленості різних учнів. Розробка сучасних педагогічних тестів можлива тільки за наявності великої кількості тестових завдань, властивості яких визначені на представницькій вибірці. Важливою особливістю централізованого тестування є оцінка рівня підготовленості учнів з урахуванням рівня трудності і диференціюючої сили вірно виконаних завдань.

Відповідно цьому змінюються й підходи до оцінювання учбових результатів школярів. Учбова діяльність в загальноосвітній школі повинна дати не тільки суму знань і умінь, а комплекс компетентності (політичний, соціальний, культурний, інформаційний). Замість недосконалої 5 бальної системи оцінювання введена 12 бальна. З предметів вона оцінює рівні учбових досягнень.

Тестова форма проведення тематичного оцінювання учбових досягнень учнів з фізики

Об'єктом оцінювання учбових досягнень учнів є знання, уміння і звички, досвід творчої діяльності і емоційно-цілісне відношення до навколишньої дійсності. Основними функціями перевірки і оцінювання учбових досягнень учнів є:

• орієнтуюча;

• повчальна;

• діагностична;

• розвиваюча;

• стимулююча;

• контролююча.

Особливістю фізики як навчального предмета є його спрямованість на використання знань, умінь і навичок учнів у їх житті. Тому основними складовими навчальних досягнень учнів з курсу фізики є не тільки володіння навчальним матеріалом та здатність його відтворювати на практиці, а й також уміння та навички знаходити потрібну їм інформацію, аналізувати її та застосовувати в стандартних, а головне нестандартних ситуаціях у межах основних вимог навчальної програми до результатів навчання. Відтак оцінюванню підлягає:

1) рівень володіння теоретичними знаннями, що їх можна виявити під час усного чи письмового опитування, тестування;

рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних);

рівень володіння практичними уміннями та навичками, що їх можна виявити під час виконання лабораторних робіт і фізичного практикуму;

зміст і якість творчих робіт учнів (рефератів, творчих експериментальних робіт, виготовлення приладів, комп'ютерне моделювання фізичних процесів тощо).

Тому оцінювання знань учнів слід проводити за допомогою різних методів, використовуючи різні форми і вдаючись до різних видів робіт.

У сучасному світі тестова форма перевірки рівня компетентності особи набуває особливо важливого значення. Тести лежать в основі відбору у ВУЗ, у визначенні професійної придатності, при оцінюванні психолого-социальных характеристик особи. Тому випускники шкіл повинні вміти і бути готовими до їх виконання. Для цього слід застосовувати тестову форму проведення тематичного оцінювання як один з методів програмованої перевірки знань учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Принцип історизму в навчанні інформатики та психолого-педагогічні передумови його реалізації
Методологічною основою розуміння сутності і закономірностей складних об'єктів, дидактичної теорії і практики, які розвиваються, є принцип історизму, що є одним із компонентів діалектичного методу, який розглядає минуле, сучасність і майбутнє цих об'єктів, явищ і процесів у діалектичній єдності, вих ...

Принцип наступності дошкільної та початкової освіти у фаховій підготовці
Сучасний етап характеризується яскраво вираженою тенденцією зростання ролі людського фактору та зростання потреби у підвищенні мобільності кожного фахівця у сфері реалізації професіональної діяльності, відповідальності за свої дії перед суспільством. Формування готовності майбутнього фахівця до вир ...

Фізична готовність
Фізична готовність означає, що за своїм фізичним розвитком і станом здоров'я дитина спроможна витримати найрізноманітніші навчальні навантаження. Відомо ж бо, на початковому етапі першокласник важко звикає до шкільного режиму — тривалості уроків, необхідності зберігання протягом певного часу нерухо ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com