Експериментальна методика формування культури мовлення першокласників

Матеріали по педагогіці » Формування культури українського мовлення першокласників » Експериментальна методика формування культури мовлення першокласників

Страница 1

Наше дослідження тривало три роки (2001 – 2004 н. рр.) .Проводилося воно у перших класах КСШ №29 м. Тернополя. У дослідженні, яке носило теоретико-експериментальний характер взяло участь п’ятдесят п’ять першокласників.

На першому етапі (2001 – 2002 н. р.) було визначено область дослідження і проблему, вивчався стан питання в психолого – педагогічній літературі, аналізувався досвід роботи вчителів початкових класів, визначалися мета і завдання дослідження, формувалась гіпотеза.

На другому етапі (2002 – 2003 н. р.) продовжувалось вивчення наукової літератури з даного питання, узагальнювалися спостереження, розроблялися матеріали експериментального дослідження, визначався і проводився експеримент на базі перших класів з метою перевірки гіпотези.

На третьому етапі (2003 – 2004 н. р.) проводилась обробка, аналіз і узагальнення одержаних результатів експериментального дослідження.

Аналіз мовленнєвого процесу учнів показує, що їх мовлення у навчально-виховному процесі підпорядковане розкриттю науково-пізнавальної специфіки окремого предмета. Вимоги до мовленнєвої діяльності учнів зумовлені змістом, характером і завданнями викладання кожного з цих предметів і вони нерідко докорінно відрізняються, оскільки вони співвідносяться з різними галузями науки, знань.

Якщо на заняттях з математики учень отримує уявлення про просторові і кількісні відношення у навколишньому світі, вчиться абстрактно мислити, усвідомлювати особливості „кількісної характеристики об`єктів і явищ”, то в процесі вивчення курсів „Ознайомлення з навколишнім світом”, „Природознавство” увага дітей спрямовується на якісно інший характер понять, предметів, явищ, які їх оточують на особистісне ставлення до них, моральні норми, що вимагають від самого учня відповідної поведінки у стосунках з людьми.

А на уроках читання виникає потреба осмислити образний світ художнього твору, дати морально-етичну оцінку героїв та їхніх вчинків, особистісних характеристик.

В усіх випадках мовлення дітей має бути адекватним навчально-виховним завданням. Воно характеризується такими найголовнішими ознаками: понятійно-термінологічна чіткість; багатство, виразність; дохідливість; багатоплановість – здатність відповідати своїм понятійним чи образно-експресивним характером змісту навчального матеріалу.

Адекватність мовлення навчально-виховним завданням та здатність планувати мовлення й керувати ним для досягнення поставленої мети можна розглядати як два критерії оцінки культури мовлення учнів початкових класів.

Об’єднуючим фактором мовленнєвого розвитку першокласників виступає мовлення вчителя, формуванню і удосконаленню якого слугує відповідний курс сучасної української мови, основ культури і техніки мовлення, практикуму з української мови.

Розглядаючи оволодіння мовою як процес, що охоплює мовні рівні від найнижчого (звука мовлення) до найвищого (надфразової єдності або тексту) і пов’язані з цими рівнями власне мовні і мовленнєві поняття, ми обґрунтовуємо і подаємо систему роботи, спрямовану на засвоєння учнями відповідних мовних рівнів і формування на цій основі необхідних мовленнєвих умінь і культури мовлення в цілому .

Система вправ, яка формує у дітей орфоепічні знання і навички, виробляє „акустичні еталони”, свідоме, побудоване на знанні закономірностей мови володіння її акустичними нормами. Сформовані на цій основі фонетичні еталони й артикуляційні стереотипи виступають як чуття мови, складають основу орфоепічної грамотності, допомагають подоланню залишків діалектних впливів у мовленні дітей. З цією метою дібрано спеціальні вправи для правильного вимовляння звуків.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Метод проектів у навчанні англійської мови
Для проектної роботи було запропоновано кожному учню обрати свою тему проекту, пов’язану з харчуванням або здоров’ям. За тривалістю це був короткочасний проект розрахований на 2 тижня. Серед обраних тем були наступні «Мої друзі за здорове харчування», «Нетрадиційні засоби лікування», «Традиції англ ...

Лабораторно-практична робота як метод викладання землеробства
Лабораторно-практична робота як метод викладання Землеробства – це насамперед метод організації студентських досліджень. Вивчення предмету шляхом самостійного опрацювання студентами джерел за допомогою питань викладача, і під його керівництвом дістало назву лабораторного методу, за аналогією з відп ...

Організація експериментальної роботи. Застосування наочних засобів на усіх етапах уроку
Матеріалом для справжньої роботи послужили результати експериментальної роботи, що проводиться в період педагогічної практики з 11 лютого по 22 березня 2008 року. Об'єктом для дослідження є учбовий процес цієї школи, а предметом дослідження наочність як дидактичний принцип. Експериментальна робота ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com