Досвід роботи викладача математики

Матеріали по педагогіці » Досвід роботи викладача математики

Страница 1

В умовах розбудови національної системи загальної середньої освіти важливе значення набуває інноваційна діяльність, яка характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій (нововведень) в освітньому процесі в ліцеї «Творчість».

Найбільш популярним є такі педагогічні технології: інформаційно-розвивальні, діяльні сні, розвивальні, особисто орієнтовані.

Метою особистісно орієнтованих технологій є формування активної, творчої особистості майбутнього фахівця, здатного самостійно будувати і коригувати свою аврально-пізнавальну діяльність. До цих технологій входять аудиторна і позааудіторна самостійна діяльність учнів, робота за індивідуальним планом, дослідницька робота метод проектів тощо.

В нашому ліцеї педагоги, як найбільш перспективну, впроваджують особистісно орієнтовану технологію навчання. Процес розробки і освоєння інновацій передбачає поетапну діяльність вчителя.

Ескпериментальну роботу над проблемою особистісно орієнтованого навчання учнів викладач математики розпочала у 2005 р. Вибір проблем був зумовлений переорієнтацією сучасної освіти як на особистість педагога, так і на особистість учнів. В умовах особистісно орієнтованого навчання відбувається становлення та розвиток таких важливих якостей особистостей, як рефлективність, критичність мислення, вміння працювати з інформацією, спілкуватися та нести відповідальність за наслідки спільної роботи.

Етапи роботи викладача математики Беляєвої Г.Д. над інноваційною проблемою можна описати наступним алгоритмом.

Алгоритм роботи викладача математики над інноваційною проблемою

Вибір теми (проблеми) індивідуальної науково-методичної роботи:

ознайомлення з літературою;

ознайомлення з нормативними документами;

вивчення прогресивного педагогічного досвіду з інноваційної проблеми.

Детальне ознайомлення з проблемою засобами літературних джерел:

складання картотеки літературних джерел;

виписки з літературних джерел;

Уточнення теми і розробка попереднього варіанта плану індивідуальної науково-методичної роботи:

обґрунтування вибору теми;

актуальність і новизна;

відбір актуальних методів та засобів пошукової діяльності;

формування мети та завдань роботи;

розробка календарного плану індивідуальної роботи.

Впровадження інновацій у практику власної педагогічної діяльності.

Аналіз та оцінка результатів індивідуального досвіду роботи над проблемою, формування висновків та пропозицій.

Літературне оформлення роботи, звіт про отримані результати перед колегами.

В інтенсифікації навчального процесу на уроках важливу роль відіграє комплексно-методичне забезпечення предмета.

Викладач обладнала й оснастила відповідно до вимог навчальної програми кабінет математики. У кабінеті є необхідні ТЗН, навчальна і методична література, якісна наочність. До кожного уроку розробила цікавий змістовий дидактичний мета ріал, за допомогою якого можна організувати ефективну самостійну роботу учнів, проконтролювати засвоєння ними програмного матеріалу.

Розробила також серію опорних конспектів, які містять короткий зміст навчального матеріалу до теми уроку, схеми, алгоритми, опорно-довідковий матеріал. Наведемо зразки опорного конспекту та алгоритму.

Зростання і спадання функціі

Опорний конспект

Означення. Функція У = f (x) називаеться зростаючою на деякому промежутку, якщо для будь-яких х1 і х2 , що належать, з умови х2 > х1 випливає, що f ( x2 ) > f ( x1 ).

Означення. Функция y = f ( x ) називається спадною на деякому проміжутку, якщо для будьяких х1 і х2 , ща належать проміжутку, з умови x2 > x1 випливає, що f( x2 ) < f ( x1 )

Геометричний зміст похідної tg α = f’ ( x0 )

tg α > 0

Властивість. Якщо функція y = f (x) дифе-

ренційована і зростає на деякому проміжутку, то її похідна на цьому проміжутку додатна або дорівнює нулю, тобто f ‘ (x) > 0 .

Ознака зростання функціі на проміжутку (достатня умова).

Якщо в кожній точці проміжутку f’(x) > 0 , то функція f(x) зростає на цьому проміжутку

tg α < 0

Властивість. Якщо функція y = f (x) диференційована і спадає на деякому проміжутку, то її похудна на цьому проміжутку від’ємна або дорівнює нулю, тобто f’(x0) ≤ 0.

Ознака спадання функції на проміжутку (достатня умова).

Якщо в кожній точці проміжутку f’( x ) < 0 , то функція f(x) спадає на цьому проміжутку

Проміжки зростання і спадання функції називають проміжками монотонності цієї функції. Якщо функція неперервна на кінцях промижутку, то його можна приєднати до проміжку монотонності функції

Страницы: 1 2 3 4 5

Більше про педагогіку:

Демократизація і автономія вищої освіти – шлях оновлення навчальних закладів
Одним з міжнародних показників демократизації освіти є автономія навчальних закладів як форма академічної свободи, що визначається правоспроможністю (сукупністю прав та обов'язків) вищого навчального закладу у вирішенні завдань розвитку особистості, суспільства, нації та держави. Автономія вищого н ...

Планування навчального процесу та його ефективність розробленої методики
Для того, щоб діяльність вчителя була продуктивною на кожному уроці, вчитель повинен планувати свою роботу. Планування занять - це розробка цілей, завдань і змісту уроків в цілому і кожного зокрема на поточний час і певний період. Планування розрізняють перспективне і поточне. До перспективного нал ...

Досвід масової школи і передовий педагогічний досвід
Дотримання принципу наступності в системі освіти сьогодні не викликає сумнівів. Як правило, обмежується він навчальною діяльністю, реалізується через послідовність і системність розміщення навчального матеріалу при переході від попереднього уроку до наступного, від одного року навчання до другого, ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com