Вимоги чинної програми з української мови до опрацювання художнього стилю

Матеріали по педагогіці » Методи опрацювання художнього стилю в 5-му класі » Вимоги чинної програми з української мови до опрацювання художнього стилю

Страница 1

Засвоєння стилістики рідної мови пов’язане з усвідомленням учнями суті стилістичних явищ, опануванням певної кількості термінів, визначень, виробленням і практичним використанням умінь та навичок аналізу мовних стилістичних засобів. При цьому обов’язково слід враховувати функціонально-стилістичний аспект вивчення шкільного курсу української мови, систематично працювати над формуванням стилістичних умінь і навичок.

Структура і зміст навчальних програм з української мови вимагають комплексного формування вмінь і навичок. А практика показує, що вчителі не завжди поєднують вироблення стилістичних умінь і навичок з вивченням фонетики, лексики, граматики. Робота над виробленням умінь зв’язного усного і писемного мовлення, ще, на жаль, не має чіткого стилістичного спрямування.

У методиці стилістики останнім часом дедалі більше звертається увага на вміння, якими повинні оволодіти учні на уроках рідної мови, щоб їхнє мовлення було правильним, виразно і стилістично диференційованим.

Визначаючи стилістичні вміння, необхідно враховувати завдання стилістики мови, яка досліджує мовно-стилістичні засоби, і стилістики мовлення, що розглядає мовні засоби з боку їх функціонування.

До стилістичних умінь належить вміння виявляти і співвідносити стилістично нейтральні і стилістично марковані мовні одиниці; добирати синоніми, визначати їх стилістичне забарвлення і правильно вживати їх у текстах різних стилів; аналізувати текст певного стилю; вдосконалювати тексти певного стилю.

Як зазначає у статті «Формування стилістичних умінь і навичок учнів» М.І. Пентилюк, стилістичні вміння, якими повинні оволодіти школярі на уроках рідної мови, відіграють значну роль у формуванні зв’язного мовлення. В своїх дослідженнях М.І. Пентилюк акцентує увагу на таких стилістичних вміннях:

1. Уміння визначати стилістично марковані слова, розпізнавати стилістичне забарвлення словотворчих засобів і мовних одиниць.

2. Уміння проводити стилістичний аналіз текстів. Розрізняти тексти різних стилів.

3. Уміння добирати вдалі синоніми та вводити їх у текст певного стилю.

4. Уміння виразно читати тексти різних стилів.

5. Уміння розрізняти загальновживані, діалектні та професійні слова.

У 5 класі учні лише ознайомлюються з функціональними стилями української мови. Вони засвоюють відомості про розмовний, науковий і художній стилі. Основне завдання, яке ставиться перед учнями, – навчитись розрізняти стильові різновиди тексту, здобути навички доцільного використання лексичних, словотворчих і граматичних одиниць у різних мовних стилях.

На вивчення художнього стилю в 5-му класі звертається особлива увага в зв’язку з тим, що він вивчається не тільки на уроках мови, а й літератури. Відмінність полягає лише в тому, що на уроках літератури розкриваються жанрова різноманітність мови творів художньої літератури, риси індивідуального стилю письменника. Щодо уроків мови, то тут учні ознайомлюються з найістотнішими ознаками художнього стилю. Адже елементами цього стилю доводиться користуватись не тільки під час написання різних видів творчих робіт (не всі учні в майбутньому стануть письменниками), а й в інших мовних ситуаціях, оскільки образність – найістотніша його риса.

У процесі розкриття особливих ознак художнього стилю в учнів виробляється чуття краси мови, вміння користуватися виражальними засобами у творчих роботах, формуються їхні естетичні смаки та поліпшується мовна культура. На текстах художнього стилю учні насамперед засвоюють типи мовлення та особливості їх структури.

Вивчення стилістики у п’ятому класі здійснюється в межах всіх тем, які учні розглядають на уроках мови. Так, наприклад, під час вивчення лексикології і фразеології учні здебільшого виконують вправи на спостереження над функціонуванням загальновживаних, діалектних і професійних слів у різних стилях мовлення, складають тексти різних стилів, виконують лексико-стилістичний аналіз речень. Особлива увага приділяється функціонуванню фразеологізмів у межах художнього стилю. Під час опрацювання лексикології і фразеології учні виконують паралельний аналіз двох текстів, один з яких написаний у художньому стилі, інший, як правило, – в науковому. У процесі аналізу вони доходять висновку, що в одному тексті виклад дуже чіткий, без образних висловів, а інший текст містить яскраві описи, образи, специфічні лексичні засоби, через що можна зробити висновок, що він написаний в художньому стилі.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Основні проблеми використання комп’ютера у навчанні молодших школярів
Модернізація шкільної освітньої системи передбачає використання засобів і форм пізнавальної діяльності учнів, відводячи велику роль інформатизації освіти, в тому числі використанню комп’ютерних та комунікаційних технологій. Назвемо фактори, які можуть сприяти більш активному і ефективному використа ...

Досвід профільної диференціації навчання в краінах західної Європи, США та російський досвід прфільного навчання
У більшості країн Європи (Франції, Голландії, Шотландії, Англії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії й ін.) усі учні до 6-го року навчання в основній загальноосвітній школі формально одержують однакову підготовку. До 7-го року навчання учень повинен визначитись у виборі свого подальшого шляху. Кожно ...

Хімічні властивості металів
Характерною властивістю металів є їхня здатність лише віддавати електрони й утворювати вільні позитивно заряджені йони. Для металів не характерне утворення сполук, в яких вони мають негативний ступінь окиснення. Метали здатні заміщувати Гідроген у кислотах і утворювати солі. Отже, метали можуть бут ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com