Особливості методики формування у школярів орфографічних навичок на морфологічній основі

Матеріали по педагогіці » Методика навчання орфографії в середній школі » Особливості методики формування у школярів орфографічних навичок на морфологічній основі

Страница 1

Для української мови характерним є те, що вивчення окремих її розділів спирається на загальнодидактичні та методичні принципи навчання. Не є винятком і орфографія.

Принцип вивчення орфографії на граматичній основі обстоюють багато методистів. Це такі вчені, як: О.М.Біляєв, М.І.Бернацький, Л.М.Симоненкова, М.В.Бардаш, О.В.Текучов, І.М.Хом’як, А.С.Хазанова,та ін. На необхідності вивчення орфографії на основі граматики ще у 20-ті роки наголошували Л.А.Булаховський, О.М.Пєшковський та інші вчені.

Принцип зв’язку у вивченні орфографії та морфології є надзвичайно важливим у методиці навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах. З’ясування взаємозв’язків між мовними явищами – важливе завдання сучасних методистів.

Граматика становить основу орфографії. Недарма І.Огієнко назвав граматику наукою про життя української мови. Мовознавець підкреслював: "Граматика повинна подати закони, що керують життям нашої мови. Школярі з такої граматики мусять пізнати, що мова – це організм живий, який безперестанно прямує своєю стежкою, підлягає своїм цікавим законам".

У "Граматиці української мови" наводиться таке визначення морфології: "Морфологія – розділ граматики, що вивчає системи форм слова, або його парадигми, граматичні категорії форм, а також граматичні класи слів (частини мови)".

Основною одиницею морфології є слово, яке має певні граматичні характеристики. За допомогою останніх ми можемо вирізняти, наприклад, іменники, дієслова з-поміж інших частин мови.

Для того, щоб свідомо, правильно виконувати правописні дії, учні повинні мати знання з морфології. Це, зокрема, знання про загальні і власні іменники, типи відмін, рід, число, група, відмінок; розряди прикметників за значенням, ступені порівняння якісних прикметників, рід, число, групу, відмінок; кількісні і порядкові числівники, прості і складені, відмінок; заперечні і неозначені займенники; неозначену форму дієслова, вид, дієвідміну, особу (або рід), число; активні і пасивні дієприкметники, вид, час, рід, відмінок; види дієприслівників; розряди прислівників за значенням, ступені порівняння; непохідні і похідні прийменники; прості, складні і складені сполучники; групи часток за значенням; групи вигуків за значенням.

Відповідно до цього учні повинні навчитися визначати рід, число та відмінок іменників та прикметників; визначати відмінок, відміни та групи іменників; розрізняти якісні, відносні та присвійні прикметники, а також утворювати ступені порівняння якісних прикметників; розрізняти групи вигуків та часток за значенням; диференціювати кількісні та порядкові числівники, визначати відмінок останніх; розрізняти числівники та сполучники за будовою; визначати число, дієвідміну, вид, час та особу (або рід) неозначеної форми дієслова, розрізняти активні та пасивні дієприкметники тощо.

Крім того, школярі повинні уміти знаходити і виправляти зроблені помилки на вивчені орфографічні правила, аргументувати орфограми.

На заняттях із морфології в учнів виробляють уміння визначати частини мови, розрізняти самостійні і службові частини мови. Школярі засвоюють граматичні категорії (рід, число, відмінок, вид і т. п.), відмінювання (іменних частин мови) і дієвідмінювання (дієслів), форми словозмінювання. З вивченням морфології пов’язана велика кількість правил, що стосуються творення та правопису слів, засвоєння яких потребує інтенсивної мовної практики. Широке застосування серед тренувальних вправ належить морфологічному та орфографічному розбору.

Усі ці вміння необхідні учням для успішного засвоєння правил, формування у них правописних навичок.

Навчання не повинно бути механічним. Тож саме свідомому вивченню орфографії сприяє формування правописних умінь та навичок на базі морфології. Адже вивчення морфології сприяє осмисленому засвоєнню учнями закономірностей розвитку рідної мови.

Правильний вибір методів та прийомів навчання допомагає реалізувати зв’язок у вивченні орфографії та морфології. Тренувальні орфографічні вправи сприяють удосконаленню правописних умінь і навичок учнів.

Особливу увагу потрібно звернути на формування орфографічних умінь та навичок в учнів, які проживають у такій місцевості, де на їх мовлення впливає територіальний діалект. Адже словозміна та словотворення в діалектній мові школярів сильно відрізняється від норм сучасної української літературної мови. Формування учнівської грамотності напряму залежить від середовища, яке оточує дітей.

У результаті впливу російської мови на мовлення українців в останніх виробився суржик, який терміново потрібно викорінювати. Учні, не знаючи досконало ні російської, ні української мови, роблять помилки в усному мовленні та на письмі. Для покращання правописних умінь школярів варто використовувати порівняльний прийом. На основі зіставлення окремих слів чи їх частин в обох мовах учні знаходять компоненти, якими відрізняються у написанні ті чи інші лексеми.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Мотиваційні фактори формування ЗСЖ учнівської молоді
Які ж мотивації лежать в основі формування стилю здорового способу життя людей? Соковня-Семенова (2000) виділяє наступні види мотивації: 1. Самозбереження. Коли людина знає, що, та або інша дія напряму загрожує її життю, вона цю дію не чинить. Формулювання мотивації "Я не скоюю певні дії, оскі ...

Вчителі фізичної культури і початкових класів про зміст та методику проведення ранкової гігієнічної гімнастики
З метою вивчення думки фахівців галузі фізичного виховання щодо змісту і організації проведення ранкової гігієнічної гімнастики та гімнастики до занять нами проведене опитування у вигляді анкетування вчителів фізичної культури та вчителів початкових класів. Зміст анкети для всіх респондентів був од ...

Рекомендації щодо застосування методу проектів при навчанні учнів програмування
На основі зроблених у першому розділі теоретичних досліджень запропонуємо рекомендації щодо застосування методу проектів при навчанні учнів програмування: 1.Постановка значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми завдання, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її рішення ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com