Планування уроку з використанням сучасних інформаційних технологій

Матеріали по педагогіці » Використання сучасних інформаційних технологій на уроці англійської мови в середній школі » Планування уроку з використанням сучасних інформаційних технологій

Страница 1

Попередні параграфи показують, що використання інформаційних технологій у навчальному процесі значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу учнями. Особливо у старших класах, адже це дозволяє розкривати можливості учнів у створенні серйозних дослідних, проектних робіт з мультимедійними презентаціями і т.д. Наприклад, використання інтерактивної дошки чи мультимедійної презентації в поєднанні з аудіозасобами дозволяє краще реалізовувати принципи наочності та доступності викладу матеріалу.

Використання засобів СІТ на уроках іноземної мови сприяє розвитку особистості учня та формування в учнів наступних компетенцій: умінь порівнювати переваги та недоліки різних джерел інформації, вибирати відповідні технології її пошуку, створювати і використовувати адекватні моделі і процедури вивчення і обробки інформації і т.д.

Виходячи з вище сказаного планування уроку англійської мови з використанням СІТ можна поділити на 4 етапи:

1. Концептуальний етап. На цьому етапі визначається дидактична мета з орієнтацією на досягнення таких результатів:

Формування, закріплення, узагальнення або вдосконалення знань;

Формування умінь;

Контроль засвоєння і т.д.

Виходячи з цілей уроку та його педагогічних завдань необхідність використання засобів СІТ на уроках англійської мови в школі може бути аргументована:

Дефіцитом джерел навчального матеріалу;

Можливістю подання інформаційних матеріалів в мультимедійній формі для досягнення наочності;

Необхідністю наочної візуалізації досліджуваних явищ, процесів та взаємозв’язків між об’єктами;

Необхідністю формування умінь і навичок інформаційно-пошукової діяльності;

Створенням умов для ефективної реалізації прогресивних психолого-педагогічних методик ;

Необхідністю об’єктивного оцінювання знань і умінь у більш короткі терміни.

2. Технологічний етап. На основі сформульованих вимог до уроку за дидактичними цілями та методичним призначенням проводиться їх багатофакторний аналіз і відбір. Вибирається також тип уроку англійської мови. Крім того, проводиться більш детальний аналіз електронного ресурсу.

Саме на цьому етапі вчитель англійської мови визначає необхідне апаратне і програмне забезпечення.

3. Операційний етап. На цьому етапі виділяються основні структурні елементи уроку, здійснюється вибір способів взаємодії різних компонентів (вчитель – учень – СІТ – навчальний матеріал) та їх функціональні взаємозв’язки.

На даному етапі проводиться деталізація функцій, покладених на СІТ, а також вибір способів взаємодії учня з електронними пристроями. Здійснюється поетапне планування уроку, для кожного з його етапів визначаються мета, тривалість, форма організації діяльності учнів, функції викладача і основні види його діяльності, форма проміжного контролю тощо.

4. Педагогічна реалізація. Основна мета цього етапу – введення теорії у практику . Для ефективного управління процесом навчання на основі засобів СІТ потрібно вирішити дві основні задачі. Перша з них полягає у визначенні психологічного стану та рівня знань учнів. Друга (завдання управління пізнавальною діяльністю учнів) – в плануванні та реалізації оптимальної послідовності дій, що забезпечує засвоєння необхідних знань за мінімальний час або максимального обсягу знань за заданий час. На цьому етапі уроку англійської мови, пов’язаним з використання засобів СІТ, учитель головним чином забезпечує індивідуальний контроль за роботою учнів. Не слід перешкоджати обговоренню між учнями, якщо у них виникають питання (заборона таких обговорень обґрунтована лише на етапі автоматизованого контролю), щоб набуті на уроці знання стали для них особистісно значущими. Вчитель у цьому випадку виконує роль координатора, консультанта зі складних запитань.

Можна зробити висновок, що планування уроку англійської мови з використанням СІТ, як і традиційного уроку, вимагає чіткого поділу часу, визначення завдань та мети уроку, видів діяльності, що будуть застосовуватися. Відмінним є те, яку роль у навчальному процесі будуть виконувати СІТ. Головне у цьому питанні – почуття міри, щоб не перетворити урок на розвагу для учнів. Вони повинні пам’ятати, що метою їх діяльності є вивчення англійської мови.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Оволодіння методикою організації гри в дитячих та юнацьких об'єднаннях в умовах табору
Значення гри в діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах роботи літнього табору. Виховний потенціал гри, вміння його визначити та доцільно застосувати. Класифікація ігор, що доцільні до використання в роботі табору. Ігри організаційного періоду (ігри-знайомства, колективні спортивні ігри, ...

Види декоративно-вжиткового мистецтва
Вишивка (рушники), писанка Основними видами декоративно-вжиткового мистецтва є: кераміка, вишивка, художнє ткацтво, килимарство, писанкарство, декоративний розпис, створення народного одягу, іграшок, витинанок, художня обробка дерева, металу, каменю, шкіри, скла, народне малярство тощо. Українська ...

Лексико-семантичні групи назв кольорів в українській мові
Серед лексичних шарів, які складають основний словниковий фонд мови, належне місце займає лексико-семантична група назв кольорів. Лексико-семантична група слів – це об’єднання слів, що семантично співвідносяться одне з одним і належить до однієї частини мови. Одним з найважливіших завдань вивчення ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com