Критерії сучасних інформаційних технологій у навчанні та принципи їх використання

Матеріали по педагогіці » Використання сучасних інформаційних технологій на уроці англійської мови в середній школі » Критерії сучасних інформаційних технологій у навчанні та принципи їх використання

Страница 1

Придатність сучасних технічних засобів навчання для використання на заняттях з іноземної мови визначається наступними критеріями:

а) сприяння підвищенню продуктивності праці та ефективності навчального процесу;

б) забезпечення контролю навчальних дій кожного учня;

в) підвищення цікавості до вивчення мови;

г) забезпечення оперативного зворотнього зв’язку та поопераційний контроль дій всіх учнів;

д) можливість швидкого введення відповідей без тривалого кодування чи шифрування.

В основу використання засобів СІТ в навчальному процесі, як і будь-яких традиційних засобів і систем навчання, повинні бути покладені загальновизнані дидактичні принципи навчання. Конкретизуючи вимоги до навчального процесу, організованого з використанням СІТ, з них можна виділити основні, такі як:

а) принцип науковості

До змісту навчання слід включати тільки вірогідні наукові знання у формі, яка відповідає науковій моделі певного рівня адекватності. До змісту освіти, разом з тим, можуть включатись не тільки усталені в науці знання, але й фундаментальні проблеми сучасної науки. Принцип науковості визначає також способи подання навчального матеріалу відповідно до сучасного рівня наукових знань. У зв’язку з цим передбачається формування в учнів вмінь та навичок наукового пошуку, ознайомлення їх з сучасними методами пізнання. Отже і відтворення навчального матеріалу, в тому числі з використанням засобів СІТ, повинне відбуватись на основі моделей, які повинні бути адекватними науковому знанню і одночасно доступними для розуміння учнями.

б) принцип наочності

Навчальна діяльність учнів повинна відбуватись за максимально можливої модальності навчального матеріалу. Слід використовувати тільки ті засоби, які максимально сприяють реалізації мети навчання та, з допомогою СІТ, виявляти та акцентувати на найважливіших аспектах, абстрагуючись від не суттєвих на даний час.

Найважливіша перевага комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання ґрунтується на сучасному розумінні принципу наочності і полягає у тому, що за умов використання педагогічних програмних засобів учні не тільки споглядають навчальні ситуації, а й беруть у них участь. Таким чином реалізуються суттєві дидактичні передумови успіхів у навчанні - емоційне включення, гностичність, наочність навчального матеріалу, індивідуалізація темпу подання навчального матеріалу.

в) принцип систематичності й послідовності

Систематичність подання навчального матеріалу передбачає забезпечення передумов для створення учнем особистісної моделі знань, яка повинна бути внутрішньо несуперечливою системою, відповідати меті навчання, тобто бути максимально адекватною педагогічній моделі знань. У змісті цього принципу доцільно виділяти новий компонент — спосіб реалізації навчальних дій, у ході виконання яких засвоюються знання. А для того, щоб в учнів з самого початку склалась система уявлень про діяльність, яку слід виконати: необхідно на початку навчання дати загальні установки, тобто створити орієнтувальну основу дій.

г) принцип активного залучення всіх учнів до навчального процесу

Цей принцип вимагає від учителя не тільки залучення учнів до активної діяльності на уроці. Важливим є усвідомлення ними необхідності власної діяльності, надання їм можливості обрання таких її видів, які найкраще відповідають їхнім здібностям. Відповідну орієнтувальну основу створює вчитель – формулюванням критеріїв добору найбільш раціональних видів діяльності.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Позакласна робота з природознавства
Позакласна діяльність базується на добровільності, інтересі та бажанні дітей її виконувати, тому вона необов’язкова для всіх учнів класу. Ця робота організовується за спеціально розробленою програмою, оскільки її зміст виходить за межі шкільної програми з навчального предмета. Однак під час складан ...

Вавилония і Єгипет
Вавилония. Джерелом наших знань про вавилонську цивілізацію служать добре збережені глиняні таблички, покриті т.зв. клинописними текстами, які датуються від 2000 до н.е. і до 300 н.е. Математика на клинописних табличках в основному була пов'язана з веденням господарства. Арифметика й нехитра алгебр ...

Петро Франко – біля витоків українського «Пласту»
Петро Іванович Франко був одним із засновників пластового руху в Галичині. Своєю різнобічною й невтомною діяльністю він у значній мірі посприяв формуванню організаційно-методичних, ідеологічних засад пластових товариств . У грудні 1911 року він створив таємний гурток при філії Української академічн ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com