Поняття сучасних інформаційних технологій у навчанні

Матеріали по педагогіці » Використання сучасних інформаційних технологій на уроці англійської мови в середній школі » Поняття сучасних інформаційних технологій у навчанні

У наш час людство переживає науково-технічну революцію, в якості матеріальної основи якої служить електронно-обчислювальна техніка. На базі цієї техніки з’являється новий вид технологій – інформаційні. До них відносяться процеси, де “вихідним матеріалом”, тобто “продукцією” є інформація. Як виробничі, інформаційні технології виникають не спонтанно, а в результаті технологізації того чи іншого соціального процесу, тобто цілеспрямованого активного впливу людини на ту чи іншу область виробництва і перетворення її на базі машинної техніки. Чим ширше використання ЕОМ, тим вище їхній інтелектуальний рівень, тим більше виникає видів інформаційних технологій.

Отже, інформаційні технології – це сукупність методів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, оброблення, зберігання, поширення та відображення інформації, з метою зменшення трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їхньої надійності та оперативності.

Інформаційні технології мають такі властивості:

предметом обробки є дані;

мета процесу – одержання інформації;

засіб здійснення інформаційного процесу – програмні чи програмно-апаратні лічильні комплекси;

процеси оброблення даних включають окремі операції відповідно до проблемної сфери;

вибір керуючих дій процесами виконується особами, що приймають рішення;

критеріями оптимізації процесу є вірогідність, надійність, цілісність, своєчасність інформації.

Інформаційні технології створюють нові можливості для розвитку суспільства і мають стратегічне значення для:

ефективного використання інформаційних ресурсів;

оптимізації та автоматизації інформаційних процесів;

розроблення виробничих технологій;

застосування в системах електронних телекомунікацій;

підвищення інтелектуального потенціалу суспільства;

використання методів інформаційного моделювання в науково-дослідницьких роботах, що дає можливість проводити і аналізувати складні випадки;

використання методів інформаційного моделювання, глобальних процесів, космічного інформаційного моніторинг.

У навчанні СІТ являють собою засоби та методи передачі навчальної інформації за допомогою новітніх пристроїв комунікації (комп’ютеризації, Інтернету, електронних книг тощо). Також можна сказати, що СІТ у навчанні – це методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання, в першу чергу ЕОМ.

Впровадження СІТ у навчання, як один з елементів інформатизації освіти, передбачає забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки і використання сучасних інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання та виховання.

Більше про педагогіку:

Нова сучасна концепція професійно-орієнтованої освіти
Потреба в новій концепції професійно-орієнтованої освіти пов'язана також з наявністю істотних недоліків у системі вищого і, зокрема, академічної освіти, яка ще знаходиться під впливом суб'єктивізму і командно-адміністративного стилеві управління. Невисокий рівень саморегуляції діяльності студентів ...

Психолого-педагогічні основи використання математичних задач
Шкільне навчання для учня - це не просто повсякденна праця, а подолання труднощів, перепон адаптаційного періоду на початку шкільного життя та адаптація до подальшого зростання навчальних навантажень. Учителеві дедалі частіше треба шукати шляхи гармонізації та оптимізації навчальної діяльності учня ...

Експериментальне вивчення психологічної готовності дітей дo школи
В даний час в спеціальній літературі є достатньо багато різноманітних діагностичних тестів для визначення готовності дітей до навчання в школі. Цих допомогою уточнюються інтелектуальний, емоційно-вольовий, мотиваційний, соціальний аспекти готовності дітей, що виявляються в рівні їх знань, ступеня р ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com