Розробка навчального проекту з програмування

Матеріали по педагогіці » Застосування методів активного навчання при викладанні програмування » Розробка навчального проекту з програмування

Страница 1

Проект «Слідами Ади Лавлейс»

Змістове питання: Чи все можна запрограмувати?

Ключове питання: Яке значення має алгоритм у нашому житті?

Тематичні запитання:

Види алгоритмів.

Алгоритми в повсякденному житті.

Задачі на розгалуження та цикли в літературі та усній народній творчості.

Міжпредметні зв’язки проекту:

Історія України;

Всесвітня історія;

Географія;

Економіка;

Біологія;

Фізика;

Хімія;

Українська мова та література;

Трудове навчання та технології;

Образотворче мистецтво;

Музика та співи.

Стислий опис проекту.

Метою проекту є формування в учнів алгоритмічної культури, спонукання їх не лише до написання програм за відомими алгоритмами, але й творчого пошуку задач з усіх сфер людської діяльності, які піддаються алгоритмізації. Цим забезпечуються умови для розвитку особистості, її здібностей, талантів, морального загартування на основі спільних інтересів. Саме на це спрямоване особистісно зорієнтоване навчання, зокрема, метод проектів. У пошуках відповіді на проблемне запитання проекту «Слідами Ади Лавлейс» учні мають зібрати інформацію з різних джерел, проаналізувати та оцінити її, зробити висновки, створити та реалізувати алгоритми розв’язування задач.

Такі дослідження сприяють розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів, усвідомленню ними моральних цінностей, що згодом дасть змогу їм стати здатними до самореалізації, самостійного мислення, прийняття важливих рішень; вмінню працювати над розв’язуванням важливих проблем як самостійно так і в групі.

Проект об’єднує майже всі шкільні предмети в єдине ціле.

Учні мають дослідити різні процеси життєдіяльності людини, що піддаються алгоритмізації, вивчити вплив певних історичних особистостей на розвиток інформатики як науки. Пошук інформації можна здійснювати в енциклопедичних виданнях та навчальній літературі, інших довідкових матеріалах, Інтернеті.

На основі зібраних даних учням необхідно зробити проект. Результатом роботи над проектом має стати добірка цікавих задач із розв’язками, в яких використовуються різні види алгоритмів: лінійний, розгалужений та циклічний. Результати пошукової роботи мають бути узагальнені в презентації та публікації.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Дослідити різні галузі життєдіяльності людини, що піддаються алгоритмізації з використанням базових алгоритмів.

Проаналізувати роль окремих людей у розвитку науки.

Навчитися проводити дослідження, правильно аналізувати та систематизувати зібрані дані, створювати математичні моделі нестандартних задач та реалізовувати їх за допомогою мов програмування.

Освоїти офісну програму Word під час опрацювання теми «Оператори розгалуження та повторення мови програмування Pascal»

Освоїти офісну програму PowerPoint під час створення навчальної презентації.

Освоїти офісну програму Publisher під час створення публікації для проекту.

Навчитися проводити цільовий пошук інформації в Інтернеті.

Навчитися ефективно застосовувати комп’ютерні технології для реалізації поставлених завдань.

Навчитися використовувати набуті знання у повсякденному житті, застосовувати наукові методи пізнання (аналіз, синтез, оцінювання), відпрацьовані під час роботи над проектом, в навчальній і суспільній діяльності.

Таблиця 2.1 Діяльність учнів у проекті «Слідами Ади Лавлейс»

Завдання

Термін реалізації

Об’єднуються в групи по 4-5 чол.

На першому занятті

Ознайомлюються із загальним завданням і з'ясовують свої конкретні завдання в межах проекту.

На першому занятті

Планують свою діяльність, розподіляють обов’язки

На першому занятті

Шукають, аналізують знайдені матеріали на освітніх сторінках в Інтернеті та допоміжну і довідкову літературу

Протягом 2-3 днів

Підбирають та оформляють задачі. Створюють їх тематичні моделі

Протягом 2-3 днів

З допомогою мови програмування Pascal створюють програми розв’язування нестандартних задач

Протягом 2-3 днів

Знайомляться з правилами ефективного створення публікацій, презентацій. Готують кросворди, ребуси.

Протягом 4-5 днів

Результати роботи відображають у публікації та презентації

До другого заняття (до 7 днів)

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Теоретичні основи правового виховання молодших школярів
„Однією з основних складових системи виховання підростаючого покоління нашої держави є його правове виховання, – справедливо стверджує Й. Васькович. – Народна правосвідомість завжди утверджувала право на свободу, землю, власність, працю, вільне господарювання, житло тощо. Однак в останні десятилітт ...

Програмована концепція навчання
Ця концепцiя почала розвиватися в 40-50-х раках у США, а пiзнiше в Європi. Iдею концепцiї опрацьовува ли американськi вченi Б. Cкіннер i Н. Краудер, у Радянсько му Союзi - В. П Беспалько, С. А. Буссадi, П. Я. Гальперiн, Н Ф. Тализiна. У 60-х раках директор Iнституту кiбернетики НАН Ук раїни академi ...

Основні чинники формування «групи ризику»
Діти «групи ризику» — це ті діти, які перебувають у критичній ситуації під впливом деяких небажаних чинників. Небажаними факторами, які впливають на дітей з особливостями розвитку та обумовлюють велику ймовірність їх несприятливої соціалізації, є фізичні недоліки, соціальна і педагогічна занедбанос ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com