Стан готовності вчителя початкової школи до впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі

Матеріали по педагогіці » Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до впровадження здоров’язбережувальних технологій » Стан готовності вчителя початкової школи до впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі

Страница 1

Національна доктрина розвитку освіти України, державна програма «Вчитель» поставили завдання трансформації національної системи освіти як головної ланки формування громадян України, забезпечення пріоритетного розвитку людини. Успішне здійснення ідей програм великою мірою залежить від учителя, рівня його професійної компетентності.

З розвитком держави перед педагогічною системою особливо гостро постала проблема вдосконалення роботи педагогічних університетів щодо підготовки майбутніх педагогів, які б мали високий рівень професіоналізму, творчої активності, відповідально ставилися до результатів свого навчання та підготовки до майбутньої професійної діяльності.

Складний етап реформ, непрості економічні умови негативно впливають на статус учителя в суспільстві. Незважаючи на всі існуючі труднощі, школі потрібні педагоги-майстри, які глибоко знають свій предмет, мають добру фундаментальну та психолого-педагогічну підготовку, високу загальну культуру, здатні формувати творчу особистість і можуть привести освіту України до європейського освітнього стандарту.

Реалізація цих завдань багато в чому залежить від формування готовності майбутніх учителів до впровадження сучасних педагогічних технологій. Щоб педагогічні кадри були готові до сучасної професійної діяльності, необхідно на ранніх етапах ознайомлювати майбутніх учителів з особливостями педагогічної діяльності в цілому, із сучасними вимогами до навчально-виховного процесу школи, який постійно розвивається.

Таким чином, одним з пріоритетних напрямів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів, ми вважаємо, вдосконалення їх готовності до професійної діяльності в цілому та до впровадження здоров’язбережувальних технологій, зокрема.

Одним із найважливіших завдань якісної освіти є формування готовності педагога до використання здоров’язбережувальних педагогічних технологій. Це зумовлено насамперед існуванням досить чіткої залежності між станом учнівського здоров’я та рівнем підготовленості педагогів із питань його збереження й зміцнення. Ця залежність детермінована якістю професійної підготовки майбутнього педагога до застосування здоров’язбережувальних технологій, що є значущим фактором запобігання негативних впливів педагогічного процесу, розвитку здоров’я учнів через освіту (В. Бобрицька, О. Іонова, Ю. Лук’янова, О. Омельченко, О. Савченко).

Забезпечення ефективності формування готовності студентів до використання здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності вимагає уточнення відповідних критеріїв і показників.

Аналіз психолого-педагогічних джерел свідчить про те, що проблема визначення критеріїв і показників сформованості різноманітних складників професійнопедагогічної готовності висвітлюється у працях багатьох дослідників (Є. Бондаревська, С. Гільманов, В. Загвязінський, І. Ісаєв, С. Кульневич, В. Сластьонін та ін.). Разом із тим у науковій літературі не розкрито критерії та показники, за якими можна аналізувати ефективність формування готовності майбутніх педагогів до застосування здоров’язбережувальних технологій.

Проведений науковий пошук доводить, що поняття ефективності освітньої діяльності є одним із найменш розроблених у психолого-педагогічній теорії. Унаслідок цьоого різними науковцями використовуються різні критерії та показники ефективності, що зумовлено багатоаспектністю шляхів вирішення цієї проблеми.

У наукових джерелах ефективність діяльності достатньо часто ототожнюється з поняттям продуктивності, що визначається як характеристика діяльності, що відображає співвідношення між корисністю досягнутих за певний проміжок часу результатів і пов’язаними з цим витратами.

Ефективність освіти відповідно до психолого-педагогічної довідникової літератури – це оціночна категорія, що характеризує результати освітньої діяльності за критерієм їх відповідності поставленим цілям.

З урахуванням вище зазначеного, під ефективністю формування готовності студентів до використання здоров’язбережувальних технологій будемо розуміти характеристику, яка відображає співвідношення між метою цього формування та результатами, досягнутими у процесі його здійснення.

Саме у педагогічному університеті, у процесі навчання закладаються основи майбутньої педагогічної техніки, технологічної грамотності та педагогічної майстерності. Така готовність дає можливість молодому педагогові впевнено почувати себе в професійній діяльності, швидше адаптуватися в умовах сучасної школи, успішно розв’язувати складні завдання навчально-виховної роботи, вміти вивчати особистісні якості учнів, визначати оптимальні умови педагогічного впливу, глибоко аналізувати результати своєї діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5

Більше про педагогіку:

Моральні та людські цінності як фактор народу
а) любов до рідної мови, до рідної землі, її історії – патріотичне виховання Необхідним є формування почуття любові до рідної землі, до села та міста, де народилися, де ростуть рідні та близькі серцю дитини люди. Діти повинні знати назву міста/села, де народилися і живуть, його історію, культуру. Т ...

Види гнучкості
Л.К. Семенова, Б.В. Сермеев, відзначають, що людині властиві дві основні форми рухливості у суглобах: рухливість у активних рухах; рухливість у пасивних рухах. Між активною і пасивною рухливістю прямого кореляційного зв'язку не виявляється: можна володіти високими показниками пасивної рухливості; н ...

Аналіз результатів роботи з розвитку академічних компетенцій у студентів вищого навчального закладу
Емпіричне дослідження проводилося в кілька етапів. На першому етапі проводилася оцінка ступеня сформованості в студентів інтересу до професійних знань, ступінь мотивації до самостійної роботи, до наукової праці, відношення до результатів навчання. Перевірявся рівень знань студентів з пошуку інформа ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com