Методичні рекомендації що до оптимізації процесу формування культури дозвілля студентів в умовах роботи студентського клубу

Матеріали по педагогіці » Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу » Методичні рекомендації що до оптимізації процесу формування культури дозвілля студентів в умовах роботи студентського клубу

Страница 1

Студентський клуб має формувати самостійність студентів урізних видах діяльності.

Студентський клуб має виступати регулятором поведінки людей в суспільстві.

Студентський клуб –це вихідний пункт самосвідомості особистості.

Студентський клуб має виступати формою передачі знань і соціального досвіду.

Студентський клуб - це джерело творчого перетворення індивіда на особистість.

Студентський клуб має бути необхідною передумову життєдіяльності людини і суспільства.

Студентський клуб має пропонувати різноманітні види активного (фізкультура, спорт, туризм, розваги і т.д.) та пасивного відпочинку.

Студентський клуб - це джерело споживання духовних цінностей (читання книг, газет, журналів, прослухування радіо, перегляд телепередач, відвідування кінотеатрів, театрів, музеїв та ін);

Студентський клуб - це джерело суспільно-корисної діяльності (громадська робота, раціоналізаторство та винахідництво, різні види художньої творчості, навчання, виховна робота).

Студентський клуб має сприяти спільно-творчій діяльності і співробітництву в групах студентів об’єднаних за інтересами на основі: агальності й доступності; самодіяльності; диференційованому підході; систематичності й цілеспрямованості; спадкоємності; зацікавленості.

Студентський клуб має сприяти самореалізації особистості студента в колективі (організація домінування інтересів студентів (мається на увазі добровільне відвідування клубу), цей принцип полягає в тому, що розвиток особистості студента відбувається ефективно тільки тоді, коли він сам, з урахуванням своїх інтересів і можливостей, обере собі студію або гурток до душі; ігнорування цього принципу веде до зниження творчої активності, а іноді й до втрати цих інтересів).

Студентський клуб має сприяти самоактуалізації як засобу втілення індивідуальних творчих інтересів, а також саморозвитку і самореалізації особистого зростання в культурно-значущих сферах життєдіяльності суспільства соціалізації як засобу залучення до неформальних громадських процесів і структур.

Студентський клуб має виступати засобом дозвілля, розваги і розрядки індивідуального і групового напруження.

Студентський клуб здійснює розвиток особистості і тим ефективніший і різноманітніший, чим цілеспрямованіший процес виховання, навчання і за врахування природного творчого потенціалу людини. Чим більшою мірою викладачі, і зокрема керівники гуртків, заохочують самостійність і впевненість у своїх силах молодих людей, тим вищий ступінь їх реалізації як особистостей.

розвиток особистості у студентському клубі повинен бути обумовлений послідовним включенням людини в соціально-предметну діяльність. Чим ширше коло діяльності, в яке включений студент, тим більше збагачена його особистість.

1. На основі аналізу педагогічних джерел і досвіду практичної діяльності можна визначити діяльність студентського клубу в виховній системі вищого навчального закладу як педагогічно організованого процесу, а студентський клуб як добровільне об’єднання студентів, міжособистісні стосунки яких опосередковані суспільно цінним і особистісно значущим змістом колективної дозвіллєвої діяльності. Учасники цієї діяльності мають реальні можливості для виявлення себе як суб’єктів за рахунок актуалізації творчих здібностей, а також для перенесення набутих і отриманих здібностей в інші сфери життя.

Саме студентський клуб дає можливість забезпечення:

дозвілля як засобу розваги і розрядки індивідуального і групового напруження;

рекреації як засобу поповнення психофізичних сил, відновлення творчого потенціалу;

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Визначення сутності та змісту культури дозвілля студентів у науково-педагогічній літературі
Проблема формування культури дозвілля не нова. У світі філософії, педагогічної теорії та практики вона привертала увагу з давніх-давен, наприклад, з часів афінської системи виховання. Ідеї давньогрецьких мислителів (Сократа, Платона, Аристотеля, Демокрита та ін.) про необхідність формувати не лише ...

Особливості й перспективи розвитку сучасної сім'ї
Сучасні сім'ї різноманітні, і від того, в якій саме живе дитина, залежить, яким змістом наповнюється процес формування її особистості. Умовно сім'ї поділяють на благополучні та неблагополучні. Благополучна сім'я — сім'я з високим рівнем внутрісімейної моральності, духовності, координації та коопера ...

Особливості естетичного виховання в молодшому шкільному віці
Естетичний розвиток особистості починається в ранньому дитинстві. Щоб доросла людина стала духовно багатою, треба звернути особливу увагу на естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку. У молодшому шкільному віці формуються основи потреб і смаків, народжується любов до мистецтва, заявляють п ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com