Модель соціально-культурної діяльності студентського клубу Хмельницького національного університету

Матеріали по педагогіці » Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу » Модель соціально-культурної діяльності студентського клубу Хмельницького національного університету

Страница 1

Сучасний етап розвитку суспільства актуалізує проблему створення умов для розвитку студента як духовно збагаченої, соціально відповідальної особистості. Одним з ефективних шляхів вирішення цього питання є організація роботи по формуванню дозвіллєвої культури через клубну діяльність як специфічний засіб реалізації індивідуально творчої активності і становлення людини суб’єктом соціальної життєдіяльності.

Спостереження, які ми проводили під час написання дипломної роботи, показали, що найбільш поширеними засобами роботи зі студентською молоддю є: клубна робота, спортивно-масовий туризм, громадські та студентські організації, центри соціальної та психологічної підтримки та адаптації, участь у різних формах підприємництва, благодійній діяльності (волонтерські групи).

У процесі нашого дослідження ми дійшли висновку: саме клубні форми роботи є найбільш ефективними в плані визначеної нами проблеми – формування дозвіллєвої культури студентів.

На основі аналізу бесід з директором студентського клубу ХНУ Лесею К., студентами, які відвідують студентський клуб, можна стверджувати, що клуб дає можливість для забезпечення:

дозвілля як засобу розваги і розрядки індивідуального і групового напруження;

рекреації як засобу поповнення психофізичних сил, відновлення творчого потенціалу;

компенсації як засобу залучення до особистісно-значущих культурних цінностей;

соціалізації як засобу залучення до неформальних громадських процесів і структур;

самоактуалізації як засобу втілення індивідуальних творчих інтересів, а також саморозвитку і самореалізації особистого зростання в культурно-значущих сферах життєдіяльності суспільства.

У цьому контексті ми вирізняємо такі принципи клубної діяльності: 1)соціально-адаптивну (надання психолого-педагогічної допомоги

в засвоєнні позитивного досвіду в самовизначенні);

особистісно-розвивальну (врахування індивідуальних інтересів і здібностей студентів через включення в певну діяльність, що дозволяє самореалізуватися);

домінування інтересів студентів (мається на увазі добровільне відвідування клубу), цей принцип полягає в тому, що розвиток особистості студента відбувається ефективно тільки тоді, коли він сам, з урахуванням своїх інтересів і можливостей, обере собі студію або гурток до душі; ігнорування цього принципу веде до зниження творчої активності, а іноді й до втрати цих інтересів);

самореалізацію особистості студента в колективі (організація

спільної творчої діяльності і співробітництва в групах студентів об’єднаних за інтересами на основі:

загальності й доступності;

самодіяльності;

диференційованому підході;

систематичності й цілеспрямованості;

спадкоємності;

зацікавленості.

Студентський клуб є структурним підрозділом. Клуб творчої молоді створюється, реорганізується і ліквідується за рішенням ректорату. Клуб безпосередньо підпорядковується проректору з гуманітарних питань. Студентський клуб здійснює організовану форму самодіяльної колективної та індивідуальної участі, створює оптимальні умови для розкриття і розвитку творчих, художньо-естетичних здібностей студентської молоді з метою задоволення їхніх духовних потреб у вільний час та сприяє формуванню активної життєвої позиції. Клуб співпрацює з методистами курсів, активом груп, бібліотекою, гуртожитком, студентськими деканатами, з метою удосконалення роботи та пошуку нових напрямків творчого життя. Діяльність клубу об’єднує студентів у сфері музики (студія естрадної пісні, хореографії (сучасні, спортивні та народні танці), інтелектуального розвитку (клуб інтелектуальних ігор, дискусійний клуб, КВН). Клуб виховує навички самоврядування, залучає студентів до самоосвіти, допомагає формувати естетичний смак, організаторські та творчі здібності, брати участь у культурно-масових заходах міста, області. Напрями роботи клубу сприяють пропаганді кращих зразків національної та світової культури, мистецтва, літератури. В клубі функціонує студентський актив, робота якого визначається планом. Студентський клуб має мати свій штат.

Основними завданнями та функціями студентського клубу є:

Виявлення творчих здібностей студентів та залучення їх до занять у гуртках творчої самодіяльності.

Створення та забезпечення роботи самодіяльних колективів та клубів за інтересами.

Підготовка сценаріїв, організація та проведення концертів і святкових вечорів.

Проведення навчальних занять, звітних концертів, тематичних вечорів, вікторин і т. ін.

Страницы: 1 2 3 4 5

Більше про педагогіку:

Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів до вивчення математики
Учитель відбувся тоді, коли він хоче йти на роботу і, незважаючи на альтернативу, не змінює професію, коли він бачить у дітях, яких навчає і виховує, результат. Кожен учитель має нести відповідальність за те, якими учні вийшли з його уроку. Тобто після уроку в учнів не повинна згаснути жага до знан ...

Вікові та психофізіологічні особливості учнів середнього шкільного віку
У дослідженнях психологів і педагогів зазначається, що середній шкільний вік характеризується появою нових потреб та інтересів у різних сферах духовного життя, активним включенням у форми позакласної роботи, критичним ставленням до людей, прагненням до самостійності у судженнях про явища мистецтва ...

Лінгвістичні основи навчання орфографії в загальноосвітньому навчальному закладі
Орфографія є окремим розділом мовознавства, опанування яким дозволяє швидко і правильно оперувати мовними одиницями у процесі писемної комунікації. Правопис української мови формулює обов’язкові для усіх носіїв норми, зокрема написання лексем разом, окремо та через дефіс, вживання великої літери, п ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com