Експертна оцінка впровадження комплексно-цільової програми

Матеріали по педагогіці » Моніторинг професійної компетентності педагогічного колективу ВНЗ І-ІІ рівня » Експертна оцінка впровадження комплексно-цільової програми

Страница 1

Метод експертної оцінки описується такими авторами як В. Черепанов, М. Архангельський, П. Піскунов, Г. Воробьев, В. Зверева та інші. Метод передбачає наступні кроки:

Формування групи експертів.

Визначення мети роботи експертної групи.

Вибір правил, способів оцінки, статистичної обробки та узагальнення інформації.

Визначення критеріїв експертизи.

Проведення процедури експертизи.

Заповнення протоколу результатів експертизи.

З метою експертизи, розробленої комплексно-цільової програми укомплектовуємо експертну групу у складі:

Науковий керівник – конд. пед наук, доцент Рябова Зоя Вікторівна

Директор Електромеханічного технікуму ХНАМГ – Назаренко Олександр Максимович.

Голови циклових комісій ЕМТ ХНАМГ:

Гадяцький Юрій Іванович

Медвєдєв Юрій Олександрович

Йосипок Олена Григорівна

4. Методист Зацеркляна Людмила Антонівка

Оцінювання системи організаційно-методичних умов щодо підвищення професійної компетентності педагогічного колективу проводиться за певними критеріями. На нашу думку, обрані критерії характеризують пропоновану систему організаційно-методичних умов з позиції її ефективності.

Разом враховується думка 6 експертів

Таблиця 3 - Оцінка комплексно-цільової програми (голова експертної комісії Рябова З.В.)

№ з/п

Критерії

Показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Загальна оцінка, %

1

Актуальності

- рішення значущих актуальних проблем для керівника;

8,3

- рішення значущих актуальних проблем для викладачів;

- рішення значущих актуальних проблем для студентів

2

Інноваційності

- ступінь новизни діяльності керівника;

8,0

- ступінь новизни діяльності викладачів;

- ступінь новизни діяльності студентів

3

Продуктивності

- вплив на систему знань, умінь та навичок керівника;

8,3

- вплив на систему знань, умінь та навичок викладачів;

- вплив на систему знань, умінь та навичок студентів

4

Системність та впорядкованість в організації діяльності

- наявність зв`язку цілей, завдань та змісту діяльності керівника;

7,8

 

- можливість здійснювати моніторинг програми;

 

- наявність системи інформування про хід реалізації програми;

 

- злагодженість у роботі учасників цільового проекту;

 

- відповідальність за результати роботи

 

5

Демократичності та психологічного супроводу

- розвиток неформальної структури колективу;

8,3

 

- сприятливий мікроклімат;

 

- співробітництво, гласність у діях

 
 

6

Оптимальності

- врахування кадрових, матеріально-технічних, фінансових ресурсів технікуму;

8,0

 

- достатність часу для реалізації програми;

 

- врахування умов технікуму та проблем їх динаміки і тенденцій розвитку

 

7

Рефлективності

- можливість самоаналізу діяльності керівника;

8

- можливість самоаналізу діяльності викладачів;

- можливість самоаналізу діяльності студентів

8

Особистісної результативності

- динаміка управлінської культури керівника;

8,3

- динаміка мотиваційної культури викладачів;

- динаміка мотиваційної культури студентів

9

Прогностичності

- врахування ступеня важливості розв`язання проблеми для майбутньої діяльності керівника;

8,5

- врахування ступеня важливості розв`язання проблеми для майбутньої діяльності викладачів

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Теорії дитячої гри
Дитячі ігри споконвіку привертали до себе увагу філософів, соціологів, антропологів, біологів, мистецтвознавців, етнографів і особливо педагогів і психологів. Цей інтерес до гри не випадковий. Педагоги і психологи цікавилися проблемою гри унаслідок того виняткового значення, яке вона займає в житті ...

Вчена рада в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Вчена рада є постійно діючим колегіальним органом університету і утворюється строком до п’яти років. Вона діє відповідно до Статуту університету та Закону України «Про вищу освіту». Вчена рада даного університету є колегіальним органом і створюється для вирішення основних питань його діяльності в к ...

Психолого-педагогічна суть організованості як особистої якості дитини
Соціально-економічні перетворення, які відбуваються в нашій країні, породили суперечливі тенденції. З одного боку, при відмові від жорсткого зовнішнього контролю у людей з'явилася можливість організації життя згідно із власними поглядами, відповідно до своїх схильностей, устремлінь. Сьогодні життя ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com