Система проблемних завдань на уроках праці

Матеріали по педагогіці » Проблемне навчання на уроках праці » Система проблемних завдань на уроках праці

Страница 2

а) чіткості формулювання його умови:

трудність завдання залежить від того, як виражені його вимоги (прямо, опосередковано чи такі вимоги зовсім відступні);

відсутність у формулюванні завдання даних або їх надлишок утруднює проблемне завдання;

прихованість в умові необхідних для розв'язання конкретного завдання знань (законів) утруднює його виконання;

б) наявності елементів, які вимагають просторового уявлення:

завдання тим важче, чим більше в ньому невидимих елементів (деталей, вузлів, механізмів);

завдання утруднюють вимоги уявити просторово-площинне зображення об'єкта;

в) ступеня новизни навчального матеріалу, з яким пов'язане проблемне завдання;

г) ступеня абстрагування підчас його розв'язання:

наявності в завданні формул, графіків, символічних позначень;

д) наявності в ньому уявних перетворень об'єктів:

уявне завершення геометричних фігур, конструкцій (доконструювання);

переконструювання наявних в умові завдання предметів, деталей, пристроїв;

створення нового, виходячи з аналізу недосконалості відомого або з заданих умов;

ж) висновків і рівня узагальнень, що випливають з розв'язання завдання.

Для регулювання ступеня трудності окремих проблемних завдань і їх систем варто використовувати рівні проблемного навчання.

Процес створення і впровадження системи проблемних завдань можна зобразити схематично.

Використавши вищезазначені положення щодо системи проблемних завдань і вимоги до неї, можна створити загальну схему систем проблемних ситуацій з кожного розділу трудового навчання. Для прикладу складемо таку схему для технічної праці.

За видом діяльності всі навчальні проблеми на уроках технічної праці доцільно класифікувати так: 1) конструкторські; 2) технологічні; 3) експлуатаційні.

На основі аналізу найхарактерніших типів проблемних ситуацій можна прийти до висновку, що:

1. Конструкторські навчальні проблеми виникають під час:

— обговорення готових конструкцій;

— конструювання виробів за зразком, за малюнком тощо, використовуючи деталі «Конструктора»;

доконструювання (деталей, виробів, способів з'єднань і под.);

— переконструювання (деталей, вузлів, механізмів тощо);

— конструювання пристроїв за власним задумом.

2. Технологічні навчальні проблеми виникають у процесі:

— обговорення технології виготовлення готової деталі;

— виготовлення виробів за готовими технологічними картами;

— складання технологічних карт;

— виготовлення виробів за неповними технологічними картами:

проблемний навчання урок праця школа

— розробки технології складання виробу, моделі, механізму тощо.

3. Експлуатаційні навчальні проблеми виникають під час:

— діагнозування та прогнозування (неполадок обладнання та інструментів, браку виробів і т. д.);

— з'ясування принципу роботи і використання обладнання та інструментів;

— з'ясування правил користування контрольно-вимірювальним інструментом.

Навчальні проблеми, пов'язані з конструкторськими знаннями та вміннями бажано розв'язувати в тій послідовності, в якій вони зазначені вище. Це обумовлено зростанням трудності проблемних завдань. Причому, характер конструкторської діяльності та відведений програмою на неї час потребують такого розподілу за класами:

V клас — обговорення конструкції готового виробу (з'ясувати призначення й доцільність конструкції виробу та його деталей), конструювання моделі за зразком, за описом, за малюнком тощо, використовуючи деталі «Конструктора».

VI клас — обговорення конструкції готового виробу (складних деталей, механізмів і т. д.); доконструювання одного чи кількох елементів деталі, покращання зовнішнього вигляду деталі тощо;

VII клас — доконструювання виробу, в якого немає однієї деталі, двох взаємозв'язаних деталей і т.д.; переконструювання (заміна матеріалу, з якого виготовлено деталь, встановлення деталі за місцем призначення, використання деталі в нових умовах);

VIII клас — переконструювання, пов'язане з технологією виготовлення деталі, з удосконаленням виробу, з розширенням його функцій; конструювання простих деталей і пристроїв, які прискорюють і полегшують роботу в майстернях тощо;

IX клас — конструювання пристроїв за власним задумом.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Більше про педагогіку:

Психолінгвістичні механізми письма
У психології та фізіології письмо визнають найскладнішим видом мовленнєвої діяльності, до якої залучаються всі мовленнєві аналізатори. Матеріальну базу письма складають орфографічні та графічні навички. Як і говоріння, письмо є експресивним продуктивним видом мовленнєвої комунікації. Вміти писати — ...

Типологічний словник уроку
Композитор творить музику, художник – живописні полотна, драматург – шедеври для театру. Вчитель, якщо він не «урокодавець», створює урок як художній твір педагогічної майстерності, творить його для дітей і разом з ними. Хороший урок має своє «обличчя», особливість, які забезпечуються індивідуальни ...

Картографічні посібники у системі засобів навчання
Карта – це особливий спосіб відображення дійсності у вигляді просторової моделі, що містить багато відомостей для вивчення географії. В системі засобів навчання картографічні посібники займають центральне місце, що обумовлено специфікою предмету географії. Зараз створена матеріальна база, яка забез ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com