Система проблемних завдань на уроках праці

Матеріали по педагогіці » Проблемне навчання на уроках праці » Система проблемних завдань на уроках праці

Страница 1

Дослідження, проведені вченими, показують, що справжня активізація пізнавальної діяльності учнів і розвиток їхніх розумових здібностей можливі лише під час розв'язання доцільно організованої системи проблемних завдань. Використання окремих проблемних ситуацій у навчанні може деякою мірою активізувати процес засвоєння. Але для того, щоб забезпечити в проблемному навчанні можливості розвитку, необхідна оптимальна послідовність проблемних ситуацій, їх певна система.

У зв'язку з цим організація розумової діяльності учнів вимагає від учителя системи навчання школярів мислити. У процесі трудового навчання важливо, щоб наперед продумана система ставила учнів у таке становище, в якому б вони не просто виконували трудові завдання за готовим зразком чи повними інструкціями, а прагнули вносити в них хоча б найпростіші зміни. Таке прагнення є початком корисної розумової діяльності. Потрібно, щоб учень брав під сумнів (всяка творчість, звичайно, починається з сумніву) способи виготовлення, конструкції виробів. При цьому неминуче починається мислительна діяльність.

Застосовуючи продуману систему способів і прийомів розвитку рис творчої діяльності, вчитель формує у школярів уміння й навички творчого підходу до виконання трудових, навчальних і життєвих завдань.

Розглянемо головні умови створення системи проблемних ситуацій у трудовому навчанні та педагогічні основи її використання.

Система проблемних завдань повинна являти собою певну програму, виконання якої сприяє свідомому засвоєнню нових знань і способів дій учнями, забезпечує їхній розумовий розвиток, допомагає планувати поступовий перехід від одного рівня розвитку до іншого, більш високого і творчого. Регулюючи характер проблемних завдань, вводячи у процес навчання нові, складніші завдання, можна навчити учнів не тільки способів розв'язування різних завдань, а й різних видів пізнавальної діяльності. Завдання із заздалегідь відомим змістом і структурою їх розв'язання дають можливість планувати, спрямовувати діяльність учнів, а також регулювати систему навчаючих дій учителя. Таким чином, система завдань у певній дидактичній послідовності може служити як засобом організації навчальної діяльності учнів, так і засобом управління нею з боку вчителя. Основні вимоги до системи проблемних завдань такі:

завдання повинні випливати із змісту навчального матеріалу і відповідати логіці його вивчення;

система має включати основні й доступні учням типи проблем;

система повинна передбачати формування в учнів основних рис творчої діяльності;

розміщувати окремі проблемні завдання в системі слід за принципом зростаючої трудності.

Система, яка відповідає цим вимогам, включається в навчальний процес так, щоб її проблемні завдання логічно поєднувались з тією частиною навчального матеріалу, який планується з'ясувати пояснювально-ілюстративним навчанням. Співвідношення репродуктивних і проблемних елементів на уроках праці встановлюють, виходячи з можливостей і доцільності введення проблемності.

Впровадження системи проблемних ситуацій повинно передбачати поступове формування в учнів таких інтелектуальних якостей, які надалі служитимуть їм базою для самоосвіти. Основними з них є:

здатність розуміти ідеї, виражені словами, вміння, оцінити розказане, прочитане, використати його в роботі тощо;

вміння порівнювати, знаходити спільні й відмінні риси в предметах і явищах, групувати предмети за ознаками і на основі цього збагачувати свої знання;

здатність бачити структуру об'єкта, вміння сприймати його просторові співвідношення і зв'язки. Здатність уявити змінений об'єкт;

вміння переносити наявні знання в нову ситуацію і на основі цього конструювати певні вироби і пристрої;

вміння відходити від стандартного розв'язання конструкторсько-технологічних задач (комбінувати раніше засвоєні способи їх розв'язання, створювати оригінальні способи);

здатність бачити й розв'язувати нові проблеми в стандартних умовах.

Розміщення проблемних завдань у системі за трудністю їх сприймання й розв'язання, а також регулювання цих труднощів можна здійснити, використавши нижче зазначені об'єктивні й суб'єктивні умови трудності:

1. Проблемне завдання тим важче для учня, чим більше потрібно здійснити нестереотипних «кроків» (нових дій) для його розв'язання.

2. При однаковій кількості нестереотипних «кроків» розв'язати складніше те проблемне завдання, яке має:

а) більшу кількість стереотипних (уже засвоєних) «кроків» розв'язання;

б) неповно сформульовані сторони протиріччя, закладеного в умові завдання;

в) суперечливіші дані: факти, явища тощо;

г) більш значущі за характером нестереотипні і стереотипні «кроки» розв'язання.

3. При однакових вищеназваних умовах завдання ускладнюється залежно від:

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Засоби навчання на уроках історії
Засоби навчання - це різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу, завдяки яким більш успішно і за коротший час досягаються визначені цілі навчання. До засобів навчання належать: підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали, технічні засоби (ТЗН), обладнання, станки, навчальні каб ...

Розвиткове навчання
Розвиткове навчання opiєнтyє дидактичний процес на потенцiйнi можливостi людини та на їх реалiзацiю. Думки про розвиткове навчання висловлювали видатнi педагоги І. Г. Песталоццi, А. Дicтервег, К. Д. Ушинський та iншi. Наукове обґрунтування цiєї концепції знаходимо в роботах Л. С. Виготського. Експе ...

Значення української народної іграшки в різнобічному вихованні дітей
Народна педагогіка вимагає виховувати дитину, зважаючи на вікові особливості дитини: “Гни дерево, поки молоде, вчи дітей, поки малі”. Впродовж всього дитинства гра і народна іграшка займає найголовніше місце у житті дитини. В грі діти відтворюють працю дорослих, елементи трудових дій. В своїй ігров ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com