Засоби активізації розумової діяльності учнів

Матеріали по педагогіці » Проблемне навчання на уроках праці » Засоби активізації розумової діяльності учнів

Страница 2

Звернемося знову до наведеного прикладу (виготовлення підставки для паяльника). Щоб раціонально розмітити заготовку для підставки, учні витратили 15 хв. Ніби й багато. Та вчитель це врахував. Він запланував вивільнити час на тих операціях, які учні засвоїли раніше. На окремі елементи підставки в нього заготовлені шаблони; коробочка для каніфолі виготовляється швидко за допомогою спеціального пристрою, зробленого семикласниками; на складні деталі розроблені технологічні картки. Така різноманітність допоміжних засобів не звужує пізнавальних можливостей учнів і не обмежує їхню трудову зайнятість, навпаки, учні вчаться раціонально, грамотно організовувати свою працю.

Проблемне навчання передбачає поступове включення учнів у самостійну пізнавальну діяльність. У трудовому навчанні, як показує практика, доцільно виділити чотири рівні проблемного навчання. На кожному наступному рівні передбачається зростання пізнавальної самостійності учнів. Чотирьом рівням проблемного навчання відповідають чотири етапи просування учнів від репродуктивної діяльності до творчої.

Перший етап — виконання завдань за зразком. Для трудового навчання цей етап характерно виражений у V і VI класах. Від його організації значною мірою залежить успіх дальшого розвитку пізнавальної самостійності. Тут потрібно вміло поєднувати репродуктивність і творчість, дотримуватись ряду умов:

— виконуючи дії за зразком, постійно йти до творчості;

— самостійну роботу організовувати так, щоб учень, виконуючи завдання, свідомо прагнув досягти мети;

— під час роботи, за зразком розвивати вміння саморегуляції та самоконтролю;

— завдання за зразком добирати за принципом зростаючої трудності;

— у процесі виконання завдань спрямовувати учнів на виявлення власної ініціативи.

Другий етап — «співробітництво» учня з учителем під час виконання завдання. Вчитель організовує активну діяльність учнів і в процесі цієї діяльності розвиває в них пізнавальну самостійність.

Третій етап — самостійна активність учнів (учні виконують завдання без допомоги вчителя, але під його керівництвом).

Четвертий етап — творча активність. На цьому етапі найбільш повно виявляються пізнавальні здібності учнів, розвивається вміння самостійно «бачити» проблеми, формулювати й доводити їх, застосовувати знання на практиці.

Типи проблемних ситуацій

Дидактично й методично обґрунтовані способи створення проблемних ситуацій можуть бути знайдені тільки в тому разі, коли вчителю відомі загальні закономірності їх виникнення.

Наука довела, що джерелом виникнення проблемних ситуацій і рушійною силою їх розв'язання є протиріччя.

Психологи встановили, що найсприятливіші умови для творчого мислення складаються тоді, коли людина стикається з протиріччями, які вона не в змозі пояснити на основі наявних знань і досвіду, коли перед нею виникає проблема, яку необхідно розв'язати. Розумове утруднення переборюється напруженою роботою мислення, активними пошуками виходу з ситуації. Мислення активізується під час зіставлення наявних знань з новими обставинами, при бажанні зрозуміти причини і суть нових фактів і явищ, пояснити протиріччя.

Отже, проблемні ситуації в процесі навчання виникають, коли учні стикаються з суперечливими фактами, закладеними в предметах і явищах природи, або з невідповідністю між відомими знаннями чи способами дії і невідомими, тобто тими, які потрібно здобути в процесі пізнання.

Розглянемо приклади таких випадків.

Під час роботи на токарних верстатах семикласники повинні використовувати вимірювальні прилади підвищеної точності. Учитель Чернігівської середньої школи № 22 В.Г. Джевага вирішив з'ясувати з учнями суть підвищення точності штангенциркуля проблемно. Він підібрав два однакові на вигляд штангенциркулі, але різної точності (один до 0,1 мм, а другий — 0,05 мм). Показавши їх учням, сформулював завдання; «З'ясуйте, яким чином в одному зі штангенциркулів досягнуто значно більшої точності вимірювання».

Перед учнями постає проблема: «Чому в однакових штангенциркулях точність вимірювання різна?». Одна сторона закладеного в цій проблемі протиріччя — штангенциркуль має точність вимірювання 0,1 мм, друга — такий же за будовою інший штангенциркуль має вищу точність вимірювання (0,05 мм). Сторони протиріччя в цьому випадку представлені повно, явно виражені, об'єктивно зв'язані. У свідомості учня їх взаємне існування викликає протест: «Як це може бути?». Але реальне існування сторін протиріччя спонукає до встановлення істини. В учня виникає бажання ліквідувати конфлікт між сторонами протиріччя, але ж для цього потрібно розв'язати проблему.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Більше про педагогіку:

Діагностика стану вад дітей старшого дошкільного віку
Поява вад характеру дітей старшого дошкільного віку може бути спричинена різними чинниками: проблеми у сім'ї, неправильне виховання, наближення кризи 7-ми років та ін. Батькам і педагогам потрібно пильно слідкувати за змінами у поведінці дошкільників та своєчасно діагностувати відхилення від норм. ...

Залучення батьків до виховної роботи
У виховному процесі школи, крім педагогів, беруть участь батьки, працюючи в класних та загальношкільних батьківських комітетах, виконуючи рекомендації, прохання вчителів. На сучасному етапі виділяють наступні види залучення батьків до виховної роботи: Батьківський комітет класу створюють з метою де ...

Практична робота з використання літературних ігор на уроках читання як засобу літературного розвитку молодших школярів
Сучасна педагогічна наука й практика початкової школи в галузі читання все більше орієнтується на літературний розвиток учнів, під яким розуміють «віковий і одночасно навчальний процес, який характеризується рівнем сприймання літератури як мистецтва слова», і процес розвитку власної літературної тв ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com