Формування позитивної мотивації навчання за допомогою трудової діяльності

Матеріали по педагогіці » Формування позитивної мотивації навчання за допомогою трудової діяльності

Проблема трудової підготовки підростаючого покоління завжди займала важливе місце у вітчизняній педагогіці. Особливо актуальною вона стала на сучасному етапі розбудови української держави – в умовах переходу до ринкової економіки. У зв’язку з цим активізувався пошук шляхів удосконалення змісту, форм і методів трудового навчання учнів на всіх ступенях загальноосвітньої школи, у тому числі в її початковій ланці. У результаті чого створюються умови для поглибленого та різнобічного засвоєння навчального матеріалу й для формування цілісного світогляду молодших школярів.

Останнім часом помітно посилився інтерес до досліджень формування позитивної мотивації навчання у молодших школярів (О. Акуліна, В. Білов, І. Волкова, Л. Даниленко, М. Іванчук, Л. Ільєнко, О. Міщенко, Н. Островерхова, О. Савченко, В. Сидоренко, М. Соловйов та ін.). У їх працях висвітлюються теоретичні та методичні засади формування позитивної мотивації навчання, з’ясовуються та обґрунтовуються переваги та недоліки сучасної методики викладання в початкових класах.

Таким чином, актуальність проблеми формування позитивної мотивації навчання та недостатність її розробки в теорії та практиці трудового навчання у поєднанні з практичною значимістю визначили тему нашого дослідження: «Формування позитивної мотивації навчання у молодших учнів на уроках художньої праці».

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості формування позитивної мотивації навчання у молодших учнів.

Об’єктом дослідження є процес формування позитивної мотивації навчання.

Предмет дослідження: особливості формування позитивної мотивації навчання учнів початкових класів на уроках художньої праці.

Для реалізації поставленої мети необхідне розв’язання таких завданнь:

Проаналізувати психолого-педагогічну та спеціальну літературу з обраної теми.

Вивчити та узагальнити досвід роботи вчителів початкових класів з проблеми дослідження.

Встановити ступінь сформованості позитивної мотивації навчання учнів молодшого шкільного віку.

Розробити та експериментально перевірити дієвість системи завдань та вправ з формування позитивної мотивації навчання учнів початкових класів на уроках художньої праці.

В основу дослідження покладено гіпотезу про те, що ефективність формування позитивної мотивації навчання у молодших школярів на уроках художньої праці буде протікати успішніше, якщо дотримуватись таких умов:

врахування вікових особливостей учнів молодших класів;

особистісної спрямованості змісту навчання;

використання різноманітних форм і методів активізації навчання;

використання педагогічної технології “Створення ситуації успіху”.

Методи дослідження:

теоретичні: аналіз та узагальнення науково-педагогічної та методичної літератури;

експериментальні: спостереження, бесіда, тестування;

оціночні: обробка даних, якісний та кількісний аналіз отриманих результатів.

Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі КЗШ № 65. У експерименті брали участь учні 3 – Б класу (25 учнів).

Більше про педагогіку:

Функціонування наукових шкіл в університеті
На 10 тис. населення в Україні припадає 55 учених. За цим показником наша держава поступається США, ФРН і Японії (відповідно - 76, 126 і 90 вчених). Україна в змозі виконувати фундаментальні розробки на рівні розвинених держав світу при відповідних змінах у структурному розподілі наукових кадрів. С ...

Прийоми організації ігрової діяльності дітей в роботі вихователя логопедичної групи
Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку відрізняється рядом особливостей. Виникнувши в ранньому дитинстві на основі наслідування і маніпулятивних дій з предметами, вона на протязі дошкільного періоду стає для дитини формою активного творчого відображення оточуючого світу. У процесі ігрово ...

Формування рухових вмінь та навичків
Вивчення фізичних вправ на уроках і в позаурочний час передбачає послідовне формування умінь та навичок виконувати окремі рухові дії. При цьому вчитель (та й учні) повинен завжди знати, що саме необхідно сформувати в кожному конкретному випадку і якщо таке формування не відбулося, процес навчання н ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com