Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

Матеріали по педагогіці » Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

Термін педагогіка виник у Давній Греції. Педагогом тоді називали наставника, особу, яка виховувала і навчала дітей.

Предмет педагогіки – це виховання людини як особа функція суспільства.

Педагогікою називається наука про виховання людини на всіх вікових етапах її розвитку. Така трактовка педагогіки особливо актуальна тепер, коли створюється система безперервної освіти, яка включає усі ланки: від дошкільних закладів до різноманітних форм загальної, професіональної освіти.

Педагогічні вчення були розвинуті в епоху Відродження в працях Вітторино да Фельтре (1378 – 1446), Франсуа Рабле (1483 – 1533), Еразма Роттердамського (1469 – 1536).

Оформлення педагогіки як самостійної наукової дисципліни більшість дослідників пов’язують з ім’ям великого чеського педагога Яна Амоса Коменського (1592 – 1670). Його видатна праця “Велика дидактика” до сих пір залишається видатним пам’ятником, який знаменує про народження наукової систематизованої педагогіки. Сформульовані ним принципи, методи, форми навчання та виховання стали невід’ємними елементами наступних науково-педагогічних систем.

Більше про педагогіку:

Методичні проблеми розвитку зв’язного мовлення учнів 1 класу
Пошуки шляхів ефективного розвитку мовлення є однією з важливих проблем, що стоїть перед сучасною освітою. Першочерговість розвитку мовлення визначається необхідністю оволодіння мовою, вільним опану-ванням умінь і навичок спілкування, а це зумовлено завданнями початкової школи та змістом освіти. Пс ...

Оцінка колективної навчальної діяльності учнів
Як відомо, музична діяльність на уроках, зокрема хоровий спів і слухання музики, має здебільшого колективний характер. Розучуючи пісню, вчителі і студенти-практиканти, як правило, прагнуть, аби школярі зрозуміли, що від старанності кожного учня залежить якість виконання твору класом. Вони висловлюю ...

Класифікація ігор. Тенденції їх розвитку
Коли ми говоримо про класифікацію ігор, необхідно розкрити специфіку структурування цього загального феномена, тобто застосувати дедуктивний метод розчленовування однієї великої гри на ряд «малих». У рамках цього підходу можна виділити такі види класифікації ігор: 1. Р. Каюйа виділив чотири типи іг ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com