Розвиток обдарованості молодших школярів у процесі вивчення математики

Матеріали по педагогіці » Розвиток обдарованості молодших школярів у процесі вивчення математики

В останні роки все більшу увагу науковців і практиків привертає проблема обдарованої особистості. Організовуються конкурси, виставки, створюються різноманітні фонди для підготовки окремих особистостей. Це роблять люди, які розуміють, що обдаровані діти – національне багатство держави, що розвиток і виховання таких дітей вирішує завдання формування творчого потенціалу нашого суспільства, забезпечує науково-технічний прогрес.

Обдаровані учні вимагають не менше ніж інші, індивідуального підходу, поваги до себе. Відсутність такого підходу призводить до втрати творчого потенціалу молоді.

Ранній вияв обдарованих дітей є новим завданням удосконалення системи освіти. Потрібна, на державному рівні, цілісна, науково обґрунтована система дій щодо забезпечення необхідних соціально-психологічних умов для розвитку обдарованої дитини, формування її як особистості, розробка єдиної концепції обдарованості, діюча система захисту талановитої дитини, державний контроль за роботою центрів по діагностуванню рівня здібностей дитини, створення державного банку талантів, спеціальна державна практична служба психологічної допомоги обдарованим дітям.

Сьогодні спостерігається захоплення створенням різних привілейованих шкіл, що мотивується необхідністю відродження інтелектуальної еліти. Але увага до обдарованих дітей, до таланту не повинна суперечити турботі про всіх дітей і принципам соціальної справедливості, а бути однією зі сторін демократичного підходу до дитини.

В школах повинні бути підручники і програми в яких би враховувалися індивідуальні темпи засвоєння матеріалу обдарованими дітьми, тому що універсалізація програми – це дискримінація обдарованої дитини. На жаль сучасна шкільна і вузівська освіта ще й досі, більшою мірою, орієнтована на середнього учня і студента, а обдаровані діти часто залишаються без належної уваги.

В умовах сьогодення проблема обдарованих дітей потребує не лише підтримки меценатів, а в першу чергу – уваги уряду, тому і виникла необхідність створення спеціальної Державної програми, яка б забезпечила можливість реального творчого розвитку обдарованих дітей на всіх етапах їх навчання.

Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогічної і психологічної освіти АПН України розробили методичні рекомендації щодо вияву обдарованості дитини та визначення галузі в якій найбільш яскраво виявляються її здібності. В Інституті психології ім. Г. Костюка створено лабораторію “Психологія обдарованості”, де запропонована психологічна модель інтелектуальної обдарованості, яка дозволяє розпізнати обдарованість в ранньому віці; проведена систематизація основних підходів до вивчення обдарованості і креативності; розроблені психологічні моделі типів обдарованості; створена програма спостереження за особистістю, що є надзвичайно цінним в теоретичному та прикладному аспектах проблеми обдарованості. З метою пошуку, виявлення і підтримки обдарованих дітей та на виконання Національної програми “Діти України”, при Українському центрі творчості дітей та юнацтва створено координаційну раду “Обдарована дитина” при якій діють дві науково-практичні лабораторії.

Сьогодні дослідженням явища обдарованості, створенням нових форм навчання обдарованих дітей займаються такі педагоги та психологи, як В. Буркевич, С. Логачевська, Е. Лодзінська, В. Черняхівський. Проблемами загальної і спеціальної обдарованості в нашій країні і закордоном займалися Б.Г. Ананьєв, Э.А. Голубєва, Н.С. Лейтес, A.M. Матюшкін, В.Д. Мясіщев, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов, В.Д. Шадріков, А. Біне, Д. Гілфорд, Дж. Рензуллі, В.Штерн, Д. Фребес та інші. Специфічні особливості прояву і розвитку здібностей досліджували Н.В. Відінєєв, Е.А. Голубєва, Н.С. Лейтес, В.Н. Мясіщев, К.К.Платонов, В.А. Крутецький (математичні здібності) та ін. Творчості і творчій діяльності присвячені дослідження Г.А. Давидової, А.Я. Дудецького, И.Я. Лернера, Я.А. Пономарьова та ін.

Сучасна школа намагається знайти шляхи розвитку творчої особистості, розкриття її талантів і дарувань, прагне залучати учнів до творчої діяльності. Поставлені задачі можуть бути реалізовані тільки через цілеспрямоване і спеціалізоване навчання з урахуванням інтересів, схильностей, рівня і специфіки розвитку кожної дитини.

Таким чином, світова педагогіка накопичила достатньо ідей щодо виявлення обдарованих і здібних дітей, їх навчання. Проте все це здебільшого стосується середньої та старшої ланки загальноосвітньої школи. Недостатньо розкритими залишаються на сьогодні питання виявлення обдарованих і здібних дітей в початковій школі, роботи з обдарованими дітьми в позакласній діяльності.

Актуальність означеної проблеми, недостатність її теоретичного і практичного опрацювання зумовили вибір теми дослідження "Організація позакласної роботи з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку".

Об'єкт дослідження – позакласна робота з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження – особливості організації позакласної роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення математики.

Мета дослідження – обґрунтувати та теоретично перевірити доцільні форми організації позакласних занять та результативність використання специфічних видів завдань для роботи з обдарованими дітьми.

Відповідно до мети була сформульована гіпотеза дослідження: позакласна робота з математики сприятиме розвитку обдарованості учнів початкових класів якщо при її організації будуть враховувати види обдарованості та їх специфіка.

Завдання дослідження:

1. Провести аналіз проблеми розвитку обдарованості школярів в теорії та шкільній практиці.

2. Виявити за допомогою комплексу психодіагностичних методик обдарованих і здібних учнів в початковій школі.

3. Визначити доцільні форми роботи та специфічні види завдань з обдарованими дітьми та експериментально перевірити їх вплив на розвиток обдарованості в позакласній роботі з математики.

Досягненню мети і розв’язанню поставлених завдань сприяло використання комплексу методів дослідження:

теоретичні – аналіз та зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему, розгляд теоретичних питань з метою визначення поняттєво-категоріального апарату дослідження;

практичні – анкетування батьків і учнів, спостереження за діяльністю учнів та вчителів, бесіди з учнями, а також методи аналізу і синтезу.

Наукова новизна дослідження полягає у подальшому розвитку використання комплексу психодіагностичних методик для виявлення обдарованості в початковій школі, подальшому розвитку проблеми використання розроблених завдань з математики в позакласній діяльності з обдарованими учнями, а також у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці методики та умов використання комплексу завдань, які сприяють розвитку обдарованості.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що теоретичні положення і висновки дають дидактичний матеріал для використання в навчальному процесі початкової школи, а також в обґрунтуванні цілей, задач, принципів, змісту, методів і форм роботи з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку.

Апробація роботи. Результати наукового дослідження та основні положення обговорювалися на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Початкова школа: реалії та перспективи" (27 березня 2008 р. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції для студентів та аспірантів "Сучасна молодь: крок у майбутнє" (14-15 травня 2008 р. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка).

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури (63 джерела), додатків, до яких входять анкети для учнів і батьків, добірка завдань з математики.

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д.І. Турбіна.

Організація дослідження. Дослідження проводилося поетапно. На першому етапі було визначено об’єкт, предмет, завдання, сформульовано гіпотезу дослідження, опрацьовано психолого-педагогічну літературу з даної проблеми. Проаналізовано та уточнено сутність поняття "обдарованість", "обдарована дитина". Проведено констатувальний експеримент, спрямований на з’ясування стану проблеми у практиці сучасної початкової школи.

На другому етапі проведено експериментальну роботу, в ході якої перевірено положення висунутої гіпотези, обґрунтовані та апробовані доцільні форми роботи та специфічні види завдань для роботи з обдарованими дітьми в процесі позакласної діяльності.

На третьому етапі було здійснено теоретичне та науково-методичне узагальнення даних формувального експерименту.

Більше про педагогіку:

Стан готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень
Сьогодення ставить перед педагогом низку актуальних завдань, зумовлених необхідністю гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу всіх ланок освіти. Особливого значення набуває критичний аналіз стану підготовки майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів як ...

Педагогічні умови формування інформаційної культури учнів на уроках інформатики з використанням інформаційних технологій
Технологія – це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, засобах їх об'єднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам. Тому технологія нерозривно пов'язана з освоєн ...

Природні сполуки металів. Добування металів
Більшість металів у земній корі перебуває у вигляді сполук з іншими елементами. У самородному стані трапляються тільки благородні метали, які характеризуються високими потенціалами йонізації (золото, платина, платинові метали, частково срібло, мідь і ртуть). Мінерали або їх суміші, придатні для про ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com