Передумови та особливості функціонування університетів і шкіл в середньовіччі

Матеріали по педагогіці » Передумови та особливості функціонування університетів і шкіл в середньовіччі

Проблема впливу старших поколінь на молодші, на способи і шляхи передачі їм досвіду і накопичених знань відносяться до категорії вічних. Кожне нове покоління знову і знову стикається з ними, вирішує їх по-своєму, в залежності від конкретних суспільно-історичних умов і обставин. Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і виховання підростаючих поколінь, в меті та пріоритетних завданнях школи, в педагогічних теоріях та системах. Освіта, навчання і виховання – процеси соціальні, історично зумовлені, в яких завжди відзеркалюються цілі й інтереси суспільства на певних етапах його розвитку.Тож, щоб правильно зрозуміти закономірності цих культурних процесів, необхідно знати історію розвитку освіти, виховання, школи та основних педагогічних теорій від найдавніших часів до наших днів.

Актуальність теми. Проблема дослідження особливостей історичного розвитку освітніх інституцій завжди була актуальною в історичній науці.Не втратила ця тема значущості і сьогодні. Глибоке, грунтовне дослідження розвитку освіти має своєю метою не лише збагачення емпіричних знань сучасного історика і педагога, а й насамперед використання отриманих даних в практиці сучасного навчального процесу, для його оптимізації і раціоналізації.

Мета. Відповідно, основною метою моєї курсової роботи є дослідження тих аспектів розвитку середньовічної освіти, які нині є найбільш дискусійними і можуть бути реально використані для збагачення передового історичного і педагогічного досвіду.

Завдання. Дослідити і вивчити:

1. Особливості і розвиток шкільництва.

2. Міські школи.

3. Взаємовідносини школи і суспільства.

4. Перші університети.

5. Риси університетської освіти.

6. Навчальний процес в університеті.

Об’єкт. Процес виникнення шкіл і університетів.

Предмет. Передумови та особливості функціонування університетів і шкіл в середньовіччі.

Історіографія. Середньовічна освіта досить широко досліджена в вітчизняній і світовій історіографії.Поступальний розвиток української народної освіти в руслі світового історичного процесу висвітлений на основі творчого доробку корифеїв вітчизняної історії та педагогіки: М. Грушевського,Д.Дорошенка,М.Драгоманова, І.Крип’якевича, А.Макаренка, М.Сухомлинського. Величезний вклад у теоретичне осмислення розвитку європейської освіти зробили визнані зарубіжні мислителі, серед них – Ж.Ж.Руссо, А.Тойнбі, Ж.Ламерті, Е.Фромм, Е.Тайлор та багато інших вчених.

На російській мові є ряд робіт по середньовічній освіті, але всі вони видавалися дуже давно. В 1978 році видана книга Е.Й.Зейлигера-Рубінштейна «Очерки по истории воспитания и педагогической мысли». А також «Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль» в 1989-1990 роках і багато інших.

Є і більш нові праці, такі як «История педагогики» А.Н.Джуринського 1999 року видання, у 1994 – И.В.Захарова, Е.С.Ляховича «Мисия университетов в европейской культуре» , а також К.А.Иванова «Многоликое средневековье» 2001 року.

Звичайно є праці написані українською мовою. Наприклад: «Історія класичної зарубіжної педагогіки і шкільництва» під редакцією В.П.Кравець, В.Ф.Семенов – «Історія середніх віків» видана у 1958 році, а ще цікавою праця за редакцією О.І.Погорілого «Теорія і історія світової і вітчизняної культури» у 1999 році.

Найновішими книгами, які були видані вже у XXI ст. є праця «Теорія культури» С.Д.Безклубенка – 2002р. і Блока «Феодальне суспільство» також у 2002 році.

В історії добу середньовіччя оцінюють суперечливо з точки зору розвитку освіти. Так, гуманісти в ньому вбачають насамперед темряву і неуцтво. Інші, наголошуючи на своєрідності, репрезентують її як епоху великого напруження духу та відчуття особистості- особистого порятунку (в монашества) та особистої честі (у рицарства).Виникає питання, чи можна вважати темною і неосвіченою епоху, що дала таку плеяду видатних мислителів і митців: Роджер Бекон, Ян Гус, Микола Коперник, Жан Кальвін, Галілео Галілей, Данте, Дюрер та інші.

Більше про педагогіку:

Види української народної іграшки, їх зміст
Українська народна "іграшкова культура" складна й розмаїта. Для того щоб її вивчати, потрібно якимсь чином класифікувати, тобто розділити іграшки на групи, орієнтуючись на спорідненість певних істотних ознак. Найбільш простою та прямолінійною класифікацією О. Найден вважає поділ на дві гр ...

Організація роботи з обдарованими і здібними учнями
Обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, державою, школою і сім'єю постає проблема навчання і виховання таких дітей. Зміст роботи з обдарованими учнями визначається в рамках кожної з навчальних дисциплін. Проте загальними вимогами до від ...

Словесні методи навчання і їхнє використання у навчальному процесі початкової школи
Успіх навчання при даних методах залежать від уміння учня розуміти зміст матеріалу в словесному викладі. Словесні методи навчання вимагають від вчителя логічної послідовності і доказовості в поясненні, достовірності матеріалу, образності та емоційності викладу, літературно правильної, чіткої мови. ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com