Модернізація процесу навчання за допомогою комп’ютерних технологій

Матеріали по педагогіці » Модернізація процесу навчання за допомогою комп’ютерних технологій

У сучасному суспільстві практично не залишилось такої сфери життєдіяльності людини, в яку б не проникли інформаційні та комп'ютерні технології. Суттєвих змін зазнала й освіта, насамперед навчальний процес. Корінь багатьох змін криється у нових засобах створення, збереження, передачі та використання інформації. У зв’язку з цим, більша частина населення все частіше стикається з необхідністю обробки постійно наростаючого об'єму інформації.

Комп'ютерні технології являють собою очевидні прояви інформаційної революції. Більша частина батьків, вчителів та учнів переконані, що в результаті отриманих знань про комп'ютери та здобутих навичок роботи на них діти будуть краще підготовлені до життя та матеріального благополуччя у світі, який постійно змінюється. Переконаність в тому, що комп'ютер надає нові можливості для творчого розвитку дітей та їх вчителів, дозволяє звільнитися від традиційного курсу навчання та розробити нові ідеї, дає можливість вирішувати більш цікаві та складні проблеми, зумовила актуальність даного дослідження.

Біля витоків теорії і практики комп’ютеризації навчання стояли такі вчені, як Б. Гершунський, А. Єршов, Ю. Машбиць, В. Монахов, Н. Тализіна та ін.

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дослідження виконано згідно з темою науково-дослідницької роботи кафедри педагогіки Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» та в межах проекту «Педагогічна освіта: європейський вимір».

Мета роботи: визначити вплив комп'ютерних технологій на модернізацію навчального процесу.

Об'єктом дослідження: є процес навчання за допомогою комп'ютерних технологій.

Предметом дослідження: є модернізація процесу навчання за допомогою комп’ютерних технологій.

Завдання дослідження:

Визначити зміст навчального процесу в системі надання освіти.

З'ясувати роль технологій в процесі навчання.

Проаналізувати практику використання інформаційних технологій в процесі навчання в школі.

Дослідити сучасний стан проблеми модернізації навчального процесу.

Методи дослідження: педагогічна література з теми дослідження і метод узагальнення та класифікації, емпіричний метод – метод спостереження, метод опитування (усне : бесіда, інтерв'ю; письмове : анкетування), метод узагальнення незалежних характеристик, вивчення шкільної документації та продуктів творчої діяльності школярів.

Практична цінність роботи полягає у можливості її використання для педагогічної практики, у роботі класних керівників, а також у створенні бази для подальшого дослідження з цього питання в курсових та дипломних роботах.

Більше про педагогіку:

Види пізнавальної діяльності
Одночасно з процесом викладання й учіння відбувається внутрішній процес засвоєння знань і способів діяльності. Засвоєння - пізнавальна активність особистості, внаслідок якої формуються знання, уміння та навички. Засвоєння знань відбувається поетапно і передбачає кілька процесів: сприймання, осмисле ...

Загартування дитячого організму в Україні та за кордоном
Розглянувши деякі загальні теоретичні і методичні питання, перейдемо до викладу практичного досвіду гартування дітей. В Україні, в Києві, в басейні «Малятко», при дитячій клінічній лікарні № 3 практикується плавання грудних дітей (до однорічного віку). Приймаються не тільки здорові діти, але і з рі ...

Залучення батьків до виховної роботи
У виховному процесі школи, крім педагогів, беруть участь батьки, працюючи в класних та загальношкільних батьківських комітетах, виконуючи рекомендації, прохання вчителів. На сучасному етапі виділяють наступні види залучення батьків до виховної роботи: Батьківський комітет класу створюють з метою де ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com