Формування уявлень про творчість українських письменників ХІХ ст. як засіб розширення читацького кругозору молодших школярів

Матеріали по педагогіці » Формування уявлень про творчість українських письменників ХІХ ст. як засіб розширення читацького кругозору молодших школярів

Реалізація ідей реформи загальноосвітньої школи вимагає особливої уваги до посилення виховного і розвиваючого впливу на учнів під час вивчення кожного навчального предмета початкової ланки.

Великого значення набуває читання як специфічний предмет навчання, виховання і розвитку дитини. На уроках читання найкраще виявляються творчі види спілкування, розв’язується багато питань естетичного, морального й етичного розвитку, школярі дістають перші знання про багатства духовної і матеріальної культури свого народу, про естетику праці, закони гармонії і краси людських стосунків.

Значне місце в цьому надзвичайно складному процесі з перших кроків має посісти дитяча література, яка допоможе сформувати у дітей знання, уміння і навички літературознавчого, естетичного та етичного характеру; забезпечить засвоєння художніх цінностей і підготує до самостійної зустрічі з мистецтвом слова в школі та поза її межами, до самоосвіти і самовиховання.

На важливу освітню і виховну роль художньої літератури вказував К.Д. Ушинський. Величезну роль читання усвідомлювали зарубіжні вчені й письменники. Про роль книги йдеться у філософських «Дослідах» Монтеня і парламентській промові Мільтона, войовничих памфлетах Вольтера і Свіфта, ліричних роздумах Пруста. Дж.Мільтон писав: «Книгу не можна вважати неживою річкою, у ній приховані життєві сили, спроможні виявитися тією мірою, якою цю здібність виявляє геній, що створив її… Я знаю, що книги володіють життєвою і плодотворною силою, схожою на зуби легендарного Дракона, і якщо їх посіяти, то із землі можуть вийти воїни».

Основи науки про вітчизняну дитячу літературу заклав російський просвітитель, педагог, письменник і видавець книг М.І.Новіков. Його ідеї продовжив і далі розвинув видатний російський критик В.Г.Бєлінський, а розробку теорії дитячої літератури і дитячого читання продовжували М.Г. Чернишевський і М.О. Добролюбов.

Великим явищем в українській літературі була творчість Г.С. Сковороди, просвітителя-гуманіста, педагога, поета і філософа. Впливу його творчості зазнали письменники - творці нової української літератури: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, Л. Боровиковський. Свою частку творчої праці в скарбницю української дитячої літератури внесли й письменники Галичини, Буковини й Закарпаття (Ю.Федькович, С.Вороб- кевич, І.І.Манжура).

Нові шляхи в художній творчості для дітей і в науці про дитячу літературу й читання проклав І.Я.Франко - видатний письменник і перекладач художніх творів з мов різних народів, літературознавець і громадсько-політичний діяч Західної України.

У ту саму епоху виступали з творами для дітей соратники І.Франка, його друзі й однодумці П. Грабовський, М. Коцюбинський, Леся Українка, В. Стефаник, А. Тесленко, С. Васильченко.

Цінні думки про особливості і виховне значення дитячої літератури висловили у своїх статтях Н.К. Крупська, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський.

Над проблемою дитячого читання продовжують працювати вчені і педагоги сьогодення. В основу авторських розробок видатних методистів О.Я. Савченко, Н.М. Свєтловської, З.А. Гриценко, О.В. Джежелей покладено концептуальні положення про розвиток дитини засобами художньої літератури, пізнавальної самостійності, класичні напрямки методики читання, читання і літературного розвитку.

Естетичний вплив на читача справляють тільки твори високохудожні. А твори українських письменників ХІХ ст. відповідають усім стандартам високої художньої майстерності. Твори класиків живуть і далі чарують нас. Ніколи не померкне захопленість читачів творами цих майстрів слова, які вміли донести свою мудрість людям на різних рівнях і на різних рівнях впливати на людей.

Письменники - класики ХІХ ст. (Леся Українка, І.Франко, Т. Шевченко, М. Коцюбинський, Олена Пчілка, Б. Грінченко, Марко Вовчок, Л. Глібов та ін.) – це «золотий фонд» української літератури. Своїми творами («Олеся», «Захар Беркут», «Казка про Оха-чудотворця», «Давня казка», «Заповіт», «Fata morgana» та ін.) вони виховували борців за кращу долю, викликали ненависть до поневолення, вчили інтернаціональному єднанню, засуджували соціальну несправедливість, виховували у молоді патріотичні і вільнолюбні почуття.

Аналіз програм і підручників «Буквар» та «Читанка» для 2 - 4 кл. шкіл з українською мовою навчання показав, що українські письменники ХІХ ст. становлять 2,5 % від загальної кількості письменників представлених у підручниках. Опитування учнів свідчать, що вагома частина школярів має обмежені знання про українських письменників-класиків: не орієнтуються в який час жили письменники, мало знають назви творів цих письменників і мають незначні знання про елементи біографії авторів творів українських письменників ХІХ ст.. Тому і сьогодні залишається актуальною проблема формування та розширення читацького кругозору на основі уявлень про творчість українських письменників ХІХ ст.

Актуальність досліджувальної проблеми й обумовила вибір теми дипломної роботи - «Формування уявлень про творчість українських письменників ХІХ ст. як засіб розширення читацького кругозору молодших школярів».

Об’єкт дослідження - формування читацького кругозору молодших школярів.

Предмет дослідження - творчість українських письменників ХІХ ст. як засіб формування та розширення читацького кругозору молодших школярів.

Мета дослідження – розробити і апробувати на практиці завдання, спрямовані на усвідомлення молодшими школярами особливостей творчості українських письменників ХІХ ст., що буде формувати та розширювати читацький кругозір молодших школярів.

Завдання дослідження.

1. На основі аналізу наукових джерел з теми дослідження розкрити сутність понять «дитяча література», «читацький кругозір», «читацький інтерес», «читацька самостійність».

2. Визначити особливості творчості українських письменників ХІХ ст. які необхідно врахувати в роботі з молодшими школярами.

3. Виділити прийоми формування уявлень про творчість українських письменників у молодших школярів.

4. Проаналізувати програми та підручники з читання щодо теми дипломної роботи.

5. Розробити і перевірити на практиці вплив вивчення творчості українських письменників ХІХ ст. на розширення читацького кругозору молодших школярів.

Методи дослідження - аналіз програм та підручників щодо теми дослідження, замір читацького кругозору школярів 3 - 4 класів, уточнення знань учнів про письменників ХІХ ст., спостереження, аналіз та узагальнення масового і передового педагогічного досвіду.

Більше про педагогіку:

Значення української народної іграшки в різнобічному вихованні дітей
Народна педагогіка вимагає виховувати дитину, зважаючи на вікові особливості дитини: “Гни дерево, поки молоде, вчи дітей, поки малі”. Впродовж всього дитинства гра і народна іграшка займає найголовніше місце у житті дитини. В грі діти відтворюють працю дорослих, елементи трудових дій. В своїй ігров ...

Навчання техніки письма
Головна мета навчання техніки письма іноземною мовою полягає у формуванні в учнів графічних/каліграфічних та орфографічних навичок. У процесі формування цих навичок учні оволодівають труднощами, які пов'язані з вивченням особливостей звуко-буквених відповідностей у мові, що вивчається. З урахування ...

Методи історичного пізнання. Загальна характеристика історичного мислення
Для розвитку історичного мислення дуже важливими є знання методів історичного пізнання. Йдеться про методи пізнання історії, притаманні всім соціально мислячим людям. Учні повинні засвоїти основи цих методів. В історичній науці довгий час мало уваги приділялось вивченню цих методів. Тільки в кінці ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com