Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

Матеріали по педагогіці » Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

На сучасному етапі розвитку суспільства кількість дітей, які мають мовленнєві порушення, збільшилася порівняно з попереднім десятиліттям і має тенденцію до подальшого зростання. Тому питання розвитку мовлення дітей – одне з найважливіших у підготовці дітей до школи. Сучасний педагогічний особистісно зорієнтований процес навчання та виховання дітей дошкільного віку ґрунтується на інтерактивних технологіях і потребує постійного діалогу з нею, то формуванню діалогічного мовлення надається провідне значення у змісті мовленнєвої підготовки дітей до школи.

Загальне недорозвинення мовлення характеризується порушенням усіх компонентів мовленнєвої системи, яка охоплює звукову і змістову сторону при нормальному слухові та інтелекті. ЗНМ включає до себе низку особливостей, що виявляються при різних його рівнях: труднощі формування пізнавально-комунікативної діяльності, недорозвинення емоційно-вольової сфери, уповільнений розвиток зв’язного мовлення.

Актуальність проблеми формування звукової сторони мовлення у дітей дошкільного віку зростає у зв’язку з переходом до систематичного навчання з 6 – ти років, передбаченого Базовим компонентом дошкільної освіти, Постановою „ Про поетапний перехід до 12 – річної освіти ” (2000 р.), „Законом про дошкільну освіту ”, що зобов’язують до своєчасного оволодіння рідною мовою та набуття мовної компетентності. У Базовому компоненті дошкільної освіти (1999) як узагальнюючій концептуальній основі навчання і виховання дітей дошкільного віку основною вимогою є формування особистості дитини, її життєвої і соціальної компетентності. Сучасні дослідники (Богуш, Калмикова, Крутій) вважають розвиток мовлення у дошкільному віці основною умовою формування мовленнєвої компетентності як багатокомпонентного утворення, чинниками якого виступають фонетична, лексична, граматична, діамонологічна компетенції, що включають знання, вміння, навички відповідні вимогам життя.

Однією з важливих вимог до психологічної готовності шестирічних дітей до навчання в школі є високий стан сформованості в них мотиваційно-вольових компонентів особистості, тобто їх мотиваційно-вольова готовність. Перед вступом до школи мотиваційно-вольова готовність означає сформованість у дитини довільних форм поведінки та діяльності, їх саморегуляція, а також сформованість навчальної, пізнавальної та соціальної мотивації.

Як показали дослідження Божович, Венгера, Уткіної, Кравцової, Маркової, Мухіної в нормі психофізичного розвитку достатній рівень сформованості навчальної мотивації та саморегуляції є важливим показником у структурі загальної здатності 6-річних дітей до учіння, тому є одним із визначальних факторів їх успішного навчання в школі.

На жаль, вивчення психологічної готовності до школи дітей із тяжкими мовленнєвими вадами, зокрема із загальним недорозвиненням мовлення, залишається дослідженим у найменшій мірі.

Дошкільний вік являє собою інтенсивного розумового розвитку дитини, в тому числі, із важкими порушеннями мовлення. В зв’язку з цим особливого значення набуває проблема ранньої корекції недоліків психічного розвитку даної категорії дошкільників.

Розумовий розвиток дитини – важлива складова частина його загального психічного розвитку, підготовки до школи і до всього майбутнього життя. Основними змістовими компонентами розумового розвитку являється розвиток розумових здібностей.

До моменту вступу до школи кожна дитина із загальним недорозвиненням мовлення повинна мати деякий рівень розвитку символічної діяльності, щоб засвоїти запропоновані систематичні знання, коли він навчається читанню, письму, математиці і вперше зустрічається з умовними знаками – цифрами, буквами.

Створення умов для розвитку здатності до оволодіння засобами виразного зв’язного мовлення старшими дошкільниками з загальним недорозвиненням мовлення являє собою одну із складних і актуальних проблем цієї курсової роботи. Оволодіння виразним зв’язним мовленням виступає умовою формування мовленнєвої активності старших дошкільників і актуалізує проблему соціальної адаптації дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Корекційно-педагогічна робота по формуванню виразного зв’язного мовлення старших дошкільників з ЗНМ розглядається в плані подолання фонетичних розладів, оволодіння інтонаційним, вимовним і акцентологічним рівнем реалізації виразних засобів. Обмежується актуалізацією лексичного, фразеологічного, словотворчого і синтактичного рівнем засвоєння мовленнєвого простору.

Далі детально розглянемо особливості підготовки дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня до школи які розкриті в даній курсовій роботі на тему: „ Особливості підготовки дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня до школи ”

Об’єкт : Підготовка дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня до школи

Предмет : Особливості підготовки дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня до школи

Мета :Дослідження особливостей підготовки дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня до школи

Робота має свої завдання, поставлені відповідно до мети, предмету та об’єкту.

Завдання роботи :

Детально розглянути ЗНМ, як складне порушення, його причини, класифікацію.

Вивчити психологічні особливості старших дошкільників із ЗНМ.

Визначити особливості готовності підготовки дітей із ЗНМ ІІ рівня до школи..

Провести обстеження дітей із ЗНМ.

Підібрати комплекс методик для логопедичної роботи з дітьми з загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня.

Більше про педагогіку:

Поняття про здібності
Термін “здібності”, незважаючи на його давнє і широке застосування в психології, наявність у літературі багатьох його визначень, неоднозначний. Якщо сумувати його дефініції і спробувати уявити їхню компактну класифікацію, то вона буде виглядати так: Здібності − властивості душі людини, що роз ...

Контрольно-оцінна діяльність як наукова проблема. Проблеми оцінювання якості освіти
Під поняттям "контроль" розуміють виявлення, вимір і оцінку результатів навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається. Процедуру виявлення і виміру називають перевіркою. Перевірка є складним компонентом контролю. Основною функцією контролю є забезпечення зворотного зв'язку між учи ...

Роль фізичних вправ у процесі виховання організованості дітей молодшого шкільного віку
Вітчизняною та світовою наукою накопичено великий досвід, який підтверджує необхідність систематичних занять фізичними вправами для поліпшення здоров’я, підвищення специфічної та неспецифічної його стійкості і працездатності, організованості. При цьому здоров’я слід розглядати як широке соціально-б ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com