Розвиток дошкільного виховання в Україні

Матеріали по педагогіці » Розвиток дошкільного виховання в Україні

Педагогічна думка, освіта і виховання формуються у певних історичних економічних, соціальних умовах відповідно до потреб суспільства, тому для розуміння витоків національної освіти необхідно знати історичні обставини з яких виникли ті чи інші форми навчання і виховання.

Вивчення історії української педагогіки, ознайомлення з діяльністю та педагогічною спадщиною визначних мислителів різних періодів, свідчить, що незважаючи на нестатки, кожний період державності України позначався піднесенням педагогічної думки.

Оскільки наше дослідження охоплює досить тривалий період часу, то одним з важливих питань є періодизація процесів становлення і розвитку педагогічних ідей кінця ХІХ початку ХХ ст.

Існує періодизація запропонована Артемовою, якої ми дотримуємося.

Періоди розвитку дошкільного виховання в Україні (ХІХ – ХХ ст.):

· Україна у складі Російської імперії – друга половина ХVII – початок ХХ ст.;

· Українська Народна Республіка 1917–1920 рр.;

· Радянський період 1920–1991 рр.;

Дану проблему вивчали:

1) Педагог-марксист Крупська Н.К. розглядала дошкільне виховання «як складову частину нашої спільної роботи по комуністичному вихованню». Крупська Н.К. закликала дивитися на дитину як на майбутнього громадянина, як на «дитину завтрашнього дня». Вона відводила велике місце у своїх педагогічних працях питанню організації педагогічного процесу в дитячому садку основними компонентами якого вона вважала гру, працю, навчання дітей.

2) Педагог Макаренко А.С. багато уваги приділяв питання сімейного початкового виховання. Він вважав, що головні «основи виховання закладаються до 5-ти років». Ним були детально розглянуті питання організації трудового виховання дітей дошкільного віку, керівництва грою, виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей.

3) Педагог і просвітитель Духнович О.В. вбачав, головне завдання у тому, щоб «в дітях народомовство збудити і прищепити любов до своєї народності». «Найбільш важливо, щоб батьки … добрий приклад подавали».

Але дана проблема ще не достатньо вивчена у зв'язку з тими змінами, які останнім часом відбуваються в освіті. Тому темою нашого дослідження є: «Розвиток дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)».

Мета дослідження

– Систематизувати та узагальнити історико-педагогічну картину дошкільного виховання періоду Російської Імперії, УНР, Радянського Союзу.

Проблема дослідження

полягає в тому, що узагальнити те цінне, що було накопичено і втрачено тепер.

Об'єкт дослідження

: процес розвитку дошкільного виховання у цей період.

Завдання дослідження:

1. Вивчити рівень дослідженості даної проблеми у психіко-педагогічній літературі.

2. Визначити педагогічні положення Русової С.Ф. в дошкільному виховання кожного періоду.

3. Розкрити закономірності розвитку дошкільного виховання кожного періоду.

4. Розглянути теоретичні ідеї про домашнє виховання Верховинця В.М.

5. Підібрати літературу, що стосується даної теми.

Джерельну базу нашої роботи склали наукові дослідження із різних галузей знання – соціологія, психологія, педагогіка, які представлені в монографіях, підручниках, навчальних посібниках, наукових періодичних виданнях.

Наукова новизна дослідження полягає в систематизації наукових матеріалів про дошкільне виховання.

Теоретичну значущість складають: аналіз ідей про дошкільне виховання.

Більше про педагогіку:

Педагогічні умови організації естетичного сприймання творів живопису
Однією з умов дальшого піднесення якості естетичного виховання учнів є докладне вивчення особливостей їх естетичних суджень. Джерелом естетичних суджень є естетичні властивості предметів і явищ дійсності, природа, людина і її поведінка, праця, твори мистецтва. Розвиток естетичних суджень є невід'єм ...

Основні відомості про гнучкість
Під гнучкістю розуміють морфофункціональні властивості опорно-рухового апарату, визначаючі ступінь рухливості його кожного звена. Вимірювателем гнучкості – максимальна амплітуда рухів. Її виражають або в кутових, або в лінійних мірах. Еластичні властивості м'язів можуть у значній мірі змінюватися п ...

Особливості контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку
Контроль і оцінювання як складові функції процесу навчання в сучасній школі піддаються суттєвому переосмисленню. Вочевидь простежується тенденція їх максимальної диференціації й урізноманітнення. Та чи завжди в основі цієї роботи лежить демократизація стосунків учителя й учня, а мета досягається за ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com