Наочні засоби вивчення географії материків та океанів

Матеріали по педагогіці » Наочні засоби вивчення географії материків та океанів

Головною метою сучасної географічної освіти є всебічний розвиток особистості школяра з урахуванням його природних задатків, здібностей, інтересів та потреб через формування географічної культури як основи світосприйняття, світогляду та діяльності. Географія допомагає дитині усвідомити велике різноманіття і цілісність природи Землі як єдиної географічної оболонки й водночас осмислити вразливість природних об'єктів, їх залежність від дій людини, озброєної сучасними технічними та технологічними засобами впливу на природне середовище.

Вивчення шкільного курсу фізичної географії потребує використання особливих дидактичних інструментів. Взагалі процес пізнання природи розвивається за формулою «від живого бачення до абстрактного мислення і від нього до практики». Теоретично її обґрунтував Я.А. Коменський. Він розумів наочність широко, не лише як візуальний засіб, а й як залучення усіх органів чуття до кращого сприймання речей і явищ , що позитивно впливає на емоційну сферу особистості, навчає розуміти географічні процеси та закономірності, розпізнавати прекрасне у природі, цінувати красу рідного краю.

Наочні засоби навчання відіграють провідну роль при навчанні географії материків та океанів, адже вони сприяють кращому засвоєнню матеріалу, розвитку наочно-образного мислення, гостроти сприйняття та спостережливості. На основі застосування наочних засобів навчання вчитель має змогу організовувати ефективну пізнавальну діяльності учнів, спрямовану на формування навичок самостійного здобування знань, що є складовою мети сучасної шкільної освіти.

Аналіз педагогічної та методичної фахової літератури, вивчення шкільної практики свідчить, що проблему використання наочності у навчанні географії досліджено недостатньо. Зокрема, потребують подальшого аналізу психодидактичні засади застосування наочних засобів навчання, тоді як головною умовою свідомого оволодіння алгоритмами такого застосування є розуміння та усвідомлення пізнавальних психічних процесів, на яких воно ґрунтується. Неоднозначно трактується місце навчальних моделей у системі наочності, їхня роль в організації пізнавальної діяльності школярів. Питання використання навчальних моделей при вивченні географії є особливо актуальним у зв’язку з тим, що багато географічних явищ приховані від очей учнів або їх протікання не співпадає з періодом спостереження. В цьому випадку навчальні моделі виступають в ролі «замісників» реальних об’єктів і дозволяють адекватно відтворювати сутність вивчаючих явищ, процесів, законів і закономірностей. Отже, необхідність розв’язування виявлених невирішених питань і зумовила вибір теми нашого дослідження.

Об’єкт дослідження: процес навчання фізичної географії материків та океанів.

Предмет дослідження: наочні засоби вивчення географії материків та океанів у загальноосвітніх закладах.

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування методики застосування наочних засобів на уроках географії материків та океанів й експериментальна перевірка її ефективності.

Виходячи з мети дослідження даної теми в роботі поставлено наступні завдання:

- на основі вивчення літератури та шкільної практики проаналізувати стан вирішення проблеми застосування наочних засобів у методиці навчання географії;

- з’ясувати психолого-дидактичні засади застосування наочних засобів на уроках фізичної географії;

- визначити місце навчальних моделей у системі засобів навчання географії та охарактеризувати методику їх застосування;

- розробити графічні навчальні моделі до шкільного курсу географії материків та океанів;

- провести експериментальне дослідження ефективності використання навчальних моделей, спрямованих на формування знань та вмінь учнів.

Гіпотеза дослідження: організація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії материків та океанів на основі застосовування наочних засобів буде ефективнішою, якщо:

визначити педагогічне значення наочних засобів навчання та їхнє місце у системі дидактичних засобів;

обґрунтувати методичні вимоги до застосування навчальних моделей як ефективних наочних засобів та умови їхнього застосування;

розробити навчальні моделі до шкільного курсу географії материків та океанів й обґрунтувати методику організації пізнавальної діяльності на основі їхнього використання.

Наукова новизна полягає у тому, що узагальнено та удосконалено класифікацію засобів наочності.

Результати даної роботи доцільно використовувати вчителями-початківцями, які ще не сформували власної специфіки викладання географії, адже результативність використання навчальних моделей має вагомі результати. Також даний матеріал можна використовувати для проведення різних конференцій, факультативів тощо.

Дана робота складається із вступу, основної частини, яка включає два розділи, висновків та додатків.

Спираючись на доступну наукову літературу та результати власного педагогічного дослідження з методики застосування навчального моделювання в школі, ми маємо на меті дослідити та обґрунтувати механізм пізнавальної діяльності учнів при застосуванні даної методики, дати об'єктивну оцінку ефективності її використання.

Але не зважаючи на значний інтерес до методики використання навчального моделювання на уроках географії та під час організації навчання з інших предметів, аналіз літературних джерел, вивчення досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів показали, що навчальне моделювання недостатньо висвітлено у методичній літературі та не всі вчителі підготовлені до її використання. Це і зумовило вибір теми нашого дослідження.

Більше про педагогіку:

Рівень фізичного розвитку молодших школярів і його взаємозв’язок із станом зору
В даний час встановлено, що порушення зору найчастіше виникають у дітей з недостатнім фізичним розвитком. У ряді досліджень наголошується, що на ступінь прогресу порушень зору впливає стан здоров’я. Отже, щоб поліпшити стан зору школярів, необхідно створювати умови для оздоровлення учнів, активно п ...

Роль самостійної роботи студентів у сучасних умовах навчання
Сьогодні особливо актуальним стає перехід від традиційної «лінійної системи навчання» (вивчення дисциплін загальноосвітньої програми суворо у відповідності з логікою викладу матеріалу) до «нелінійної» системи, при якій студенти можуть самостійно планувати послідовність освітнього процесу. Одним із ...

Поняття пізнавальної діяльності
Відомо, що процес учіння є своєрідним процесом самостійного «відкриття» учнем уже відомих у науці знань. У цьому розумінні учень опановує суб'єктивно нове, тобто те, що йому не відоме, але вже пізнане наукою, відоме іншим людям . Дослідження Ю.К. Бабанського, П.Я. Гальперіна, Б.С. Гершунського, В.В ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com