Можливості використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі

Матеріали по педагогіці » Можливості використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі

Інформаційні технології несуть зміни не тільки у внутрішню політику досить різних за рівнем розвитку країн світу, але і в освіту країни. Змінюється структура викладання як у вищих навчальних закладах так і в школах. Теоретичне осмислення сучасних засобів навчання з урахуванням інформаційних технологій стає можливим для всіх. Саме інформаційні технології є тією ланкою, що забезпечує взаємозв’язок між людьми, різними соціальними групами, включаючи сферу підготовки та поширення інформації. Інформаційне суспільство, як і будь-яке інше, потребує соціального скерування, зокрема, на рівні державного управління. Нині, інформацiйну культуру розглядають як досягнутий рiвень органiзацiї iнформацiйних процесiв, ступiнь задоволення потреб людей в iнформацiйному спiлкуваннi, рiвень ефективностi створення, збирання, зберiгання, опрацювання, передачі, подання i використання iнформацii, що забезпечує цiлiсне бачення свiту, передбачення наслiдкiв прийнятих рiшень.

Актуальність теми.

Однією iз можливих ознак інформаційної культури учнів є розуміння ними сутності iнформацiї та iнформацiйних процесiв, їх ролi в процесi пiзнання навколишньої дiйсностi та творчої дiяльностi людини.

У процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках необхідно ретельно продумати поєднання з ними слова вчителя, можливості використання різних методичних прийомів: пояснення, установка на сприймання перед демонструванням (простеженням) окремих елементів комплексу чи комплексу загалом, бесіда за їх змістом; пояснення (бесіда) за змістом аудіовізуальних засобів; демонстрування (прослуховування) окремих частин, фрагментів або кадрів, що чергується з розповіддю (поясненням); демонстрування (прослуховування), що супроводжується поясненням (синхронним коментуванням). При вивчені предмету «Технологій» учні пізнають багато нового матеріалу за допомогою ІКТ, проходять підготовчі тести до уроку, розв’язують різні за складністю завдання, діти мають змогу отримати безліч необхідної їм інформації в електронній формі, відвідати тематичні блоги, подивитися на автоматизоване виробництво, поспілкуватися з методично грамотними людьми по даній темі.

Виходячи з вище сказаного, мною обрано тему курсової роботи:

«Можливості використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі»

Об’єктом дослідження

є формування інформаційної культури учнів на уроках інформатики.

Предметом дослідження

є використання комп’ютерних орієнтованих технологій у формуванні вмінь і навичок на уроках інформатики.

Мета дослідження:

розглянути шляхи використання комп’ютерних мереж для підвищення інформаційної культури учнів на роках інформатики.

Завдання дослідження:

1) Проаналізувати основи використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі.

2) Визначити особливості формування культури учнів на уроках інформатики з використанням технологій.

3) Розробка навчально-методичного блогу «» з метою формування інформаційно-комунікаційних навичок учнів.

Більше про педагогіку:

Характеристика специфіки дозвілля студентської молоді
Особливості онтогенетичного розвитку людини на кожному етапі життя розподіляються таким чином, що один з видів діяльності – пріоритетний, і це визначає своєрідність структури діяльності в той чи інший період розвитку особистості. В юності на перше місце виходить ціннісно-орієнтовна діяльність свідо ...

Поняття і специфіка спілкування у вітчизняній педагогіці
Жодна людина не існує сама по собі, оскільки людина – це результат її соціалізації і стає такою завдяки спілкуванню. Спілкування – це процес взаємодії між людьми, у якому відбуваються обмін інформацією, досвідом, уміннями і навиками, а також результатами діяльності. Упорядкованість досягається за д ...

Аналіз методів, засобів і форм навчання дисципліни “Бухгалтерський облік”
Методами навчання дисципліни “Бухгалтерський облік” є сукупність способів і прийомів спільної роботи викладача і студентів. В результаті такої взаємодії досягається мета навчання дисципліні “Бухгалтерський облік”, засвоюються знання, формуються уміння та навички. Підхід до класифікації методів вихо ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com