Методи опрацювання художнього стилю в 5-му класі

Матеріали по педагогіці » Методи опрацювання художнього стилю в 5-му класі

Художній стиль – найбільший і найпотужніший стиль української мови. Багатством засобів і довершеністю мовлення, художній стиль засвідчує високий рівень розвитку сучасної української літературної мови. Це зумовлюється тим, що предметом образного зображення у художньому стилі є всі сфери людського життя – політична, правова, наукова, виробнича та ін.

Ознайомлення школярів з художнім стилем в курсі вивчення української мови відбувається в 5-му класі. Перед вчителями постає складне завдання – сформувати правильне уявлення учнів про систему мовних стилів і місце художнього стилю в цій системі. Реалізувати це завдання досить складно, адже вивчення стилістики у 5 класi відбувається в ході опрацювання майже всіх розділів навчальної програми, через що перед методистами постає проблема розробки єдиної концепції викладання художнього стилю, яка буде ефективно поєднуватись з іншими розділами мови.

Актуальність дослідження. Основна мета вчителів полягає у формуванні правильного уявлення учнів про систему стилів та місце художнього стилю в стилістичній системі української мови. Ця мета реалізується у процесі формування особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами в різних формах, сферах і жанрах мовлення, тобто в забезпеченні належного рівня мовленнєвої компетенції учнів.

Проблема вивчення художнього стилю завжди була актуальною для науковців. Лінгводидактичні основи формування вмінь і навичок роботи з художнім текстом висвітлені у працях М.І. Пентилюк, Ф.Д. Пустової, Л.Н. Симоненкової, В.В. Шипринкевич, Л.І. Мацько та інших методистів та мовознавців, що працюють в галузі методики викладання української мови та стилістики.

Мета дослідження полягає у вдосконаленні методики опрацювання художнього стилю в 5 класі. Для досягнення мети визначені такі завдання:

здійснити теоретичний аналіз досліджуваної проблеми в лінгвістичній та методичній літературі;

здійснити аналіз чинної навчальної програми з української мови та визначити місце стилістики в цій системі;

3) проаналізувати чинні підручники з української мови для 5-го класу в аспекті формування поняття про художній стиль;

4) проаналізувати пов’язану з темою дослідження практику роботи у середній загальноосвітній школі;

6) розробити критерії добору завдань з розвитку вмінь та навичок роботи з художнім текстом;

7) розглянути складні випадки вивчення теми та розробити методику усунення труднощів у процесі роботи з художнім та іншими стилями української мови;

8) відібрати систему методів, прийомів і засобів, що сприятимуть успішному формуванню стилістичних умінь;

Об’єктом дослідження: навчально-виховний процес з української мови у 5-му класі.

Предмет дослідження: методика вивчення художнього стилю в 5-му класі.

Для розв’язання поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження:

описовий, що передбачає дослідження праць методистів, присвячених вивченню художнього стилю;

метод синтезу, що передбачає узагальнення результатів попередніх досліджень з цієї теми;

метод аналізу, що передбачає аналіз підручників з української мови для 5-го класу;

Методологічну основу дослідження становлять концептуальні положення лінгвістичної та методичної літератури, досягнення вчених у галузі лінгводидактики, пов’язані з методикою викладання стилістики, стильовими особливостями художнього стилю, вченням про єдність мови, мовлення і мислення.

Перший етап – теоретичний аналіз і осмислення вивченої проблеми, опрацювання методичної та лінгвістичної літератури, формулювання проблем та основних теоретичних положень дослідження.

На другому етапі на основі вивчення лінгвістичної та методичної літератури було здійснено ґрунтовний аналіз навчальної програми та підручників з української мови з метою дослідити вимоги до вивчення художнього стилю, а також засоби, якими ці вимоги задовольняються.

На третьому етапі проведено дослідження методів та прийомів, якими користуються вчителі під час опрацювання художнього тексту, а також здійснено спробу розробити оптимальну систему вправ та завдань, які допоможуть вчителям проводити стилістичну роботу на уроках з української мови з більшою ефективністю.

Практичне значення роботи полягає в тому, що її матеріал може бути використаний на заняттях з методики викладання української мови та літератури, на уроках з української мови та літератури, а також при написанні рефератів та курсових робіт. Впровадження у практику запропонованих завдань та визначення ефективності їх застосування допоможе вчителеві збагатити методику проведення стилістичної роботи над удосконаленням умінь та навичок учнів, позитивно вплине на ефективність викладання мови в цілому.

Обсяг і структура роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг роботи складає 68 сторінок.

Більше про педагогіку:

Визначення критеріїв оцінки ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання
Однією з найскладніших проблем у науково-педагогічних дослідженнях завжди була й залишається проблема оцінки їх якості з точки зору вирішуваних завдань. У найзагальнішому вигляді передбачається відповідь на два питання: “Що оцінювати?” і “Як оцінювати?”. Об’єктом оцінки виступає (у даному випадку) ...

Оволодіння методикою проведення тематичного дня-свята в роботі табору. Організація роботи табору як системи днів-свят
Поняття тематичного дня-свята. Його значення в житті оздоровчого табору. Методика проведення найбільш типових табірних днів. Вибір тематичних днів-свят в залежності від специфіки, умов роботи табору, можливостей місцевості, традицій роботи. Тематичний день як масове театралізоване свято. Тематичний ...

Альтернативні концепції змісту освіти
В історії дидактики відомі різні підходи до визначення змісту освіти, які формували специфіку функціонування різних типів навчальних закладів. Наприкінці ХVІІІ – в середині ХІХ ст. поширеною була так звана теорія формальної освіти, висунута у працях Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Й.-Г. Песталоцці, Й.-Ф. Г ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com