Особливості проектування уроку математики в умовах інтерактивного навчання

Матеріали по педагогіці » Особливості проектування уроку математики в умовах інтерактивного навчання

В основах законодавства зазначається, що урок є основною формою організації навчально-виховного процесу. В основних напрямках реформи загальноосвітньої і професійної школи ставляться завдання підвищення якості навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці. Урок зберігає провідне значення в сучасних умовах вдосконалення навчання.

Зараз питання про підвищення ефективності і якості уроків стає ще більш актуальним. У практиці навчання математики накопичився великий досвід організації навчальної роботи і підвищення її якості. В даний час з'явилися різні шляхи підвищення ефективності та якості уроків такі, як, нестандартні уроки, застосування різних технологій навчання, організація самостійних робіт учнів на уроці і інші шляхи.

Урок як організаційна форма навчання забезпечує можливість досягнення високої якості засвоєння знань. Тому стає важливим підвищувати ефективність і якості уроків математики.

Логіка розвитку сучасної цивілізації ставить перед освітою завдання, для виконання яких необхідно формулювати нові концептуальні ідеї навчання, що органічно поєднують елементи традицій та інновацій. Сучасні філософські знання про світ, про людину змушують науковців, практиків відшукувати та розробляти принципово нові підходи, методи пізнання світу, пізнання невідомого, засновані на принципах діалогічності, толерантності, різні прийоми, засоби вивчення дійсності. Підготовка нового покоління до життя в суспільстві, в якому зростає складність його устрою і мобільність, – гарантія існування самого суспільства, культури, пов'язаної із самобутністю, традиціями, досвідом, цінностями.

Вивчення математики має велике значення для наукового сприйняття світу, для розвитку творчої, інтелектуально розвиненої особистості. Тому сучасна педагогічна система математичної освіти вимагає удосконалення методики викладання математики. Необхідно забезпечити учня багажем знань з допомогою взаємодії з викладачем, з іншим учнем, з групою. Тоді інтерес учнів до уроку та його ефективність зросте. Досвід роботи свідчить про те, що однією з ефективних форм навчання є інтерактивне. Це форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою необхідність, зможе розкрити свої здібності й продемонструвати знання з предмета, відчути впевненість у собі.

Об’єкт дослідження – обрано процес організації навчання в основній школі.

Предмет дослідження – шляхи підвищення ефективності та якості уроків математики в основній школі.

Мета дослідження:

– ознайомлення з умовами інтерактивного навчання;

– формування відповідних знань для кращого і глибшого розуміння відомостей про інтерактивне навчання та його інтеграцію у вивчення математики.

Завдання дослідження:

1. Вивчити та проаналізувати психолого-педагогічну і методичну літературу з теми дослідження

2. Розглянути форми організації навчання в основній школі.

3. Виділити типологію уроків (стандартні і нестандартні)

4. Розкрити шляхи підвищення якості уроків математики в основній школі.

Методи:

теоретичний аналіз науково-методичної та навчальної літератури, у якій розглядається тема інтерактивного навчання та побудови уроку математики в умовах інтерактивного навчання, аналіз змісту програм та підручників з математики;

синтез необхідних відомостей про інтерактивне навчання;

абстрагування як виділення суттєвого та відокремлення від несуттєвого;

узагальнення та систематизація отриманих даних.

Практичне значення курсової роботи. Застосування знань про інтерактивне навчання для поглибленого вивчення учнями матеріалу шкільного курсу математики з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку мислення, кмітливості, творчості, підвищення пізнавальної активності в процесі навчання.

Особистий внесок. Узагальнено і систематизовано науково-методичну та навчальну літературу. Розкрито широкий асортимент науково-популярної літератури, в якій розглядаються питання щодо інтерактивного навчання, який проаналізувала і використала у підготовці даної роботи.

Робота складається з двох розділів. Розділ І поділений на три підрозділи. У підрозділі 1.1 розглянуто суть інтерактивного навчання. У наступному підрозділі розглянуто різні класифікації інтерактивних форм навчання. У розділі 1.3 розгянуто основні функції, принципи, моделі інтерактивного навчання, а також фактори, що впливають на необхідність застосування інтерактивного навчання.

Розділ ІІ складається з трьох підрозділів. У першому підрозділі розглядається проектування уроку в інтерактивній формі У підрозділі 2.2 розглянуто поради щодо організації роботи на інтерактивному уроці. У останньому підрозділі розділу наведено педагогічний експеримент.

Більше про педагогіку:

Методика проведення гри як засобу активної пізнавальної діяльності
Добираючи ту чи іншу дидактичну гру, вчитель має пам'ятати, що процес створення гри містить ряд станів: а) вибір теми гри; б) визначення мети й завдань гри; в) підготовка і проведення гри (повідомлення учням теми гри, підготовка унаочнень, проведення гри, підбиття підсумків). Під час проведення іго ...

Експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів
Для виявлення степені дії розроблених програм, спрямованих на профілактику порушень зору молодших школярів, була проведена оцінка стану зорового аналізатора до початку, в середині і після закінчення педагогічного експерименту. Було визначено одну експериментальну і одну контрольну групу. Експеримен ...

Педагогічна концепція Карла Орфа у музичному вихованні
Педагогічна концепція і методична система видатного німецького композитора і педагога Карла Орфа (1895-1982) стали наслідком тривалої практичної роботи з дітьми. У працях К. Орфа відчутний, передусім, вплив ідей Е. Жак-Далькроза, Й. Песталоцці з його прагненням розвинути творче начало і самостійніс ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com