Методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів

Матеріали по педагогіці » Методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів

Гнучкість – є одним із найважливіших показників здоров'я. Вона служить базою для розвитку iнших фізичних якостей, i є основою успiшного оволодiння будь-якою фiзичною вправою.

Гнучкість – це здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою. Гнучкість разом із іншими фізичними якостями має надзвичайно велике значення для повноцінного життя людського організму, але з питань її розвитку мають значні розбіжності в думках як серед учених, так і серед викладачів фізичної культури, фізичного виховання і тренерів.

Пубертаційний період характеризується найбільш активним формуванням гнучкості. Існує думка, що у дітей гнучкісті більш розвинута, ніж у дорослих. Це не завжди так. Але розвинути гнучкість, безпосередньо, у дітей легше, ніж у дорослих.

Виконання вправ на гнучкість сприяє зміцненню суглобів, підвищенню міцності та еластичності м’язів, зв’язок та сухожиль, удосконаленню рухової координації, ефективному оволодінню фізичними вправами.

Об’єкт дослідження: Розвиток гнучкості у школярів середніх класів

Предмет дослідження: Розвиток гнучкості та методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів

Мета дослідження: З’ясувати вікові особливості розвитку гнучкості школярів середніх класів

Структура роботи: Робота викладена на 44 сторінках, складається зі змісту, вступу, 3-х розділів, тематичного плану-графіку і 7-и конспектів уроку, висновків і використаної літератури. Перелік джерел складає 18 найменувань. Включає 4 таблиці

Методи дослідження: для вирішення поставлених завдань були застосовані такі теоретичні методи дослідження: аналіз, індукція, дедукція, узагальнення.

Завдання дослідження:

1. Визначення поняття гнучкості;

2. Виділити вікові та статеві особливості школярів середніх класів;

3. Визначити засоби і методи контролю за гнучкістю;

4. Розробити тематичний план і план-конспект уроку для 6-х класів.

Опрацювавши ряд літератури я хочу зупинитися на таких джерелах: Худолій О.М «Загальні основи теорії та методики фізичного виховання»; Зациорский В.М. «Физфческие качества спортсмена»; Волков Л.В. «Метод виховання фізичних здібностей учнів»; Дубовис М.С. «Физическая культура школьников»; Матвеева Л.П., Новикова А.Д. «Общие основы теории и методики физического воспитания».

Худолій О.М «Загальні основи теорії та методики фізичного виховання» у своєму посібнику розкрив поняття гнучкості, її види, відзначив вікові і статеві особливості розвитку гнучкості, засоби, методи і контроль над розвитком гнучкості

Зациорский В.М. «Физфческие качества спортсмена» обґрунтував гнучкість як фізичну якість, описав основні методики виховання гнучкості.

Волков Л.В. «Метод виховання фізичних здібностей учнів» біш докладно відзначив вікові і статеві особливості розвитку гнучкості.

Дубовис М.С. «Физическая культура школьников» розкрив більш докладно поняття гнучкості

Матвеева Л.П., Новикова А.Д. «Общие основы теории и методики физического воспитания». Відзначили зміни гнучкості в різний період

Більше про педагогіку:

Загальні принципи наукової праці зі студентами
Основним способом подачі навчального матеріалу було і залишається інформування. Викладач за допомогою лекцій, співбесід і інших звичайних способів доносить до студентів придбані ним знання, а студенти заучують їх. Такий спосіб був би ідеальний ще на початку століття, але сьогодні, коли наука розвив ...

Дидактичні умови оптимального використання методу бесіди як фактору активізації діяльності учнів початкової школи
Бесіда як метод навчання спрямована на засвоєння понять і на формування та відтворення чуттєвих образів. У першому випадку вчитель спирається на словесно-логічний апарат мислення учнів, а в другому – на конкретно-образне мислення, особистий чуттєвий досвід, інтелектуальні почуття. Основними показни ...

Урок корекції та контролю
Уроки корекції та контролю включають уроки перевірки та обліку знань, узагальнення знань, заліки, самостійні та контрольні роботи тощо. Спільною рисою всіх цих уроків є те, що вони проводяться, як правило, наприкінці вивчення великої теми або розділу. Автори недарма поставили на перше місце термін ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com