Методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів

Матеріали по педагогіці » Методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів

Гнучкість – є одним із найважливіших показників здоров'я. Вона служить базою для розвитку iнших фізичних якостей, i є основою успiшного оволодiння будь-якою фiзичною вправою.

Гнучкість – це здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою. Гнучкість разом із іншими фізичними якостями має надзвичайно велике значення для повноцінного життя людського організму, але з питань її розвитку мають значні розбіжності в думках як серед учених, так і серед викладачів фізичної культури, фізичного виховання і тренерів.

Пубертаційний період характеризується найбільш активним формуванням гнучкості. Існує думка, що у дітей гнучкісті більш розвинута, ніж у дорослих. Це не завжди так. Але розвинути гнучкість, безпосередньо, у дітей легше, ніж у дорослих.

Виконання вправ на гнучкість сприяє зміцненню суглобів, підвищенню міцності та еластичності м’язів, зв’язок та сухожиль, удосконаленню рухової координації, ефективному оволодінню фізичними вправами.

Об’єкт дослідження: Розвиток гнучкості у школярів середніх класів

Предмет дослідження: Розвиток гнучкості та методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів

Мета дослідження: З’ясувати вікові особливості розвитку гнучкості школярів середніх класів

Структура роботи: Робота викладена на 44 сторінках, складається зі змісту, вступу, 3-х розділів, тематичного плану-графіку і 7-и конспектів уроку, висновків і використаної літератури. Перелік джерел складає 18 найменувань. Включає 4 таблиці

Методи дослідження: для вирішення поставлених завдань були застосовані такі теоретичні методи дослідження: аналіз, індукція, дедукція, узагальнення.

Завдання дослідження:

1. Визначення поняття гнучкості;

2. Виділити вікові та статеві особливості школярів середніх класів;

3. Визначити засоби і методи контролю за гнучкістю;

4. Розробити тематичний план і план-конспект уроку для 6-х класів.

Опрацювавши ряд літератури я хочу зупинитися на таких джерелах: Худолій О.М «Загальні основи теорії та методики фізичного виховання»; Зациорский В.М. «Физфческие качества спортсмена»; Волков Л.В. «Метод виховання фізичних здібностей учнів»; Дубовис М.С. «Физическая культура школьников»; Матвеева Л.П., Новикова А.Д. «Общие основы теории и методики физического воспитания».

Худолій О.М «Загальні основи теорії та методики фізичного виховання» у своєму посібнику розкрив поняття гнучкості, її види, відзначив вікові і статеві особливості розвитку гнучкості, засоби, методи і контроль над розвитком гнучкості

Зациорский В.М. «Физфческие качества спортсмена» обґрунтував гнучкість як фізичну якість, описав основні методики виховання гнучкості.

Волков Л.В. «Метод виховання фізичних здібностей учнів» біш докладно відзначив вікові і статеві особливості розвитку гнучкості.

Дубовис М.С. «Физическая культура школьников» розкрив більш докладно поняття гнучкості

Матвеева Л.П., Новикова А.Д. «Общие основы теории и методики физического воспитания». Відзначили зміни гнучкості в різний період

Більше про педагогіку:

Стан зору учнів молодшого шкільного віку
Для оцінки стану зорового аналізатора в учнів молодшого шкільного віку як основні показники використовувалася гострота зору, яка визначалася за спеціальними таблицями. У перших класах використовувалася таблиця Орлової, оскільки на початку року ще не всі першокласники добре знали букви, а у других і ...

Психологічна характеристика властивостей уваги
Увага обслуговує усі психічні процеси і є умовою їх виникнення і функціонування, характеризуючи динаміку їх перебігу. Вона не має власного змісту, а також продукту, але має специфічні властивості. Дослідження властивостей уваги виконувалися під керівництвом М. Добриніна, В. Страхова, Ф. Гоноболіна. ...

Кваліметрія знань як компонент концепції неперервної освіти в Україні
Оцінювання якості (кваліметрія) знань – одна з головних проблем, вирішення яких передбачене Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті. Як і в кожному технологічному процесі, так і в процесі навчання місце й характеристики контрольних операцій впливають на самі технологічні опера ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com