Паризький університет

Матеріали по педагогіці » Паризький університет

Основними напрямками виховання в університеті є виховання правове, навчально-професійне, естетичне і екологічне, виховання здорового способу життя.

Формування інтелектуального та світоглядного розвитку студентів може здійснюватися за допомогою таких засобів:

виховні заходи під час навчального процесу;

виховні заходи в поза-навчальний час;

виховання студентів власною поведінкою викладачів і співробітників університету.

Важливу роль у вихованні самостійної і сучасної людини і фахівця відіграє студентське самоврядування. Студентське самоврядування - це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу ВНЗ мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави, у захисті прав студентів. Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.

Отже, студентське самоврядування є засобом реалізації студентською громадою своїх прав, обов'язків та ініціатив через прийняття рішень і їх впровадження за допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією, та у співпраці з нею, а також гарантії брати участь через своїх представників у вирішенні питань, які стосуються студентства. Тобто, ми можемо сказати, що серед основних завдань університетів є не тільки навчання і розвиток мислення, але й виховання самостійності у вирішенні тих чи інших питань.

Більше про педагогіку:

Передумови формування в учнів граматичних навичок читання і аудіювання на початковому етапі вивчення англійської мови
Відповідно до програм для середніх загальноосвітніх шкіл з іноземної мови навчання іноземної мови в середній загальноосвітній школі має забезпечити реалізацію практичних, освітніх, розвиваючих цілей. Практична мета полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися іноземною мовою в усній і письмовій ф ...

Сучасний стан проблеми модернізації навчального процесу
Роль освіти на сучасному етапі розвитку України зумовлюється необхідністю подолання загрозу відставання від світових тенденцій економічного та суспільного розвитку. В сучасному світі значення освіти як найважливішого фактора формування нової якості економіки та суспільства збільшується разом із рос ...

Культура спілкування як складова культури поведiнки людини
Культура спілкування є складовою частиною культури повенки дiлюдини. Для неї характерною є нормативність, яка визначає, як мають спілкуватися люди в певному суспільстві, у конкретній ситуації. Культура людського спілкування – це частка загальної моральної культури особистості. Відсутність культури ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com