Українська народна музика в традиціях морального виховання

Матеріали по педагогіці » Українська народна музика в традиціях морального виховання

У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить моральному вихованню. Моральне виховання починається з перших кроків свідомого життя дитини. Характерною рисою розвитку культури у нашій державі за останні роки стало повернення до традиційних основ, у тому числі й до моральних. Це явище не випадкове, й викликано багатьма причинами, зокрема соціокультурними проблемами сьогодення. Виховання моральних цінностей є одним із основних напрямків діяльності закладів освіти як системи спільної роботи суспільства й сім’ї, кожного педагога. Саме тому досліджувана проблема є актуальною та першочерговою для сучасної педагогіки, теорії та практики виховання.

Моральність як явище педагогічної думки сягає глибинних витоків людської культури. Відомі роботи філософів Давньої Греції: Протагора, Сократа, Платона, Аристотеля, Плутарха. Питання моральності, гуманізму в рамках психології розглядали західні науковці К. Гольштейн, Дж. Дьюї, А. Маслоу, Дж. Олпорт, К. Роджерс, та інші.

Серед педагогів XVII – початку ХХ століття, чиї праці пронизані ідеями моральності міжлюдських стосунків важливе місце займають Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, А. Дістервег, К.Д. Ушинський, О.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський. Послідовниками цих ідей є такі сучасні педагоги як Ш.О. Амонашвілі, В.О. Сластенін, І.Д. Бех, І.П. Підласий, І.А. Зязюн та інші.

Метою дослідження є визначення місця та ролі народного музичного мистецтва у процесі морального виховання, а також дослідження шляхів виховання музикою у процесі формування особистості з високими моральними якостями.

Для досягнення мети необхідно розв`язати наступні завдання:

1) розкрити сутність морального виховання;

2) виявити специфіку народного морального виховання;

3) проаналізувати українські народні пісні, що розкривають суть традицій морального виховання;

4) розробити урок музики з використанням української народної пісні для розвитку моральних якостей учнів.

Об`єктом дослідження є народні традиції морального виховання.

Предмет дослідження – українська народна музика як засіб морального виховання школярів

Методи дослідження.

1) вивчення та аналіз інформаційних джерел і педагогічного досвіду;

2) фольклористичний аналіз українських народних пісень;

3) спостереження за розвитком дітей у процесі застосування методів розвитку морального виховання під час проведення уроку музики.

Практичне значення одержаних результатів полягає у ознайомленні дітей четвертого класу з українською народною піснею, умінням розрізняти інтонаційні особливості жанру української народної пісні, а також у прищепленні дітям любові до Батьківщини.

Більше про педагогіку:

Співпраця дошкільного закладу та сім'ї у формування соціальної компетентності дитини
Виховання громадянина завжди було в епіцентрі уваги педагогічної науки і практики. Останнім часом воно набуває нового звучання у зв’язку із пріоритетністю проблеми виховання незалежної особистості, здатної до самореалізації в змінному соціумі. Відображенням полярності уявлень про особисте та держав ...

Види казок, які застосовуються у психологічній практиці
Читаючи казку, ми стежимо за сюжетом, який захоплює. Наша несвідомість вже осмислює зміст і обирає найприємніше для себе, тобто те, яке найбільш співзвучне зі світовідчуттям на даний момент. У цьому секрет «вічної популярності» казок - в будь-якому віці в них можна відкрити щось таємне і хвилююче, ...

Загальні правила конкретних стимулів виховання та навчання
Розгляду конкретних стимулів виховання і навчання краще за все покластися на думку американського професора м. Оверстріта, висловлене в його повчальній книзі «Вплив на поведінку людини». Професор прямо і стверджує, що в основі нашої поведінки лежать наші таємні бажання . Найкраща порада, яку можна ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com